Wat zoekt u:

Besluiten collegevergadering week 26 (26 juni) 2017

Openbare notulen van de collegevergadering van 27 juni 2017.

Aanwezig

J.C.G.M. Berends, burgemeester
M. Sandmann, wethouder
N.T. Stukker, wethouder
P. Blokhuis, wethouder
J.G. Kruithof, wethouder
D.H. Cziesso, wethouder
C.M. Sjerps, gemeentesecretaris
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist

1.     Vaststellen notulen nr 2017-25, dd 20 juni 2017

De notulen zijn gewijzigd vastgesteld.

2.     Voortgang Robuuste Investeringsimpuls en Sleutelproject Kanaalzone Provincie Gelderland

Voorstel eenheid Financiën:

 1. Vaststellen van de voortgangsrapportage Robuuste Investeringsimpuls
 2. Vaststellen van de voortgangsrapportage Sleutelproject Kanaalzone als onderdeel van het Stadscontract
 3. Beide rapportages ter informatie naar de provincie Gelderland sturen.
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel en wil nader geïnformeerd worden over het onderdeel woningbouw in de Kanaalzone

3.     Omgang met mengvormen van horeca en detailhandel (blurring) na afloop van de pilot

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Kennis nemen van de drie opties voor omgang met mengvormen van horeca en detailhandel na afloop van de pilot.
 2. Instemmen met optie B waarbij mengvormen van horeca en detailhandel onder voorwaarden worden gecontinueerd voor alle aan de pilot deelnemende ondernemers. Tegelijkertijd wordt andere ondernemers de mogelijkheid geboden zich voor 1 oktober 2017 op te geven als (nieuwe) deelnemer aan mengvormen van horeca en detailhandel. De voorwaarden zijn:
  a. Er is sprake van een gelijk speelveld voor horeca en detailhandel,
  b. De nevenactiviteit blijft ondergeschikt aan de hoofdactiviteit,
  c. Er wordt geen alcohol verstrekt aan minderjarigen en personen onder invloed.
 3. De gemeenteraad actief informeren over dit besluit middels bijgaande raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

4.     Raadsbrief recent ontstane wachtlijst bij Veilig Thuis

Voorstel eenheid Jeugd, zorg en welzijn:

 1. Kennis nemen van de brief van het bestuur van Veilig Thuis NOG waarin ons college wordt geïnformeerd over de recent ontstane wachtlijsten in onze regio;
 2. Instemmen met de verzending van bijgaande raadsbrief waarin uw college de brief van Veilig Thuis nader duidt;
 3. Instemmen met verzending van de brief direct nadat het college hier in de vergadering een  besluit over genomen heeft.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 

5.     Actualiteiten

 • Wethouder Kruithof informeert het college over de nieuwe mogelijke vliegroutes van Lelystad Airport en is verrast omdat dit voorgenomen besluit als een donderslag bij heldere hemel komt. Tevens schetst de wethouder de gevolgen van dit besluit voor vliegveld Teuge en de inwoners, spreekt zijn zorgen hierover uit. Tevens licht de wethouder toe welke acties zijn uitgezet om een ander besluit te bewerkstelligen
 • Wethouder Stukker heeft gisteravond een bijeenkomst  met ondernemers over de locatieprofielen gehad en praat het college hierover bij.
  Het college neemt hier kennis van.

6.     Ex Agenda/Rondvraag

 • Wethouder Blokhuis heeft ten behoeve van de PMA over de mantelzorgwaardering het advies van de WMO adviesraad nagezonden aan de gemeenteraad.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Het college bespreekt de agenda en de stukken voor de ontmoeting Presidium-college van B en W en  met betrekking tot het draaiboek verkiezingen is de insteek van het college om terughoudend te zijn met activiteiten met een mogelijk politieke kleur. Activiteiten die tot doel hebben het democratisch stelsel toe te lichten, juicht het college toe.   
 • Volgens wethouder Kruithof heeft staatssecretaris Dijksma een duidelijk standpunt ingenomen over vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en om die reden zien de provincies en Veiligheidsregio’s af van het afgeven van een statement. Ons standpunt is volgens de wethouder genoegzaam bekend.
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Kruithof zal op 19 september de collegevergadering niet bijwonen
  Het college neemt hier kennis van.
 • Wethouder Sandmann brengt de actie ‘Swim top fight cancer’ onder de aandacht
  Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 4 juli 2017