Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten van week 5 (1 t/m 5 februari) 2016

In de periode 1 t/m 5 februari 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Benoemen voorzitter Stichting Exploitatiegarantiefonds Omnisport

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn:

De heer J. M. benoemen als bestuurslid C (voorzitter) van de Stichting Exploitatiegarantiefonds Omnisport conform bijgevoegde concept brief.

Uitvoeringsnota 'Op uw gezondheid'

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Vaststellen van de uitvoeringsnota ‘Op uw gezondheid’ waarvan de kernpunten zijn:• Het budget voor het gemeentelijke lokale gezondheidsbeleid bedraagt jaarlijks ±150.000,- euro. • De belangrijkste activiteiten die gefinancierd worden uit het lokale gezondheidsbeleid zijn: activiteiten gericht op het versterken van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren (m.n. overgewicht, alcoholgebruik en roken) en gezondheidsbescherming (het in stand houden van een werkend AED netwerk)• Vanwege prioriteit bij de voorbereiding en invoering van o.a. de Wmo en de Jeugdwet, is vanaf 2014 het bestaande lokale gezondheidsbeleid gecontinueerd.
 2. Instemmen met de reactie op het advies van de Wmo-raad.3. Dit besluit en de Uitvoeringsnota ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan "Krimweg 65b Hoenderloo"

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. In te stemmen met het onderhavige ontwerpplan, dat betrekking heeft op het veranderen van een schuur naar een woning aan de Krimweg 65b te Hoenderloo;
 2. Bovengenoemd ontwerpplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage leggen voor een periode van zes weken, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen

Ontwerpbestemmingsplan Asselsestraat 328B

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. instemmen met ontwerpbestemmingsplan Asselsestraat 328B dat betrekking heeft op de voormalige gemeentewerf;
 2. dit plan als ontwerp gedurende 6 weken ter visie te leggen.

Vaststelling bestemmingsplan Auroralaan 19

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Auroralaan 19 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Bellertstraat 16 Beemte Broekland

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan en beeldkwalteitplan Bellertstraat 16 Beemte Broekland ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld geheel aan de zienswijze tegemoet te komen (raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Zienswijzennota bijgevoegd).

Ontwerpbestemmingsplan Van Golsteinlaan 26 en 30 Ugchelen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan, dat betrekking heeft op de realisatie van een groepsaccommodatie, restaurant en moestuin op de percelen Van Golsteinlaan 26 en 30 in Ugchelen.
 2. Bovengenoemd bestemmingsplan als ontwerp ter inzage leggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen te geven ten aanzien van het plan.

Ontwerpbestemmingsplan Uttilochweg 7 Uddel

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met het bovengenoemde ontwerpplan, dat betrekking heeft op de functieverandering naar wonen van de agrarische bedrijfslocatie aan de Uttilochweg 7 in Uddel, waarbij vier nieuwe woningen worden gerealiseerd.
 2. Bovengenoemd ontwerpplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening als ontwerp ter inzage leggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen te geven ten aanzien van het plan.

Vaststelling bestemmingsplan Ugchelseweg 153 Ugchelen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Ugchelseweg 153 Ugchelen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld niet aan de zienswijze tegemoet te komen (raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Zienswijzennota bijgevoegd).

Vaststelling Zuidbroek uitwerking 29

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het uitwerkingsplan Zuidbroek uitwerking 29, dat voorziet in de realisatie van 23 woningen in deelgebied het Mozaïek van Zuidbroek, ongewijzigd vaststellen.
 2. Aanwijzen van 3 kerkgebouwen naoorlogs erfgoed uit de categorie Religie als gemeentelijk monument.

Voorstel Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Besluiten onderstaande kerkgebouwen uit de inventarisatie naoorlogs erfgoed, categorie Religie, aan te wijzen als gemeentelijk monument:
Arnhemseweg 164/2
Hofveld 12
Talingweg 41

Aanwijzen van het pand Soerenseweg 83 als gemeentelijk monument.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Aanwijzen van het pand Soerenseweg 83 als gemeentelijk monument.

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdA betreffende Niet-grondgebonden veehouderij

Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Samenwerkingsovereenkomst Apeldoorn - Ede "Veluws Erfgoed beleven"

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Apeldoorn en Ede als formeel startpunt van het project "Veluws Erfgoed beleven”.

Deelname aan pilot VNG ‘Reguleren mengvormen winkel/horeca’

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met deelname aan de VNG pilot ‘Reguleren mengvormen winkel/horeca’.

Declaratie project Hoog Soeren explosievenruiming

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Instemmen met het indienen van de declaratie project Hoog Soeren explosievenruiming;
 2. Het presidium verzoeken het raadsvoorstel, declaratie Hoog Soeren explosievenruiming rechtstreeks ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit toegevoegd);
 3. De raad voorstellen de te ontvangen uitkering bommenregeling via de algemene uitkering te labelen aan de bommenregeling