Wat zoekt u:

Overige besluiten van week 6 (6 februari t/m 10 februari) 2017

In de periode 6 februari tot en met 10 februari 2017 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Collectieve Samenwerkingsovereenkomst (CSO)Tribuut Belastingsamenwerking

Voorstel eenheid Financiën:
 De CSO tussen de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking en haar deelnemers betreffende de samenwerking bij de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen en de wet WOZ overeenkomstig de bij dit voorstel behorende CSO inclusief bijlagen aan te gaan en deze te ondertekenen;
Registratienummer 2017-000014

Controleprotocol en beleidsregels reserves en voorzieningen subsidies

Voorstel eenheid Financiën & Control:

 1. Het controleprotocol gemeente Apeldoorn voor de verantwoording en de controle van subsidies vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het huidige controleprotocol, vastgesteld op 16-12-2014;
 2. De beleidsregels reserves en voorzieningen subsidies vast te stellen.Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2017-000067

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van VVD betreffende de informatievoorziening aan de raad

Voorgesteld besluit eenheid Financiën:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2017-000070

Terugkoppeling meningsverschil over de afstemming van de raadsbrief met betrekking tot kosteloze herinnering met de VWI-raad

Voorstel eenheid Financiën:
In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief waarin de raad wordt geïnformeerd over het meningsverschil over de afstemming met de VWI-raad ten aanzien van de raadsbrief over de evaluatie van de niet heringevoerde kosteloze herinnering.
Registratienummer 2017-000085

Huishoudelijke Hulp: Raadskader en beleidsregels

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Vaststellen van de nota ‘Raadskader Huishoudelijke Hulp 2017’ waarvan de kern is dat in plaats van de algemene voorziening ‘particuliere markt’ en de schoonmaakpakketten de maatwerkvoorziening 'Schoon Huis' geboden wordt;
 2. Vaststellen van de ‘Beleidsregels Huishoudelijke Hulp 2017’ met als onderdeel daarvan het rapport ‘Normering van de basisvoorziening ‘Schoon Huis’. De kern is dat ‘Schoon Huis’ genormeerd wordt op 105 uur per jaar. Indien nodig kunnen extra uren op maat worden ingezet;
 3. Kennisnemen van het advies van de Wmo adviesraad waarin zij positief adviseren op het beleidsvoorstel. Het advies heeft niet tot wijziging van het voorstel geleid;
 4. Instemmen met de concept- reactie van het college op het advies van de Wmo adviesraad;
 5. Kennisnemen van de inspraak van Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) dat niet geleid heeft tot wijzigingen van het voorstel:
 6. Instemmen met de concept reactie van het college op de inspraak van PGA; 
 7. Het presidium te verzoeken om de nota ‘Raadskader Huishoudelijke Hulp 2017’ ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad (raadsvoorstel en concept raadsbesluit bijgevoegd).
  Registratienummer 2017-000076

Verkoop pand Prinses Beatrixlaan 301

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met de verkoop aan Mevrouw E.C. van M, onder voorbehoud van instemming gemeenteraad zoals hieronder voorgesteld, van het pand gelegen aan de Prinses Beatrixlaan 301 voor een koopsom van € 679.836,-- vrij op naam.
 2. Het pand heeft per 01-01-2016 een boekwaarde van € 1.055.000,--. De raad voorstellen het verschil, te weten ca. € 420.000,--, tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf te brengen. Concept raadsvoorstel bijgevoegd.
  Registratienummer 2017-000027

Instemmen met beantwoording van de brief met betrekking tot de wijzigingen in het gebruik van het terrein van GGNET aan de Deventerstraat (AZC Deventerstraat)

Voorstel eenheid Projecten, Vastgoed en Grond:
Kennisnemen en instemmen met bijgevoegde antwoordbrief, waarin aangegeven wordt dat de zorgen over overbelasting van de Homerusstraat bekend zijn bij het college en behartigd worden door de reeds ingezette risico-analyse. In dit proces worden mogelijke risico’s en de consequenties van maatregelen (zoals het afsluiten van loop-, fietsroutes) in samenhang bekeken. Dit proces  is nog in volle gang. 
Registratienummer 2017-000051

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van PvdD betreffende Demonstratierecht

Voorgesteld besluit eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2017-000079

Vaststelling bestemmingsplan Paramariboweg 60

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken om het bestemmingsplan Paramariboweg 60 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden waarbij wordt voorgesteld om de verbeelding en de regels ambtshalve te wijzigen (raadsvoorstel en concept-besluit bijgevoegd).
Registratienummer 2017-000064

Bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken bestemmingsplan De Hoeven naast 5 Beekbergen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan de zienswijze van de Provincie Gelderland geheel, aan één andere zienswijze gedeeltelijk en aan de overige zienswijzen niet tegemoet te komen en een ambtshalve wijzing in het bestemmingsplan aan te brengen (raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bijgevoegd).
Registratienummer 2017-000065

Aanwijzen van de panden Kanaal Zuid 4-6 en Kanaal Zuid 114, als gemeentelijk monument.

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Aanwijzen van de panden Kanaal Zuid 4-6 en Kanaal Zuid 114 als gemeentelijk monument.
Registratienummer 2017-000066

Uitkering uit Archeologisch Noodfonds 2015-2016

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de toekenning van een vergoeding vanuit het archeologisch noodfonds van de gemeente aan de heer H. V. à € 8.365,30 vanwege gemaakte kosten voor gravend archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van een woning aan de Torenstraat 14 te Apeldoorn in 2015.
 2. Instemmen met de toekenning van een vergoeding vanuit het archeologisch noodfonds van de gemeente aan de heer W.J. B. à € 1.540,60 vanwege gemaakte kosten voor gravend archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van een stal aan De Wildkampen 14 te Wenum-Wiesel in 2015.
 3. Instemmen met de toekenning van een vergoeding vanuit het archeologisch noodfonds van de gemeente aan de heer W.M. W. à € 1.730,30 vanwege gemaakte kosten voor gravend archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van een woning aan de Voorste Kerkweg 1-3 te Beekbergen in 2015.
  Registratienummer 2017-000069

Cultuur Convenant 2017-2020 Ministerie van OCW - Landsdeel Oost

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met het Cultuur Convenant 2017-2020 Ministerie van OCW-  Landsdeel Oost, waarin gemeenschappelijke afspraken voor een goede culturele basisinfrastructuur worden bevestigd. 
 2. Burgemeester: De wethouder Cultuur volmacht verlenen tot ondertekening van dit Cultuurconvenant namens de gemeente Apeldoorn.
  Registratienummer 2017-000073

Vaststelling bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:
Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld aan de zienswijzen niet tegemoet te komen (raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en zienswijzennota bijgevoegd).
Registratienummer 2017-000074

Tiny Houses

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen van de notitie Tiny houses en in lijn daarmee besluiten om tijdelijke initiatieven van Tiny houses in Apeldoorn te verwelkomen en te faciliteren.
 2. De gemeenteraad door middel van bijgaande brief te informeren over dit besluit
  Registratienummer 2017-000072

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van Lokaal Apeldoorn, CDA en D66, betreffende berichtgeving omtrent Apeldoorns Kanaal

Voorgesteld besluit eenheid Strategie en Regie:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2017-000063

Verslag van het driehoeksoverleg op 31 oktober 2016

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad
Registratienummer 2016-003347

Declaratie project Hoog Soeren explosievenruiming

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Instemmen met het indienen van de declaratie project Hoog Soeren explosievenruiming.
 2. Het presidium verzoeken het raadsvoorstel, declaratie Hoog Soeren, ter vaststelling
  aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept raadsbesluit toegevoegd)
 3. De raad voorstellen de te ontvangen uitkering bommenregeling via de algemene uitkering te labelen aan de bommenregeling.
  Registratienummer 2017-000062

Actualisatie mandaat- en volmachtregisters 2016

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:
Voor zover het uw bevoegdheden betreft akkoord te gaan met de als bijlage toegevoegde wijzigingen van de mandaat- en volmachtregisters van de verschillende eenheden.
Registratienummer 2017-000083

Beschut Werk

 1. Voorstel eenheid Werkplein Activerium:
  Akkoord gaan met de (concept)brief aan de raad over beschut werk.
 2. Bijgaande brief verzenden aan de Raad
  Registratienummer 2017-000057

Technische aanpassing verordeningen Participatiewet

Voorstel eenheid Werkplein Activerium:

 1. Het college wordt verzocht akkoord te gaan met de voorgestelde technische aanpassingen
 2. Het presidium verzoeken de wijzigingen in de Verordening Participatiewet 2015 en de Verordening maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ en verrekening bestuurlijke boete 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en raadsbesluit bijgevoegd).
  Registratienummer 2017-000060