Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten 2019 van week 28 (8 juli tot en met 12 juli)

In de periode 8 juli tot en met 12 juli 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Jaarverslag informatiebeveiliging en privacy 2018

Voorstel eenheid Informatie:

  1. Vaststelling van het jaarverslag informatiebeveiliging en privacy 2018. Het betreft het verslag in het kader van de zogenaamde horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. Naast een terugblik op 2018 wordt ook vooruit gekeken naar ontwikkelingen in 2019.
  2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer 2019-052904

Vaststelling bestemmingsplan Veldbrugweg - Nieuwe Voorweg Lieren

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

Het presidium verzoeken bestemmingsplan Veldbrugweg-Nieuwe Voorweg Lieren en de welstandscriteria in hoofdstuk 6 van het beeldkwaliteitsplan “Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Woningbouw Beekvallei te Lieren”  ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd).

Registratienummer: 2019-052964

Ontwerp-bestemmingsplan Koning Lodewijklaan - Hoek Sprengenweg, herziening 1

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

  1. Instemmen met ontwerpbestemmingsplan Koning Lodewijklaan – Hoek Sprengenweg, herziening 1 dat betrekking heeft op het realiseren van 3 tot 4 woningen op de Julianalocatie in Apeldoorn;
  2. Dit plan als ontwerp gedurende 6 weken ter visie te leggen;
  3. Collegevoorstel en -besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Registratienummer: 2019-053649

Schriftelijke vragen van de fractie VVD volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende Uitspraak Raad van State m.b.t. de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
  2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Registratienummer: 2019-057447

Procesbesluit

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

  1. Verweer voeren in het rechtsgeding dat door Taxicentrale Witteveen BV aanhangig is gemaakt.
  2. De vertegenwoordiging opdragen, met het recht van substitutie door een kantoorgenoot, aan mr. M. M., advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Nysingh te Zwolle. Deze vertegenwoordiging omvat het verrichten van alle noodzakelijke processuele handelingen in deze procedure, als ook in een eventueel te voeren hoger beroep (appelprocedure) en/of cassatieprocedure.

Registratienummer: 2019-054039