Wat zoekt u:

Overige besluiten van week 46 (14 t/m 18 november) 2016

In de periode 14 tot en met 18 november 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering met Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG

Voorstel eenheid Financiën:

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst (inclusief bijlagen) waarin Stichting CJG en gemeente Apeldoorn overeenkomen dat de dienstverlening, vallend onder de genoemde bedrijfsvoeringtaken per 1-1-2016, door en in Apeldoorn worden uitgevoerd;
 2. De programmadirecteur Bedrijfsvoering, op grond van artikel 171 Gemeentewet, volmacht verlenen de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen en de eenheidsmanager IV volmacht verlenen om de bewerkersovereenkomst te ondertekenen;
 3. De programmadirecteur Bedrijfsvoering mandateren de dienstverlening op bedrijfsvoeringgebied aan Stichting CJG in de toekomst uit te breiden, zoals in de dienstverleningsovereenkomst wordt voorzien.
  Registratienummer 2016-002878

Normenkader 2016 voor de accountantscontrole jaarrekening 2016

Voorstel eenheid Financiën & Control:
1. Het normenkader externe en interne regelgeving voor de accountantscontrole 2016 vaststellen;
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Registratienummer 2016-003139

Benoeming twee leden Raad van Toezicht van de Stichting AVOO

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. In te stemmen met de benoeming van de heren P.C. J. en S.H. K. voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2021 als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting AVOO.
 2. Het presidium verzoeken om het voorstel betreffende de benoeming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
  Registratienummer 2016-003179

Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit 2015

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen en instemmen met jaarverslag ruimtelijke kwaliteit 2015
 2. Het presidium verzoeken dit voorstel ter toelichting en bespreking aan de raad voor te leggen
  Registratienummer 2016-003185

Aanwijzing voormalig theehuis Berg en Bos als gemeentelijk monument

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennis nemen van de werkomschrijving en planning van renovatie van theehuis
 2. Het voormalige theehuis in Berg en Bos (kadastraal perceel SRN00S1042) aanwijzen als gemeentelijk monument.
  Registratienummer 2016-003189

Bestemmingsplan Laan van de Mensenrechten naast 500

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan 'Laan van de Mensenrechten naast 500' ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan de zienswijze niet tegemoet te komen (raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Zienswijzennota bijgevoegd).
  Registratienummer 2016-003190

Brief aan Provinciale staten inzake ecoducten N302 en N344

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met bijgevoegde brief aan Provinciale staten inzake de ecoducten over de N302 en N344, waarin het belang van deze ecoducten wordt benadrukt;
 2. Wethouder Mark Sandmann mandateren de brief namens het college te ondertekenen.
  Registratienummer 2016-003198

Verzoeken om zienswijzen scheidingsvoorstellen Daeb/niet Daeb van De Goede Woning, Ons Huis en De Woonmensen.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. De bestuurders/directeuren van De Goede Woning, Ons Huis en De Woonmensen berichten dat er vanuit volkshuisvestelijk oogpunt geen bezwaren bestaan tegen de ingediende scheidingsvoorstellen in diensten van algemeen en economisch belang en diensten van niet algemeen en economisch belang.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-003197