Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten van week 45 (7 t/m 11 november) 2016

In de periode 7 tot en met 11 november 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Vaststellen komgrenzenbesluit bebouwde deel Ugchelen

Voorstel eenheid B&O:

 1. Het vaststellen van een komgrenzenbesluit om het bebouwde gedeelte van Ugchelen van een eigen bebouwde komgrens te voorzien.
 2. Het handhaven van de status van Ugchelen als ‘wijk van Apeldoorn’ in het gemeentelijke beleid voor woonprogrammering en in de APV.
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
 4. Akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbrief met het verzoek aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om de bebouwde komgrenzen Wegenwet in overeenstemming te brengen met de vastgestelde komgrenzen Wegenverkeerswet.
  Registratienummer 2016-003169

Tijdelijke afsluiting van de brug De Freule op zaterdagochtend 12 november a.s.

Voorstel eenheid Beheer en Onderhoud:

 1. Instemmen met de tijdelijke afsluiting van de brug De Freule op 12 november tussen 8 en 12 uur.
 2. Instemmen met het in verband hier mee opgestelde persbericht
  Registratienummer 2016-003196

Statement wethouders Financiën 'Handen af van het Gemeentefonds'

Voorstel eenheid Financiën:

 1. Kennis te nemen van het statement van de wethouders Financiën van de 100.000+ gemeenten aan het nieuwe kabinet over het Gemeentefonds
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-003134

Antwoorden op actualiteitsvragen SGP

Voorstel eenheid Financiën:

 1. Instemmen met verzending antwoorden op vragen SGP aan gemeenteraad
  Registratienummer 2016-003134

Actiepunten Onderzoek Zorgbelang Gelderland

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. Kennisnemen van het onderzoeksrapport ‘Inzicht in de huishoudfinanciën van (O)GGZ-cliënten in de gemeente Apeldoorn’ van Zorgbelang Gelderland in samenwerking met het Nibud.
 2. Akkoord gaan met de aanbevelingen en de daaruit volgende onderstaande actiepunten:
  1. Meer inzetten op vroegsignaleren en preventie van schulden
  2. Informatie en voorlichting over financiële regelingen voor de cliënt verbeteren
  3. Meer aandacht voor de financiële begeleiding van GGZ-cliënten
  4. Een meedenkpunt en financiële deskundigheidsbevordering voor Wmo begeleiders
  5. Woonlasten-problematiek bespreken met woningcorporaties
  6. Met cliënten en woningcorporaties in gesprek over de energierekening van cliënten
  7. Minder bureaucratie (bij het aanvragen van) financiële regelingen
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-003122

Raadsbrief stand van zaken uitstapprogramma prostituees vanaf 24 jaar

Voorstel eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn:

 1. De raad via bijgevoegde raadsbrief informeren over de veelbelovende resultaten die zijn bereikt met het uitstapbeleid voor prostituees en de voorgenomen uitrol van deze aanpak naar andere gemeenten binnen de regio NOG.
  Registratienummer 2016-003181

Project Apeldoorn: Remmende treinen

Voorstel eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken:

 1. In te stemmen met het projectvoorstel ‘Remmende treinen’, waarin de inzet van uren en ondersteuning vanuit de gemeente Apeldoorn voor het project wordt beschreven. De dekking van de kosten voor de inzet van uren en ondersteuning, à € 23.000,- zijn voor een deel, à € 13.000,- uit AD en voor het deel, projectmanagement à € 10.000,-, t.l.v. het budget van Strategie en regie.
 2. In te stemmen met de begeleidende brief ‘Remmende treinen’, dat namens het college B&W wordt verstuurd, waarin de gemeente Apeldoorn haar ondersteuning voor het project toelicht. 
 3. Dit besluit ter kennis name brengen aan de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-003125

Brief wijkraad Zuid Oost over windmolens in Beekbergsebroek

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met de 19 antwoorden aan de wijkraad Zuid Oost;
 2. Instemmen met verzending hiervan aan de wijkraad en kopieën aan de drie betrokken dorpsraden, mevr. Veldhuis respectievelijk de deA en De Wolff; 
 3. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief en de antwoorden aan de raad
  Registratienummer 2016-003104

Het starten van de aanwijzing procedure voor na naoorlogse panden uit de categorie “vrijstaande woningen”

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Aanwijzen van de volgende woningen als gemeentelijk monument:  
Alverschotenseweg 36 Driehoek 29
Arnhemseweg 319b en 319c         Frankenlaan 11
Asselsestraat 381 Haringvliet 16
Beekbergerweg 22 J.C. Wilslaan 8 en 11
2e Beukenlaan 19 Juniperlaan 53
2e Beukenlaan 47 Koningslijn 34
Bosweg 99, 101 en 102 Larixlaan 2
Burg. Roosmale Nepveulaan 6 en 15 Leeuwenbergweg 60
Burg. Tutein Noltheniuslaan 19a Soerenseweg 119 en 172

Registratienummer 2016-003108

Ontwerpbestemmingsplan Kerkeveld naast 6 Beekbergen

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de beantwoording van de vooroverlegreactie van de provincie op het ontwerpbestemmingsplan Kerkeveld naast 6 Beekbergen, zoals opgenomen in paragraaf 6.3 van de toelichting;
 2. Instemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingplan Kerkeveld naast 6 Beekbergen (toelichting) dat de bouw van 2 woningen mogelijk maakt 
 3. Het ontwerpbestemmingsplan Kerkeveld naast 6 Beekbergen op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening alsnog als ontwerp ter inzage leggen, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen te geven ten aanzien van het plan.
  Registratienummer 2016-003110

Ondertekening City Deal Circulaire Stad

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Akkoord te gaan met de ondertekening van de City Deal Circulaire Stad.
 2. Wethouder Sandmann volmacht te verlenen voor het aangaan van deze City Deal
  Registratienummer 2016-00316

Intentieverklaring Rijk en gemeente inzake wederopbouwgebied Kerschoten

Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennisnemen van ontwikkelingen t.a.v. het wederopbouwgebied Kerschoten
 2. Instemmen met de “Intentieverklaring Toonbeelden van de Wederopbouw” tussen Rijk en gemeente waarvan het kernpunt is:
  het inbedden van de cultuurhistorische waarden van het wederopbouwgebied Kerschoten in het ruimtelijk beleid van de gemeente
 3. Aan de burgemeester: wethouder N.T. Stukker machtigen de hierboven genoemde intentieverklaring te ondertekenen 
 4. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-003167

Rapport Nationale ombudsman 'Een mens leeft, een systeem niet'

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

Het onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman ‘Een mens leeft, een systeem niet’, naar landelijke (problemen rond) inschrijvingen in de Basisregistratie personen (BRP) voor kennisgeving aannemen.
Registratienummer 2016-003178

Beantwoording schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van de SGP aan het College van burgemeester en wethouders over de aanpak van drugsoverlast

Voorstel eenheid Veiligheid en Recht:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;.
 2. Dit besluit en de beantwoording ter kennis te brengen van de gemeenteraad
  Registratienummer 2016-003180

Schriftelijk vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van CDA betreffende “De vrijheid om te experimenteren met toekenning bijstand”.

Voorgesteld besluit eenheid Werkplein Activerium:

 1. Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
  Registratienummer 2016-003183