Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 12 november 2018 te ApeldoornOp 12 november 2018 heeft het derde omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Risicoanalyse en monitoring

Bureau Beke is aangeschoven bij de vergadering om een toelichting te geven op de risicoanalyse en monitoring van AZC Deventerstraat te Apeldoorn. De toelichting gaat met name over de totstandkoming van de analyse, de achtergronden en de methodiek. Wanneer is sprake van evenredige of onevenredige overlast? Hiervoor wordt het instrument van de monitoring ingezet. Minimaal een half jaar voor de komst van de eerste asielzoekers vindt de nulmeting plaats. Daarna volgen vervolgmetingen. Geadviseerd wordt om daarvoor telkens op hetzelfde moment in het jaar te meten. Bijvoorbeeld in oktober. Dan zijn de uitkomsten het beste te vergelijken. De monitoring kan het beste door een onafhankelijke organisatie uitgevoerd worden. Het omwonendenoverleg kan daarvoor bijvoorbeeld 3 offertes opvragen van bureaus, waarna opdrachtverlening plaatsvindt. Aangezien de monitoring nog behoorlijk abstract is zal Bureau Beke een voorbeeld van de gemeente Zutphen aanleveren zodat dit onderwerp tastbaarder wordt.

Duidelijk is geworden dat er goed nagedacht moet worden over het areaal dat gemonitord wordt. Bij de inventarisatie voor de risicoanalyse zijn 4.000 adressen benaderd terwijl respons uiteindelijk gering was. Afgesproken is om het te monitoren gebied beter af te stemmen op de wijze waarop de asielzoekers gebruik zullen maken van de openbare ruimte en bijvoorbeeld de winkelcentra. Naar verwachting zal de overlast dan beter in beeld komen.

De vraag die ook ontstaat is of de monitoring en de geconstateerde overlast bij 400 bewoners ook gebruikt kan worden voor de situatie met 600 bewoners. Is het mogelijk om op basis van de uitkomsten de situatie bij 600 personen te voorspellen? Dit onderwerp zal de groep bij een volgend overleg nader uitdiepen.

De acties die moeten worden uitgevoerd om de risico’s met prioriteit 1 te beheersen zijn in dit overleg nog niet behandeld. Dit onderdeel komt tijdens volgende overleggen aan de orde. Het omwonendenoverleg zal concrete voorstellen doen voor de uit te voeren acties.

Geleidelijk aan begint de opgave wat overzichtelijker te worden. Daarom zal de groep in de
eerstvolgende vergadering een projectplanning maken, waarbij wordt gewerkt naar het uitvoeren van een monitoring.

Rondje langs de deelnemers

Er wordt een tijdelijke extra AZC locatie geopend aan de Christiaan Geurtsweg te Apeldoorn. De locatie wordt binnen 4 tot 6 weken geopend. Er worden zowel statushouders als asielzoekers die in afwachting zijn van hun procedure opgevangen op deze locatie. In een bestuursovereenkomst met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat er maximaal 400 asielzoekers worden opgevangen voor maximaal 1,5 jaar.

Gevraagd wordt naar scholing van kinderen en de dagbesteding. De achtergrond van de vraag is dat op dit moment de scholen in Zuidbroek overvol zitten. Dit onderwerp is op dit moment nog niet opportuun maar het is wel goed om een en ander tijdig te signaleren.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 18 februari 2019.