Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Datapedia

In de datapedia vindt u allerlei informatie die te maken heeft met het Datalap, data-analyse en met het werken met gegevens. Mist u onderwerpen? Laat het ons weten. Samen maken we de datapedia compleet.

Aanvraag open data Zelf aan de slag Helpt u mee?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Afnemer

Afnemers zijn organisaties die gegevens betrekken van de basisregistraties. Overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van de authentieke gegevens uit de basisregistraties.

Authentieke registratie

Authentieke registraties bevatten unieke gegevens die zijn onderzocht en onderbouwd met officiële documenten, zoals een geboorteakte of een kadastraal veldwerk. Deze gegevens zijn van een dermate hoge kwaliteit, dat de overheid ze zonder enig verder onderzoek in haar werk kan gebruiken.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De voorloper hiervan was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

B

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert deze en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De gemeente is bronhouder  van de BAG.
Klopt er iets niet in de BAG? Dan kunt u dat melden. Uitleg hierover leest u op de website van het kadaster.

Basisregistraties

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.
De Rijksoverheid heeft 10 basisregistraties aangewezen die door alle overheidsinstellingen verplicht gebruikt moeten worden bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. 

 1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 2. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 3. Basisregistratie Inkomen (BRI)
 4. Basisregistratie Kadaster (BRK)
 5. Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 6. Basisregistratie Personen (BRP)
 7. Basisregistratie Topografie (BRT)
 8. Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 9. Handelsregister (HR)
 10. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De gemeente is bronhouder van de BGT.
Klopt er iets niet in de BGT? Dan kunt u dat melden.

Big data

Een eenduidige definitie van Big Data is er niet. Bij Big Data gaat het om grote hoeveelheden gegevens, die in een hoog tempo ontstaan en in allerlei vormen verschijnen (tekst, film, geluid, metingen, etc.). Een regulier verwerkingsprogramma zoals Excel kan deze hoeveelheden en snelheden niet aan.
De gemeente Apeldoorn beschikt over veel data, maar de stempel Big heeft het niet. Door deze gegevens (data) te combineren en onderling verbanden te leggen ontstaat inzicht in het wel en wee van onze gemeente. Dit inzicht kan ons helpen bij onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering en voor onze inwoners.

BRI

In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Het inkomen dat is opgenomen in de BRI, heet het geregistreerd inkomen. Het geregistreerd inkomen (van het voorgaande jaar) is te raadplegen op MijnOverheid. De Belastingdienst is de bronhouder van de BRI.

BRK

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie. De producten van het Kadaster blijven beschikbaar via Mijn Kadaster en de andere kanalen. Met andere basisregistraties zullen directe koppelingen worden gelegd om ook gegevens van andere registraties op te kunnen nemen in de kadastrale registratie en op kadastrale producten. Het Kadaster is de bronhouder van de BRK
Twijfelt u aan de juistheid van gegevens in een registratie die het Kadaster beheert? Dan kunt u dat melden.

BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO is op 1 januari 2018 in werking getreden en verplicht bronhouders om bodem- en ondergrondgegevens digitaal aan te leveren en te gebruiken. De verplichting wordt in de komende 4 jaar stapsgewijs uitgebreid. De gegevens in de basisregistratie zijn gevalideerd en belangrijk bij drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstofwinning, maar ook bij bovengrondse activiteiten zoals energietransitie, woningbouw en aanleg van infrastructuur. De gemeente is bronhouder van de BRO.
Twijfelt u aan de juistheid van bepaalde gegevens in de BRO? Laat het weten met een BRO terugmelding.

Bronhouder

Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van gegevens in een basisregistratie. Ook moet een bronhouder ervoor zorgen dat die gegevens betrouwbaar, compleet en correct zijn. Een bronhouder kan verantwoordelijk zijn voor meerdere basisregistraties.
Naast de gemeente zijn ook het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het UWV en de Rijksdienst Wegverkeer bronhouders.

BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De Nederlandse overheid gebruikt de gegevens die in de BRP worden geregistreerd. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties. Er zijn ook andere organisaties die de gegevens in de BRP gebruiken, zoals pensioenfondsen en onderzoeksinstellingen. De gemeente is bronhouder van de BRP
Klopt er iets niet in de BRP? Dan kunt u dat doorgeven.

BRT

De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. Het Kadaster is de bronhouder van de BRT. Ziet u een fout in de gegevens van de BRT? Dan kunt u dat melden.

BRV

In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, burgers en bedrijven. Het RDW (Rijksdienst van Wegverkeer) is de bronhouder van de BRV. Ziet u een fout in de gegevens van de BRV? Dan kunt u dat melden

D

Dashboard

Een dashboard is een visuele, digitale weergave van een aantal brokken informatie. In een dashboard wordt vaak gebruik gemaakt van metertjes of grafieken om een duidelijk overzicht te geven in een veelheid aan informatie. Een dashboard biedt vaak de mogelijkheid om ook achterliggende informatie te raadplegen.

Datalap

Datalap is een samenwerking tussen dataspecialisten binnen de gemeente Apeldoorn. Het Datalap brengt gegevens uit verschillende interne én externe bronnen samen, analyseert deze en dit levert nieuwe informatie op. Bestaande gegevens worden gebruikt, maar ook wordt er soms een enquête gehouden om nieuwe gegevens te krijgen. Met als resultaat informatie die u de benodigde input geeft voor uw project of beleidsstuk. Deze informatie wordt gepresenteerd in kaartmateriaal, een digitaal dashboard of bijvoorbeeld een rapportage. Veilig, betrouwbaar en binnen de privacyregels. Wilt u weten wat het Datalap voor u kan doen?

Dataspecialist

Een dataspecialist werkt met data (gegevens). Door gegevens te verzamelen, samen te voegen en te analyseren, ontstaat nieuwe informatie. Deze informatie biedt input voor de organisatie voor beleidsstukken, bedrijfsprocessen en de dienstverlening van onze gemeente.  De dataspecialist zorgt ervoor dat de verkregen informatie met toelichting op een veilige, betrouwbare manier toegankelijk gemaakt wordt in een rapport, kaartmateriaal, grafieken of bijvoorbeeld een web app(licatie).

F

Functioneel beheerder

Een functioneel beheerder bewaakt de verwerking van de gegevens die door een bronhouder zijn aangeleverd. Ook verwerkt de beheerder deze gegevens in producten, zoals rapportages en overzichten.

G

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken. Het is een paraplu-begrip voor organisatie-, proces- en technische zaken om goed over gegevens te kunnen beschikken.

H

HR

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Dit geeft rechtszekerheid bij het zakendoen. De overheid gaat de basisregistratie verplicht gebruiken. Een gemeente moet bijvoorbeeld het Handelsregister raadplegen als zij gegevens over een bedrijf zoekt. De Kamer van Koophandel is bronhouder van de HR. Klopt er iets niet in het HR? Dan kunt u dat via Digimelding doorgeven.

I

Infographic

Infographics worden gebruikt om op snelle en duidelijke wijze informatie over te brengen. Bij een infographic zijn tekst en afbeeldingen één geïntegreerd geheel. Het inzetten van infographics wordt ook wel aangeduid als datavisualisatie. Bij een infographic kan worden gedacht aan een grafiek, instructieschema of plattegrond. Bij een infographic kan de lezer in één oogopslag (of in stappen) kennis nemen van informatie. Dit maakt de informatie in een infographic toegankelijker dan wanneer deze in een kale tekstvorm zou worden gepresenteerd.

Informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften uit werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie vertaald worden in informatievoorziening.

Informatiemanager

Een informatiemanager adviseert de organisatie over de inzet van informatie en IT. Samen met de organisatie stelt hij/zij een informatieagenda op.  In deze agenda staan alle activiteiten die in een periode (meestal een jaar) gaan plaatsvinden op het gebied van Informatie en IT. Zodat de organisatie snel en doeltreffend kan inspelen op (digitale) ontwikkelingen.

Interoperabiliteit

Gegevens/data zijn uitwisselbaar en sluiten aan op processen en samenwerkende gegevensinfrastructuur.

K

Kernregistratie

Deze gegevens worden door de gemeente Apeldoorn belangrijk genoeg bevonden om ook als registratie aan te merken, maar zijn wettelijk niet verplicht. De kernregistraties worden door derden (afdelingen, sectoren, landelijke voorziening, leveranciers etc.) gebruikt en zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering. Deze gegevens worden eenmalig aangeleverd en meervoudig gebruikt.
Voorbeelden van kernregistraties zijn:

 • Wijk- en buurtindeling (gebiedsindeling)
 • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
 • Kernregistratie topografie (basis topografisch bestand voor o.a. BGT, BAG en BOR)
 • Ruimtelijke plannen
 • Luchtfoto’s
 • Panoramafoto’s
 • Hoogtedata / AHN

Kwaliteit

Om kwalitatief juiste en volledige informatieproducten te maken is het nodig dat de data van goede kwaliteit is. Wat de gemeente Apeldoorn verstaat onder kwaliteit van data en hoe deze wordt beheerd leest u op de pagina kwaliteit.

L

Landelijke voorziening

Dit is landelijk distributiepunt om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.

Landmeter

Een landmeter meet afstanden, hoogten, hoeken en bepaalt coördinaten in de buitenruimte. Met de gegevens worden landkaarten, gebieden, bouwterreinen, kadaster of percelen in kaart gebracht. Veranderingen in een gebied of aan een bouwwerk kunnen zo goed in kaart gebracht worden. Ook het uitzetten (zichtbaar maken in het terrein) van wegen, kunstwerken, heipalen of grenzen kan gedaan worden door een landmeter.

O

Onderzoekplicht

De bronhouder heeft de plicht om onjuistheden in de registratie te onderzoeken.

Open data

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar gesteld zijn en die dus door iedereen gebruikt, hergebruikt en verspreid kunnen worden. Hier zitten geen technische, juridische of financiële belemmeringen aan. Het gaat vaak om ongestructureerde gegevens waar een geïnteresseerde zelf mee aan de slag kan. De gemeente Apeldoorn stelt open data beschikbaar via het Dataportaal. Wilt u open data aanvragen, dan kan dat door een informatieverzoek in te dienen. Meer open data van de overheid vind u hier:

S

Stelsel van Basisregistraties

Nederland heeft 10 basisregistraties. Hierin staan algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. De overheid gaat deze registraties samenvoegen tot 1 stelsel van basisregistraties. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben toegang tot deze gegevens voor hun werk.
Voordelen van het koppelen van basisregistraties: 

 • ambtenaren zijn efficiënter;
 • betere dienstverlening;
 • burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer aan te leveren;
 • de overheid hoeft de gegevens maar 1 keer te verwerken.

De hele overheid maakt verplicht gebruik van de basisregistraties.

T

Terugmeldplicht

Als een afnemer twijfelt aan de juistheid van de gegevens in de authentieke registraties, dan heeft hij/ zij de plicht dit te melden aan de bronhouder. De bronhouder heeft vervolgens ook de plicht de melding serieus te onderzoeken en zo nodig correcties door te voeren. Wilt u een terugmelding doen? Dat kan via deze link.

W

WOZ

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit diverse gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. "Vastgestelde waarde" (WOZ-waarde), een BAG-adres en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. De gemeente is bronhouder van de WOZ. Terugmelden kan door bezwaar te maken.