Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering 2021 - week 51 (20 december - 24 december)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 21 december 2021

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

T. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
W. Willems, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
H.G. Luitjes, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

1. Vaststellen notulen 14 december 2021

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. punt 3 (snelheidsverlaging Kanaal Zuid: het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie is blijvend niet openbaar. N.a.v. punt 8 (aanlichten torentje stadhuis): het college besluit de toren maximaal 12 keer per jaar aan te lichten.

BESPREEKSTUKKEN

2. Voortgang en routekeuze vlotte & veilige fietsroute Apeldoorn-Epe F50

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

1.     Kennisnemen van de beslisnotitie F50 en de MKBA.

2.     Instemmen met het voorleggen aan de raad van de 3 volgende opties en de raad te vragen hieruit een keuze te maken.

Opties:

A. Kennis nemen van de tot VO uitgewerkte Baronnenroute en Veluweflankroute en de Baronnenroute als voorkeursvariant vast te stellen en aansluitend:

 • Vervolgonderzoek uitvoeren naar versobering van de Baronnenroute;
 • De noodzakelijke cofinanciering zoeken;
 • Gezamenlijk met gemeente Epe, Provincie en Rijk, een financieringsvoorstel maken;
 • En dit financieringsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad

of:

B. Idem aan A

Aanvullend daarop ook kosten van een ‘onderhoud plus’ variant en ‘onderhoud basis’ variant bepalen om de financiële consequenties van de 3 versies te kunnen vergelijken

of:

C. deelname aan het regionale project Vlotte & veilige fietsroute Apeldoorn-Epe beëindigen en het voormalig spoortracé in standhouden en mee laten lopen in het normale onderhoudsprogramma en daarmee afzien van verbeteringen op het vlak van snelheid en comfort.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Corona ondersteuning ACEC 2021

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

1.    Kennis nemen van de financiële situatie van ACEC als gevolg van de coronacrisis;

2.    Instemmen met het beschikbaar stellen van € 71.235,00 uit de corona-reserve ten behoeve van de ondersteuning van Stichting ACEC;

3.    Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie aan de Stichting ACEC voor maximaal dit bedrag;

4.    Instemmen met het maken van een uitzondering op Artikel 4, lid 3. van de Beleidsregels reserves en voorzieningen uit subsidies;

5.    Dit besluit ter kennis brengen van de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

4. Financiering Centrum Management Apeldoorn 2020 & 2021

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

Ondersteuning Centrum Management Apeldoorn
In lijn  met de collegevergadering van 12 oktober 2021 tegemoet te komen aan het verzoek van Centrum Management Apeldoorn d.d. 7 december 2021 voor een ondersteuning ten aanzien van de wijze van terugbetalen van de ontvangen subsidie 2020 (€ 300.000):

1.     Te besluiten een bijdrage van € 150.000 beschikbaar te stellen (ter aflossing van de ontstane schuld aan de gemeente) aan Centrum Management Apeldoorn en dit te dekken uit de reserve corona;

2.     In te stemmen om de resterende € 150.000 in 6 jaarlijkse termijnen van € 25.000 terug te laten betalen door CMA aan de gemeente;

3.     De bijgevoegde brief vast te stellen waarin deze afspraken zijn vastgelegd, en deze aan Centrum Management Apeldoorn te verzenden.

Financiering Centrum Management Apeldoorn 2021
Om tegemoet te komen aan het verzoek van Centrum Management Apeldoorn d.d. 25 november 2021 met betrekking tot de financiering/dekking van de subsidie voor het jaar 2021:

4.     Te besluiten om de aanslag voor de reclamebelasting 2021 (ter dekking van de aan hen te verlenen subsidie 2021) later te versturen (voorjaar van 2022);

5.     Te besluiten om geen menskracht en/of financiën beschikbaar te stellen om CMA te ondersteunen met de terugbetalingsregeling.

6.     In het kader van de AVG geen gegevens over de opgelegde aanslagen aan CMA ter beschikking te stellen

7.     In te stemmen met het overmaken van de helft van de subsidie 2021 (€ 112.500), ter voorkoming dat CMA in de liquiditeitsproblemen komt, en daarvoor bijgevoegde beschikking vast te stellen.

8.     Dit collegebesluit ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

De gemeenteraad voor te stellen:

Verlaging van het tarief reclamebelasting 2021 met 25%.
Om tegemoet te komen aan het verzoek van Centrum Management Apeldoorn (CMA) d.d. 29 juni 2021 om de hoogte van het tarief reclamebelasting 2021 eenmalig te verlagen met 25% (heffing 75%)

9.     Het presidium verzoeken de gewijzigde verordening Reclamebelasting aan de raad aan te bieden;

10.  De raad voor te stellen de gewijzigde verordening 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5. Startnotitie Apeldoornse Veluwe Agenda

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

1.    Instemmen met voorliggende startnotitie Apeldoornse Veluwe Agenda, waarin de koers van deze Agenda wordt voorgesteld, verkend aan welke knoppen er kan worden gedraaid en welke rol de gemeente Apeldoorn hierin kan spelen. En waarin drie vragen aan de raad worden voorgelegd:

• Worden de zes Veluwse thema’s herkend? En kan de raad zich vinden in de focus op de thema’s ‘Robuuste natuur en vitaal landschap’, ‘Kwalitatief goed en duurzaam toerisme en recreatie’ en ‘Cultuur en erfgoed beleven’?

• Welke rol(len) zou(den) volgens de raad bij de drie voorgestelde thema’s de boventoon moeten voeren?

• Wat is volgens de raad het gewenste ambitieniveau voor een Apeldoornse Veluwe Agenda?

2. Instemmen met de drie vragen die ook aan de raad worden gesteld inzake thema’s, rollen en ambitieniveau.

3. Uw besluit ter consultatie voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder wordt gemandateerd om een redactionele wijziging aan te brengen in het voorstel.

6. Raadsbrief eerste analyse coalitieakkoord

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

1.    Instemmen met de inhoud van de brief.

2.    Instemmen met verzenden brief aan de gemeenteraad met spoed (gelet op actualiteit en aankomend reces)

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Woningbouw Beatrixlaan

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

1.    De raad voorstellen om het bijgevoegde stedenbouwkundig kader vast te stellen zodat de ontwikkeling van 15 woningen aan de Beatrixlaan en Hoefweg gestart kan worden en uw college de verdere procedure kan afhandelen in het kader van een WABO aanvraag

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en wenst de raad hierover ook via een brief te informeren.

8. Ondersteuning ondernemend Apeldoorn tijdens lockdown

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

1.    Apeldoorn Marketing opdracht te geven voor de uitvoering van de lokale campagne ‘wees royaal, shop lokaal’ ter ondersteuning van Apeldoornse ondernemers voor een bedrag van €30.000 euro, te dekken uit de corona-reserve.

2.    Centrummanagement Binnenstad en Federatie Apeldoornse Ondernemers een bijdrage te verlenen ter bekostiging van de door ondernemers te maken bezorgkosten van in totaal €70.000 euro te dekken uit de corona-reserve.

3.    Bespreken de aard en de reikwijdte acties ter ondersteuning van ondernemers en de samenleving gedurende lockdown periode tijdens College B&W op 21 december.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder wordt gemandateerd om redactionele wijzigingen aan te brengen in het voorstel.

HAMERSTUKKEN

9. Monitoren verkeersplan omleidingsroutes tunnel Laan van Osseveld

Voorstel van de afdeling Programma’s Projecten en Interimmanagement:

1.     Kennis nemen van het onderdeel ‘monitoren van de omleidingsroutes voor de afgesloten Laan van Osseveld’ van het verkeerplan;

2.     In te stemmen om op basis van het mandaat- en volmachtregister van de afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie van de gemeente Apeldoorn, de doormandatering voor verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen op basis van de Wegenverkeerswet artikel 18 lid 1 d en artikel 149 lid 1d, voor de duur van het project tunnel en verbreding Laan van Osseveld te verlenen aan de voorzitter van het monitoringsteam, de projectleider civiel en/of projectmanager;

3.     De raad met bijgevoegde brief informeren

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

10.  Raadsbrief met een tussenbericht over de prijsontwikkeling van hout in de tweede helft 2021 met een vooruitblik naar 2022

Voorstel van de afdeling Programma’s Projecten en Interimmanagement:

1.    Instemmen met het advies om gezien de onverminderd hoge (hout)prijzen, uw eerdere besluit (juli 2021) om de aanbesteding en inkoop van bouwmateriaal voor de markthal uit te stellen en de planning hierop aan te passen, te herbevestigen

2.    Bijgevoegde concept raadsbrief met een tussenbericht over de ontwikkeling van de houtprijs over de tweede helft van 2021 samen met een vooruitblik naar 2022 te verzenden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11. Brief aan de raad n.a.v. PMA voorbereidende besluitvorming iVisie

Voorstel van de afdeling Informatie:

1.    in te stemmen met de inhoud van de brief aan de gemeenteraad waarin een aantal aandachtspunten worden besproken die aan de orde zijn geweest in de PMA voorbereidende besluitvorming van de geactualiseerde iVisie van 9 december jl.;

2.    de brief van het college aan de gemeenteraad als addendum toe te laten voegen aan het raadsvoorstel terzake de geactualiseerde iVisie dat geagendeerd staat voor besluitvorming in de gemeenteraad op 23 december.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Vaststelling bestemmingsplan Steenbeek 12-14 Ugchelen

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

1.    Het presidium verzoeken om het bestemmingsplan "Steenbeek 12-14 Ugchelen" ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld om deels aan de zienswijzen tegemoet te komen overeenkomstig de wijzigingen in de bijgevoegde Zienswijzennota.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

13.  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Loenen Molenallee

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

1.     Het presidium verzoeken de raad voor te stellen te besluiten voornemens te zijn een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het zonnepark Loenen Molenallee.

2.     Instemmen met het als ontwerp ter inzage leggen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het zonnepark Loenen Molenallee, met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing (inclusief bijlagen).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Woudhuis A50

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

Het presidium verzoeken de raad voor te stellen te besluiten voornemens te zijn een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het zonnepark Woudhuis A50.
Instemmen met het als ontwerp ter inzage leggen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het zonnepark Woudhuis A50, met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing (inclusief bijlagen).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. Strategische aankoop ten behoeve van een centrale brandweerpost

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

Het college wordt gevraagd een besluit te nemen over bijgaande (college- en raads-) voorstellen naar aanleiding van uw beraadslagingen van 7 december j.l.. In de stukken die nu voorliggen zijn de door het college gevraagde wijzigingen doorgevoerd en vragen daardoor een hernieuwd besluit. De kern van het voorstel blijft echter ongewijzigd. Hiermee komt dat besluit van het college van 7 december te vervallen.

Instemmen met bijgaand voorstel:
a. Kennisnemen van en instemmen met het voorstel voor de verwerving van de percelen met opstallen staande en gelegen aan de Molenmakershoek 28 en Wagenmakershoek 9 en het perceel grond; kadastraal bekend als APD02 AC 12379, APD02 AC 7076 en APD02 AC 7077, voor een koopprijs van € 9.570.000,- onder voorbehoud goedkeuring raad. Het college heeft de wens om op de locatie een centrale brandweerpost en het VNOG hoofdkantoor te vestigen.

b. Verzoekt de raad een krediet beschikbaar te stellen conform bijgevoegde begrotingswijziging.

c. Volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Vastgoed en Grond voor het aangaan van de koopovereenkomst onder voorbehoud goedkeuring van de raad.

d. Aan de burgemeester: volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Vastgoed en Grond ten behoeve van de daadwerkelijke ondertekening.

e. De griffie verzoeken om de besluitvormingsstukken CV 7 juni 2021 (met uitzondering van de QuickScan met bijlagen), het RV en RB van 7 oktober 2021 en de raadsbrieven van 3 augustus 2021 en 8 september 2021 openbaar te maken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

16. Brieven Beemte Broekland

Voorstel van de afdeling Programma’s Projecten en Interimmanagement:

1. Kennis nemen van de brieven over Beemte Broekland en vragen over de gebiedsvisie van respectievelijk: Buurtcollectief, Keijzer en Bouwmeester  waarin gevraagd wordt om nadere toelichting op de energieopgave, het toepassen van de zonneladder, de gevolgen voor inwoners van het gebied, het in de ontwerp Omgevingsvisie aanwijzen van een deel van Beemte Broekland als zoekgebied voor grootschalige opwek en de verhouding tussen de op te stellen gebiedsvisie Beemte Broekland en de omgevingsvisie.

2. Instemmen met bijgaande antwoordbrieven

3. Uw besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

17.  Beantwoording advies Jongerenraad mbt cultuur, uitgaan en evenementen

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

1. In te stemmen met de antwoordbrief richting de Jongerenraad m.b.t. het onderwerp cultuur, uitgaan en evenementen,  waarin antwoord gegeven wordt op de adviezen van de Jongerenraad.

2. Dit besluit ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

18. Samenstelling en benoeming hoofdstembureau

Voorstel van de afdeling KCC:

1. Benoemen van personen die samen het Hoofdstembureau vormen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 volgens de hieronder staande samenstelling;

Samenstelling Hoofdstembureau en Centraal stembureau Apeldoorn
periode 01-01-2022 – 31-12-2025

 

leden

   

Plaatsvervangende leden

 

voorzitter

Burgemeester

T. Heerts

   

Plv. voorzitter

1e locoburgemeester

J. Joon

   

Lid

gemeentesecretaris

T. Berben

Directeur

F. Jorna

Lid

Griffier

A.Oudbier

Plv. Griffier

M. Stam

lid

Afdelingshoofd KCC

S. van Oene

Stafmedewerker KCC

E. Morsink

2.    De plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden per brief over hun benoeming te informeren;

3.    De plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden waarvan de benoemingstermijn verloopt op 31 december 2021 per brief te bedanken voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden;

4.    Wijst als ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau een openbare vergaderruimte aan in het stadhuis of een door de voorzitter aan te wijzen andere geschikte ruimte.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

19. Benoeming Voorzitter Adviesraad Cultuur

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

1.    Instemmen met het benoemingsbesluit van de voorzitter van de Adviesraad Cultuur Apeldoorn;

2.    Dit besluit ter kennis brengen van de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

20. Ledenraadpleging principeakkoord cao 2021-2022

Voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie:

1.    Kennisnemen van de verwachte effecten van het principeakkoord Cao Gemeenten 2011-2022 voor gemeente Apeldoorn.

2.    Besluiten om het afdelingshoofd P&O te mandateren om het e-formulier, waarin wordt ingestemd met het akkoord, namens het college toe te sturen aan de VNG.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

21. Evaluatie pilotjaar jeugdparticipatie

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

1.    Kennisnemen van de bijgaande evaluatie van het pilotjaar jeugdparticipatie;

2.    Besluiten om de in het pilotjaar gevolgde opzet en werkwijze structureel in te voeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

22. Wijziging tarieventabel legesverordening 2022

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

1.    De eerste wijziging van de bij de legesverordening 2022 behorende tarieventabel vast te stellen conform bijgevoegde bijlage aangaande consequente afrondingen op € 0,05;

2.    Het besluit ter kennisgeving aan de raad te zenden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

23. Architectuurprijs 2021

Voorstel van de afdeling Ruimtelijke Ontwerp en Realisatie:

Het opnieuw gaan organiseren van de Architectuurprijs Apeldoorn m.i.v. 2022. De Architectuurprijs Apeldoorn uit te reiken in 4 verschillende categorieën. De organisatie te laten aan Architectuurcentrum Bouwhuis en hiervoor de opdracht te verstrekken.

De kosten ad € 15.182,- (incl. btw) en deze te dekken uit het uitbestedingsbudget Ruimtelijke Vormgeving binnen programma 9. Na afloop van de architectuurprijs te evalueren over de invulling van de komende jaren

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

24. Handhaving en Maatregelen covid-19 veilige openbare ruimte

Voorstel van de afdeling Juridische zaken:

1. Vaststellen van het voorgestelde maatregelenpakket veilige openbare ruimte voor de duur van de lockdown en de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022. 

2. De raad te informeren over het Maatregelenpakket veilige openbare ruimte middels de gebruikelijke covid-19 raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

25. 18e wijziging APV - verbod carbid schieten jaarwisseling 2021-2022

Voorstel van de afdeling Juridische zaken:

1.    De raad voorstellen de 18e wijziging van de APV vast te stellen;

2.    Gelet op de spoedeisendheid van de 18e wijziging van de APV af te zien van inspraak.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

26. Beantwoording schriftelijke vragen CU en LA over gebiedsvisie Beemte Broekland

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma;s en Interimmanagement:

 • Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 • Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
 • Brief van het college aan de raad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van het voornemen om de welkomsttekst die inwoners horen wanneer zij 14 055 bellen door de burgemeester te laten inspreken.
 • Het college neemt kennis van de Kaderbrief 2023 van de CleanTech Regio en stuurt deze door ter kennisname aan de gemeenteraad.
 • Het college neemt kennis van de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dd. 14 december 2021 over de acute opvang van asielzoekers.
 • Het college neemt kennis van de BDO benchmark Nederlandse gemeenten 2022. Hierin brengt BDO de Nederlandse gemeenten objectief in kaart en legt ze langs de meetlat qua financiële gezondheid. De gemeente Apeldoorn krijgt het rapportcijfer 9 toebedeeld.
 • Het college neemt kennis van de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten Gelderland van 30 november en 7 december 2021.
 • Het college neemt kennis van de uitnodiging van de extra Algemene ledenvergadering van de VNG
  • Het college wacht een annotatie in en wethouder Cziesso zal namens de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn.
 • Het college neemt kennis van de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dd. 14 december 2021 over de naleving, controle en handhaving bij verbreding van de inzet van het Coronatoegangsbewijs.
 • Het college neemt kennis van de uitnodiging van Cleantech Regio voor een digitale bijeenkomst op 11 januari 2022.
  • Het gehele college zal aan deze bijeenkomst deelnemen.

Vastgesteld op 23 december 2021

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts