Wat zoekt u:

Overige besluiten van week 23 (6 juni t/m 10 juni) 2016

In de periode 6 juni tot en met 10 juni 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

DigiD-beveiligingsassessment

Voorstel eenheid Informatie:

 1. Bijgaand assurancerapport voor kennisgeving aannemen
 2. Dit rapport ter kennis te brengen van de gemeenteraad

Registratienummer 2016-001454

Beantwoording e- mail de heer M.

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

Instemmen met het in bijgaande brief geformuleerde antwoord op de e- mail van de heer M. De heer M. verzoekt de gemeente middelen in te zetten voor de zorg in plaats van voor vluchtelingenhulp zodat medewerkers van Vérian waarvoor ontslag is aangevraagd hun werk kunnen behouden en de groep ouderen niet benadeeld wordt.

Registratienummer 2016-001703

Ambtelijke kosten 2016 AZC, Noodopvang, Statushouders

Voorstel eenheid Projecten:

 1. instemmen met de hogere uitgaven en de dekking van de ambtelijke kosten die gemaakt worden in 2016 voor AZC, Noodopvang en Statushouders
 2. de financiële gevolgen verwerken in de Tussentijdse rapportage 2016

Registratienummer 2016-001119

Planning gebiedsvisie Beekbergsebroek

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. De raad informeren over een aangepaste planning, waaronder een inloopavond in juni en een ‘in gesprek met de raad’ op 7 juli
 2. Instemmen met verzending van bijgevoegde concept brief aan het presidium van de raad

Registratienummer 2016-001750

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van VVD betreffende toegankelijkheid vergunningaanvragen

Voorgesteld besluit eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Deze beantwoording ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001776

Stand van zaken scenario's Apeldoorn West

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Bijgevoegde brief ter kennisname brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001704

Intrekking Regeling starterslening Apeldoorn 2014

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Intrekken Regeling starterslening Apeldoorn 2014 per 1 juli 2016
 2. Regeling Collectieve Investeringen in de Woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015 voort te zetten tot dat er een vervangende regeling is opgesteld, echter uiterlijk tot en met 31 december 2016 binnen de financiële kaders zoals vastgesteld bij collegebesluit van 29 oktober 2015 met de titel “Voortzetten Regeling Starterslening 2014 en Regeling Collectieve Investeringen in de Woningvoorraad Apeldoorn 2014-2015”
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001707

Aanwijzing van het complex naoorlogse erfgoed in de categorie ‘infrastructuur’

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Aanwijzen van onderstaand pompstation-complex als gemeentelijk monument: Amersfoortseweg 31

Registratienummer 2016-001717

Vaststelling bestemmingsplan Arnhemseweg-Radiumweg

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Het presidium verzoeken om bestemmingsplan Arnhemseweg-Radiumweg ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan de zienswijze tegemoet te komen en enige ambtshalve wijzingen in het bestemmingsplan aan te brengen (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

Registratienummer 2016-001746

Coördinatiebesluit horecabedrijf Klarenbeekseweg 93-95 en omgeving Klarenbeek (De Nieuwe Zweep)

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief, waarin de huidige stand van zaken wordt weergegeven, ingegaan wordt op de coördinatieregeling en een planning wordt gegeven voor het vervolg en deze brief als begeleiding bij het raadsvoorstel ter kennis brengen van de raad
 2. Instemmen met het voorstel aan de raad om de voorbereiding en bekendmaking van:
  a. het bestemmingsplan Klarenbeekseweg 93-95 en omgeving Klarenbeek (De Nieuwe Zweep)
  b. de omgevingsvergunning voor het bouwen voor diverse bouwwerkzaamheden aan het horecabedrijf op het perceel Klarenbeekseweg 93 te Klarenbeek, waaronder het bouwen van een entree met geluidssluis en het verbouwen (isoleren) van de feestzaal en het café-restaurant
  c. de beschikking op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit om bij maatwerkvoorschriften andere geluidswaarden vast te stellen;
  te coördineren op basis van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.
 3. Het presidium verzoeken het voorstel genoemd onder 2. ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

Registratienummer 2016-001771

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdA betreffende Schriftelijke vragen m.b.t. het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in De Maten

Voorgesteld besluit eenheid Ruimtelijke leefomgeving:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document
 2. Kennisnemen van bijgaande notitie waarin de stand van zaken wordt beschreven met betrekking tot de wet- en regelgeving inzake uitkoop- en verkabeling
 3. Kennisnemen van bijgaande brief van de Wijkraad Zuidoost inzake hun standpunt over de hoogspanningsleidingen in De Maten en instemmen met bijgaande concept-beantwoording.
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001630

Collegeonderzoek 2016

Voorstel eenheid Strategie en Regie:

 1. Instemmen met het collegeonderzoek 2016 naar ‘Inkoop en Aanbesteding’
 2. Instemmen met een verkenning naar een andere invulling van de wettelijke verplichting die het college heeft om onderzoek te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid.
 3. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001738

Schriftelijke vragen over ontwerp-wet open overheid en VNG

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in ingevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2016-001736