Wat zoekt u:

Overige besluiten van week 39 (26 september t/m 30 september) 2016

In de periode 26 tot en met 30 september 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2017-2019, jaarschijf 2017.

Voorstel eenheid Beheer en Onderhoud:In te stemmen met het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen (MJOP) 2017-2019;

 1. Vaststellen van de jaarschijf 2017 uit het MJOP, Uitvoeringsplan Onderhoud Wegen 2017;
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002738

Beantwoording Brief InfraWerkt

Voorstel eenheid Financiën:
Akkoord gaan met de beantwoording van de brief van InfraWerkt (11-07-2016)  inzake voortzetting van het inzetten InfraWerkt bij invulling van  de SROI (Social Return on Investment) verplichting. De beantwoordingsbrief is bijgevoegd bij dit Collegevoorstel.
Registratienummer 2016-002732

Stand van zaken pilot Housing First

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Kennisnemen van de voortgang van de pilot Housing First door middel van bijgevoegde raadsbrief;
 2. De raadsbrief ter kennis brengen aan de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002790

Straatnaamgeving Apeldoorn

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. in te stemmen met de naam Broekhuysenweg, een nieuwe ontsluitingsweg lopend in oostelijke richting vanaf de Sprenkelaarsdijk in oostelijke richting doorkruisend de Van Isendoornlaan en daarna doorlopend tot de Van Isendoornlaan.
  Buurt 07.09: Zuidbroek – De Wellen, straatcode 07522, woonplaatscode 3560
 2. in te stemmen met het intrekken van de straatnaam Palladiumweg
  Buurt 03.04: Westenenk, straatcode 07294, woonplaatscode 3560, deze weg zal niet gevormd worden. Zie kaartbijlage
  Registratienummer 2016-002729

Aanwijzen van de boerderij aan De Spinozastraat 1, naoorlogs erfgoed in de categorie ‘agrarisch erfgoed’ als gemeentelijk monument.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Aanwijzen van de boerderij aan De Spinozastraat 1 als gemeentelijk monument
  Registratienummer 2016-002730

Informatiebrief Raad over nazorg stortplaatsen.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen van “Rapportage resultaten onderzoek nazorg stortplaatsen 2015-2016”.
 2. De Raad middels bijgevoegde brief actief informeren.
 3. Informatiebrieven provincie, wijkraden, omwonenden en eigenaren stortplaatsen derden laten afhandelen door eenheid RL.
  Registratienummer 2016-002739

Continuering samenwerking Visit Veluwe als partner in regiomarketing

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennis nemen van het subsidieverzoek van Visit Veluwe waarin wordt verzocht de samenwerking voor de periode 2017 – 2020 te continueren en de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen van van 0,70 euro naar 1,00 euro
 2. Instemmen met de continuering van de samenwerking met Visit Veluwe voor de periode 2017 – 2020, de gemeentelijke bijdrage per inwoner te verhogen van 0,70 euro naar 1,00 euro, het subsidieverzoek van in totaal 159.000 euro voor 2017 te honoreren, deze bijdrage jaarlijks in vier termijnen uit te betalen (per kwartaal 39.750 euro) en voor 2018 - 2020 een subsidie bijdrage van 159.000 euro in het vooruitzicht stellen
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-002740

Stimuleren energietransitie door deelname in Zonnepark Ecofactorij

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Akkoord gaan met het voorstel om met 159 zondelen met een aanschafwaarde van € 53.265,- (dekking: budget Energietransitie) deel te nemen in Zonnepark Ecofactorij en hiermee het initiatief van  (maatschappelijke) organisaties, inwoners en bedrijven te stimuleren en te waarderen en een zichtbare en concrete impuls te geven aan de verduurzaming van de energievoorziening in Apeldoorn.
 2. De raad informeren via bijgevoegde brief.
  Registratienummer 2016-002740

Subsidieregeling (publieks) evenementen

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Vaststellen van de subsidieregeling publieksevenementen (inc. beoordelingsmatrix)
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-002763

Resultaat zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten 2016

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Kennis nemen van de resultaten uit de zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten;
 2. De lijst met actiepunten opnemen in het beveiligingsplan BRP, reisdocumenten, Rijbewijzen;
 3. Het uittreksel zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten na ondertekening zonder toevoeging toezenden aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
  Registratienummer 2016-002765