Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet stelt scherpere eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft de gemeente het privacyreglement aangescherpt.

Mijn Apeldoorn

Binnen de gemeente Apeldoorn wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het goed
uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met
nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan de bescherming van
gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van
informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.De gemeente Apeldoorn geeft met dit beleid een duidelijke richting aan privacy, en laat zien dat zij de
privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van gemeente Apeldoorn is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijk kader

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de
    Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen wordt verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens
worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden
minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen
te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel
waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan
moet voldoen. De gemeente controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De gemeente borgt de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en correctie door middel van voor de betrokkenen duidelijke procedures. Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door college van burgemeester en wethouders. Het beleid wordt iedere drie jaar geƫvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website www.Apeldoorn.nl.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn op 15 mei 2018.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN APELDOORN,

de secretaris,
Y.A.M. van der Meulen
de burgemeester,
J.C.G.M. Berends