Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 7

De rol van de overheid

Het thema Smart City vraagt om een nieuwe rolneming van de overheid in relatie tot de samenleving. Minder sturend en meer participerend. Een rol waar we op dit thema nog weinig ervaring mee hebben. En we weten op dit moment niet hoe deze rol zich verder zal gaan ontwikkelen. Dat maakt de rolneming binnen dit thema een soort ontdekkingsreis.

Voor ons als lokale overheid kiezen we vooralsnog, afhankelijk van de situatie, de rol van facilitator, stimulator, deelnemer en verbinder. Op onderdelen kan het ook een regierol zijn. Onze rol vatten we dus breed op. We faciliteren in ieder geval de hierboven genoemde randvoorwaarden.

Hoogwaardige ICT infrastructuur is noodzakelijk om de ICT-elementen van Smart City Apeldoorn mogelijk te maken. We zorgen waar het binnen onze mogelijkheden en invloedsfeer ligt voor de modernste infrastructuur als glasvezel, 5G en Lora.

Van deze infrastructuur kunnen andere partijen en ook inwoners gebruik maken. Het bedrijfsleven zal zich naar alle waarschijnlijkheid meer op toepassingen voor glasvezel en 5G richten. Lora kan zowel voor bedrijfsleven als inwoners interessant zijn. Voor inwoners met name, omdat de aanschafkosten van Lora-sensoren en -toepassingen relatief laag zijn. Daarmee is dit een laagdrempelig technologisch middel dat burgerinitiatieven en -participatie mogelijk maakt in Smart City Apeldoorn.

Daarnaast zorgen we als gemeente voor kennisdeling met onze samenwerkingspartners. We maken hiervoor gebruik van onze kennisnetwerken, die we continu onderhouden. We leggen betere verbindingen  tussen programma’s en projecten die al lopen. Daarbij leren we van elkaar (intern en extern). We zorgen dat we niet ‘het wiel opnieuw uitvinden’.

Smart City is een actieve manier van reageren op de stortvloed aan technologische ontwikkelingen. We willen die vloed niet zo maar over heen laten komen, maar daarin actief keuzes maken. Daarbij hebben we oog voor de consequenties van de technologisering en digitalisering op de Apeldoornse samenleving. Samen met andere gemeenten, via onder meer de G40 en VNG, zoeken we naar antwoorden op de vragen hoe we als lokale overheid samen met onze maatschappelijke partners het beste de ‘digitale samenleving’ vorm kunnen geven, hoe we op een open en zorgvuldige wijze met bijvoorbeeld sensoren en (het delen van) data om gaan in relatie tot leefbaarheid en veiligheid.

Omdat het thema Smart City relatief nieuw voor ons is en de ontwikkelingen snel gaan, zullen we regelmatig reflecteren op onze eigen rol in deze samenwerkingsverbanden. Smart City is daarbij voor ons als organisatie ook een leertraject.