Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten van week 38 (19 september t/m 23 september) 2016

In de periode 19 tot en met 23 september 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Reactie op de toezeggingen bij behandeling van de Jaarstukken 2015 in de PMA

Voorstel eenheid Financiën:

 1. Vaststellen van de brief met een reactie op de toezeggingen die zijn gedaan bij behandeling van de Jaarstukken 2015 in de PMA;
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002697

Collegevoorstel mandatering ondertekenen bewerkersovereenkomsten en melden datalekken

Voorstel eenheid Informatie:

 1. Voor zover het gaat om bevoegdheden van het college als bestuursorgaan voor wat betreft het vaststellen van bewerkersovereenkomsten en het melden van datalekken, deze te mandateren conform bijgevoegd document “aanpassingen concern mandaat- en volmachtregister”.

De burgemeester als afzonderlijk bestuursorgaan

 1. Voor zover het gaat om bevoegdheden van het college als bestuursorgaan voor wat betreft  het vaststellen van bewerkersovereenkomsten en het melden van datalekken, deze te mandateren conform bijgevoegd document “aanpassingen concern mandaat- en volmachtregister”.
  Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-002546

Machtiging ondertekening Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten 2016-2020

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. In te stemmen met de aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Stedendriehoek
  2016-2020;
 2. Wethouder Kruithof te mandateren om namens het college de aanvraag voor de
  regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie te ondertekenen;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002640

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van D66 betreffende wachtlijsten jeugdzorg,

Voorgesteld besluit eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen zoals in bijlage 1 verwoord;
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002669

Mandaat handhaving warenmarkten

Voorstel eenheden POW en VR:

 1. Vaststellen van wijzigingen van het mandaatregister voor de handhaving op de warenmarkten;
 2. De aangepaste mandateringen opnemen in de mandaat- en volmachtregisters van de eenheden Publiek, Ondernemen en Wijken en Veiligheid & Recht.
  Registratienummer 2016-002649

Wijziging raadsdelegatiebesluit

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken het Raadsdelegatiebesluit ter wijziging aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Registratienummer 2016-002631

Bestemmingsplan Krommedijk 2 Klarenbeek

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Krommedijk 2 Klarenbeek ter vaststelling rechtstreeks aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Registratienummer 2016-002641

Bestemmingsplan De Krim 4 Hoenderloo

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving
Het presidium verzoeken het bestemmingsplan De Krim 4 Hoenderloo ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Registratienummer 2016-002642

Bestemmingsplan Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen ter vaststelling rechtstreeks aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).
Registratienummer 2016-002643

Ontwerp Zuidbroek uitwerking 31

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met het bovengenoemde ontwerpplan dat betrekking heeft op de realisatie van 40 woningen op een vijftal locaties in de deelgebieden het Mozaïek en Het Rooster van Zuidbroek; 
 2. Bovengenoemd ontwerpplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening als ontwerp ter inzage leggen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen te geven ten aanzien van het plan.
  Registratienummer 2016-002667

Subsidieaanvraag voor innovatieve aanpak Renovatiesprong De Maten

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. In te stemmen met bijgaande Intentieverklaring Innovatieve Aanpak Renovatiesprong De Maten;
 2. Wethouder Sandmann te mandateren de Intentieverklaring Innovatieve Aanpak Renovatiesprong De Maten te ondertekenen.
  Registratienummer 2016-002741

Brief aan raad aangaande vertraging proces Welstandsnota

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
De brief ‘vertraging welstandsnota’ aan de raad te ondertekenen.
Registratienummer 2016-002668

Aanwijzen van het pand Deveterstraat 130 a, b, c, d,e,f, g,j, k l, m, en s 132 a en b naoorlogse erfgoed in de categorie bedrijfs- en kantoorgebouwen, als gemeentelijk monument

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Aanwijzen van het pand Deveterstraat 130 a, b, c, d, e, f, g, j, k, l, m, en s 132 a en b als gemeentelijk monument.
Registratienummer 2016-002699

Actualisatie mandaat- en volmachtregisters 2016

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Voor zover het de bevoegdheden van uw college betreft, akkoord te gaan met de als bijlage toegevoegde wijzigingen van de mandaat- en volmachtregisters van de verschillende eenheden en daarnaast kennis te nemen van de doormandateringen;
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Voor zover het de bevoegdheden van uw college betreft, akkoord te gaan met de als bijlage toegevoegde wijzigingen van de mandaat- en volmachtregisters van de verschillende eenheden en daarnaast kennis te nemen van de doormandateringen;
  Registratienummer 2016-002709

Actualisatie mandaat- en volmachtregisters 2016

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
Voor zover het uw bevoegdheden betreft akkoord te gaan met de als bijlage toegevoegde wijzigingen van de mandaat- en volmachtregisters van de verschillende eenheden.
Registratienummer 2016-002710