Wat zoekt u:

Overige besluiten van week 36 (5 september t/m 9 september) 2016

In de periode 5 tot en met 9 september 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Informeel tarief persoonsgebonden budget

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. akkoord te gaan met bijgevoegde concept-brief aan mevrouw V.d.M.;
 2. het presidium verzoeken de concept-brief ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
  Registratienummer 2016-001945

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van de ChristenUnie betreffende de financiering van de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-002586

Start Vervoercentrale Stedendriehoek/ PlusOV

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:
De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de start van de Vervoercentrale Stedendriehoek/ PlusOV.
Registratienummer 2016-002610

Aanpassing verblijfskosten vanaf 2016

Voorstel eenheid Organisatie:
Te besluiten, dat met ingang van 2016 de lokale vergoedingsbedragen voor verblijfskosten zoals genoemd in de “regeling vergoeding dienstreizen en de “regeling maaltijdvergoeding bij overwerk” jaarlijks worden aangepast aan de bedragen zoals genoemd in de Rijksregeling.
Registratienummer 2016-002513

Verrekening neveninkomsten college van B&W 2015

Voorstel eenheid Organisatie:
Te besluiten tot vaststelling, dat er conform het advies van KPMG bij geen van de leden van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn verrekening van neveninkomsten over het jaar 2015 hoeft plaats te vinden
Registratienummer 2016-002514

Raadsbrief Stadsdeelhart Anklaar

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:
Instemmen met het verzenden van bijgevoegde Raadsbrief
Registratienummer 2016-002634

Ontwerpbestemmingsplan "Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen"

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. In te stemmen met het onderhavige ontwerpplan, dat betrekking heeft op het op onderdelen wijzigen van het bestemmingsplan voor het woningbouwproject De Veldekster te Ugchelen;
 2. Bovengenoemd ontwerpplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage leggen voor een periode van zes weken, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van het plan.
  Registratienummer 2016-002510

Aanwijzen van panden/objecten naoorlogs erfgoed in de categorie ‘agrarisch erfgoed’ als gemeentelijk monument.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Aanwijzen van onderstaande panden/objecten als gemeentelijk monument:

 • Elsbosweg 5 – boerderij
 • Klaverweg 5 – hooiberg
 • Molen-Allee 19 – twee hooibergen
 • Molenberg 42 – wagenschuur
 • Voorsterweg 138 – hooiberg  en schuur
  Registratienummer 2016-002515

Vaststelling bestemmingsplan Musschenbroekstraat 13-19

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken om bestemmingsplan Musschenbroekstraat 13-19 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Registratienummer 2016-002529

Vaststelling Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de inspraaknotitie Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
 2. De na inspraak gewijzigde beleidsregels vaststellen en het op 11 december 2012 vastgestelde Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  2012 intrekken;
 3. Het nieuwe handhavingsbeleid laten ingaan één dag na bekendmaking;
 4. De kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen per e-mail informeren;
 5. Dit besluit bekend maken in het digitale gemeenteblad en via de gemeentesite;
 6. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-00255

Rapportage Planologische procedures en principeverzoeken 2e kwartaal 2016

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennis nemen van de Rapportage Planologische procedures en principeverzoeken 2e kwartaal 2016;
 2. De rapportage ter kennis brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002557

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van ChristenUnie betreffende Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van ChristenUnie betreffende de pilot mengvormen Horeca en Detailhandel (Pilot "Blurring")

Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met beantwoording  van de schriftelijke vragen zoals verwoord in dit document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-002572

Verzoek zienswijze scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB van Woonzorg Nederland.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Woonzorg Nederland berichten dat er vanuit volkshuisvestelijk oogpunt geen bezwaren bestaan tegen het scheidingsvoorstel in diensten van algemeen en economisch  belang en diensten van niet algemeen en economisch belang
Registratienummer 2016-002584

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van CDA betreffende Schriftelijke vragen over de subsidie voor isolatie

Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002632

Robuuste Investeringsimpuls

Voorstel eenheid Werkplein Activerium:

 1. Kennis te nemen dat de Provincie Gelderland via de centrumgemeente Apeldoorn nog eens een aanvullende subsidie ter hoogte van € 53.750,- beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de bestrijding van jeugdwerkloosheid;
 2. Akkoord te gaan dat de middelen beschikt worden naar de Strategische Board Stedendriehoek ten behoeve van de inzet van 43 vouchers;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002485

Afronding ESF Actie J

Voorstel eenheid Werkplein Activerium:

 1. Kennisnemen van de ontvangen ESF actie J definitieve voorschotbeschikking van € 1.352.686,-  aan de centrumgemeente Apeldoorn. Dit bedrag dient uitbetaald te worden aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijk (PrO) onderwijs instellingen, UWV, Bouwstarters Apeldoorn en de werkpleinen uit de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.
 2. Het presidium verzoeken de technische begrotingswijziging naar de raad aan te bieden.
 3. Het presidium verzoeken de resultaten van de ESF actie J toe te laten lichten in de PMA.
  Registratienummer 2016-002486

Casus Participatie

Voorstel eenheid Werkplein Activerium

 1. Akkoord gaan met bijgevoegde conceptbrief aan Dhr. H.
 2. Het presidium verzoeken de brief ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. (raadsvoorstel en concept raadsbesluit bijgevoegd)
  Registratienummer 2016-002616

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst alliantiepartner Taal voor het Leven

Voorstel eenheid Werkplein Activerium:

 1. Instemmen met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst alliantiepartner Taal voor   het Leven.
 2. De portefeuillehouder Werk en Inkomen te machtigen om namens de gemeente de Samenwerkingsovereenkomst alliantiepartner Taal voor het Leven te ondertekenen.
 3. Dit besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-002619