Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Q&A Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd - 2

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de tweede vragenronde over de aanvraag subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

Mijn Apeldoorn

Vragen en antwoorden tweede vragenronde

Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024

Algemeen

 

Vraag

Antwoord

1.

Wij hebben onze aanvraag ingediend voor 1 april 2020 i.v.m. de volledigheidscontrole. Nu willen wij het bestand voor de uiterste inleverdatum van 30 april wijzigen. Hoe doen we dit?

Tot 1 mei 2020 heeft u de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Dit doet u als volgt:

· Log in op mijnapeldoorn.nl

· Open ‘Eigen bedrijfspagina’ 

· Open ‘Uw zaken’

· Open de zaak waar u een document aan toe wilt voegen

· Kies voor ‘Nieuw document’

· Voeg een document toe (u kunt nu bladeren in de bestanden op uw eigen computer)

U ontvangt een bevestiging dat er een document is toegevoegd.

Wilt u de reeds ingediende documenten aanvullen? Geef dit dan aan in de bestandsnaam 2.0. 

2.

Bij het invullen van het online aanvraagformulier wordt gevraagd het formulier “Authenticatie bedrijven en instellingen” toe te voegen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Deze zin is per abuis in het online aanvraagformulier terecht gekomen. Vlak na publicatie is dit aangepast. Als u vóór deze correctie begonnen bent invullen en het formulier heeft opgeslagen in MijnApeldoorn.nl, ziet u dit verzoek nog wel. U kunt het verzoek negeren.

3.

Voor collectieve ondersteuning stelt gemeente dezelfde vraag en eisen bij inwonersondersteuning als bij ontmoetingsplekken. Wat is het initiële doel van Gemeente om dit voor zowel inwonersondersteuning als ontmoetingsplekken te benoemen? Onze beleving is dat aanbieder collectief aanbod doet vanuit inwonersondersteuning op de ontmoetingsplek. Klopt deze aanname? Zo nee, ziet Gemeente onderscheid tussen deze twee en wat is dan het onderscheid?

Er is collectieve ondersteuning die op een Basisontmoetingsplek plaatsvindt en een verantwoordelijkheid is van de hoofdaannemer van deze plek. Daarnaast kan onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer Inwonersondersteuning collectieve ondersteuning georganiseerd worden in de plaats van individuele ondersteuning. Het is belangrijk dat over dit aanbod afstemming plaatsvindt, zowel over de behoefte van inwoners als over de optimale inzet van expertise in een stadsdeel.

4. 5…...

Voor de stadsdelen NO, NW en ZW worden uren toegewezen voor jeugd voor de ontmoetingsplekken. Onze aanname is dat deze uren binnen het plafond voor ontmoetingsplekken vallen. Klopt deze aanname?

Dat klopt.

5.

Als kosten van huisvesting vanuit IWO en/of BOP in de werkelijkheid hoger blijken uit te vallen, is later een aanvulling op de beschikking aan te vragen en te verkrijgen?

Nee. De subsidieverlening kan niet hoger zijn dan het aangevraagde subsidiebedrag. En de vaststelling kan niet hoger zijn dan de subsidieverlening.

Inwonersondersteuning

 

Vraag

Antwoord

1.

Valt het vastgestelde bedrag voor huisvesting, coördinatie en werkbudget van

€ 102.813 binnen of buiten het subsidieplafond?

Binnen het stadsdeelplafond.

2.

In bijlage 2 – Inwonersondersteuning, waarin wij ingaan op diverse deelvragen, hebben wij per deelvraag 2 A4 tot onze beschikking.

a. Bent u bereid de 2 A4 per subvraag los te laten en de beantwoording van de subvragen in zijn totaliteit te maximeren op 8 A4?

b. Wij gaan er vanuit dat u met 2 A4 bedoelt dat dit paginavullende A4’s mogen zijn, die niet worden beperkt door kaders van het format. Kunt u dit bevestigen?

c. Telt u eventuele plaatjes die wij bijvoegen mee in de maximum toegestane beantwoording in A4?

a. Nee, de onderbouwing mag maximaal 2 A4 per deelvraag zijn.

b. Ja, dat klopt.

c. Ja, afbeeldingen tellen ook mee met het totaal van 2 A4.

Basisontmoetingsplekken

 

Vraag

Antwoord

1.

Heeft de coronacrisis gevolgen voor de planning?

Op 4 februari 2020 publiceerden wij de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning 2021-2024 met 1 mei 2020 als uiterste aanvraagdatum. Inmiddels is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Wij hebben de huidige aanbieders en partijen die geïnteresseerd zijn in de subsidieaanvraag gevraagd hoe zij aankijken tegen de planning van de Subsidieregeling 2021-2024 in deze corona-tijd. Op basis van de uitkomst heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 april 2020 een tijdelijke regeling gepubliceerd waarmee de artikelen over Basisontmoetingsplekken in de Subsidieregeling buiten werking zijn gesteld. Concreet betekent dit dat het niet mogelijk is om voor 2021 subsidie voor Basisontmoetingsplekken aan te vragen. De subsidie aan de huidige aanbieders van de Basisontmoetingsplekken wordt verlengd voor het jaar 2021.

Zo hebben de aanbieders van ondersteuning op Basisontmoetingsplekken de gelegenheid om te focussen op de meest vitale processen en kwetsbaarste doelgroepen en krijgen alle aanbieders een eerlijke kans op subsidie. Voor de bezoekers biedt het in deze onzekere tijd houvast. Zij kunnen, wanneer de ontmoetingsplekken weer open mogen, rekenen op ondersteuning vanuit de voor hen vertrouwde ontmoetingsplekken.

2. 2.

a. Op dit moment is het lastig om informatie uit te wisselen met organisaties vanwege Corona. Dit bemoeilijkt de aanvraag voor ontmoetingsplekken.

b. Als de eigenaar of feitelijke beschikker van een locatie momenteel (bijv. vanwege Corona) niet bereikbaar is om kosten van huisvesting op te geven, kan deze dan in een later stadium alsnog worden aangevraagd?

a. Mede om deze reden heeft het college besloten om de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning 2021-2024 voor Basisontmoetingsplekken buiten werking te stellen.

b. Het is van belang dat de kosten van de huisvesting correct in de aanvraag staan. De subsidieverlening is maximaal gelijk aan het aangevraagde subsidiebedrag. Deze kan niet achteraf worden verhoogd.

3. 3.

a. In verband met het maken van een weekoverzicht voor 2021 is het voor ons belangrijk om te weten op welke momenten wij gebruik kunnen maken van de Hoge Weije in 2021 en van welke ruimtes.

b. Mogen de activiteiten die nu georganiseerd worden door vrijwilligers zoals het Proathuus (Hoge Pad) en koffiemorgen Lieren ook meegerekend worden bij de telling van uren van ontmoetingsplek activiteiten in totaal?

c. In de subsidietender staat dat een basisontmoetingsplek in een dorp moet voldoen aan minimaal 32 uur openstelling verspreid over 4 dagen. Is dat inclusief dagbesteding die op De Vier Dorpen zou blijven? Of hoeven we naar dat aantal uren niet zo specifiek te kijken en ons vasthouden gezien de mogelijkheid om voor dorpen een ‘subsidie op maat’ te verstrekken.

a. U kunt een overzicht met de beschikbaarheid van de zalen in de Hoge Weije opvragen via algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl.

b. Alleen die activiteiten die gecoördineerd worden vanuit de Basisontmoetingsplek in het betreffende dorp mogen meegerekend worden. Wat betreft de koffieochtend in Lieren: ieder dorp moet een eigen aanvraag indienen om voor subsidie voor een Basisontmoetingsplek in aanmerking te kunnen komen.

c. Voor Basisontmoetingsplekken in de dorpen is een “satelietlocatie’ wel toegestaan. De uren dagbesteding op de Vier Dorpen mogen dus meegenomen worden.

De aanvrager van een Basisontmoetingsplek kan een beroep doen op de uitzonderingsclausule als hij meent dat de de eisen te “zwaar”/ niet passend zijn bij wat nodig is. Aandachtspunt hierbij is dat aanvragen die wel aan de eisen voldoen, met voorrang worden toegekend als het subsidieplafond niet toereikend is.

4.

Sommige activiteiten met een lage frequentie vragen veel capaciteit van de medewerkers omdat er veel organisatie aan vooraf gaat. Bijvoorbeeld de kerstmarkt. Dit is geen collectieve ondersteuning, maar dit kunnen wij niet organiseren in de verhouding 1 uur inzet voor 4 uur aan activiteiten. Hoe gaan we hier mee om?

De verhouding 1 uur inzet voor 4 uur aan activiteiten is het maximum aantal uur waarvoor subsidie aangevraagd mag worden. Dit is een gemiddelde. Elk jaar vinden er een aantal grote ontmoetingsactiviteiten plaats die meer voorbereidingstijd kennen. Andere ontmoetingsactiviteiten zullen minder tijd kosten.

5.

Diverse signalen en vragen m.b.t. Excel-bijlage aanvraagformulier.

Op 6 april 2020 is er een nieuwe versie uitgekomen. Wijzigingen ten opzichte van versie 17 maart 2020:

- Meer regels toegevoegd voor activiteiten

- Hoofdaannemers: gele arcering bij cao-keuze verwijderd

- Telling uren jongerenwerk aangepast naar 'gemiddeld aantal uur per week op jaarbasis'

-Tabbladen 4, 5 en 6: totaaltellingen in rij 6 van kolommen N, O, U en V aangepast naar 'gemiddeld aantal uur per week op jaarbasis'

- Overzichtsblad: tabelnamen aangepast naar 'Activiteitenuren per product' en 'Uren medewerkerinzet per product'

- Overzichtsblad: in tabel 'Uren medewerkerinzet per product' de kolom 'Uren per week' toegevoegd

- Overzichtsblad: de kolom 'Dagen per week' in tabel 'Activiteitenuren per product' wordt 'Aantal per week'

- Inputblad Hoofdaannemer: functie toegevoegd om voor iedere (onder)aannemer korting op het maximumtarief te kiezen in cellen D9:D19

Tabbladen 4, 5 en 6: 'dag waarop' cel H153 wordt 'weekdag'.

6.

Voor sommige activiteiten bij jeugd (te denken valt aan collectieve activiteiten waar grote groepen jongeren komen) achten wij het noodzakelijk dat twee professionals aanwezig zijn in verband met veiligheid bezoekers, vrijwilligers en professionals. Dit laat het excelformat niet toe. Hoe kunnen we dit registreren?

In kolom N t/m Q vult u de uren, cao en opleidingsniveau van medewerker 1 in. Daarnaast (kolom U t/m W) vult u de uren van de tweede medewerker in.

7.

Zijn alle kosten inbegrepen bij het plafond per stadsdeel als het gaat om de basisontmoetingsplekken? Dus ook de coördinatie- en activiteitenkosten en de 60 uur jongerenwerk voor Noordoost

Ja, de coördinatie- en activiteitenkosten en de 60 uur jongerenwerk voor Noordoost zijn onderdeel van het stadsdeelplafond van de Basisontmoetingsplekken.

8.

In de eerste vragenronde vroegen wij:

“Art. 5.1 lid 2d en 2e, betreffende verantwoordelijkheid te zorgen dat de Basisontmoetingsplek veilig is en toegankelijk voor minder valide personen, als dat nog niet het geval is, wie is dan verantwoordelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn?” Het antwoord van de gemeente hierop was: “De aanvrager van de subsidie, de hoofdaannemer, is hiervoor verantwoordelijk. Indien het pand nu nog niet toegankelijk is voor minder valide dient u aan te geven binnen welke termijn het pand wel toegankelijk is.

Onze vervolgvragen: a. de gemeente kan van een hoofdaannemer niet verlangen om grote investeringen te doen in locaties die geen eigendom zijn en waarvan eveneens de terugverdientijd in de vorm van subsidies niet zeker gesteld is. In welke mate stelt de gemeente de hoofdaannemer schadeloos als investeringen niet (meerjarig) door subsidies worden afgedekt?

b. kan de gemeente (Accres) opdracht geven om de betreffende locaties op wettelijke eisen te laten controleren en een kostenraming te laten maken voor de benodigde aanpassingen en dat de gemeente deze aanpassingen vervolgens door de eigenaar laat uitvoeren dan wel deze kosten voor rekening van de gemeente neemt?

a. Zoals eerder beantwoord vragen we de hoofdaannemers in hun plan aan te geven binnen welke termijn en wat er nodig is om te zorgen dat een locatie veilig en toegankelijk is voor minder valide personen. We zullen vervolgens met de gegunde hoofdaannemers in gesprek hierover gaan om tot een zo uniform mogelijke lijn voor alle Basisontmoetingsplekken te komen.

b. Voor panden die in eigendom van de gemeente zijn, is de gemeente als eigenaar verantwoordelijk. We nemen uw suggestie in overweging t.a.v. de beoordeling door een onafhankelijke derde partij.