Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samenvatting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat – d.d. 8 oktober 2018 te ApeldoornOp 8 oktober 2018 heeft het tweede omwonendenoverleg van het AZC Deventerstraat te Apeldoorn plaatsgevonden.

Mijn Apeldoorn

Rondje langs de deelnemers

Tijdens het rondje over de ervaringen van de afgelopen periode kwam naar voren dat bewoners zich afvroegen wie aan het omwonendenoverleg deelnemen en hoe ze in het overleg terecht zijn gekomen. Tijdens de laatste vergadering van de klankbordgroep, die destijds actief was, is besloten het omwonendenoverleg op te richten. De goedgekeurde notitie “Functie en oprichting omwonendenoverleg AZC Deventerstraat” was daarbij de leidraad. Enkele personen uit de klankbordgroep wilden graag betrokken blijven via het omwonendenoverleg. Verder hebben tijdens de keukentafelgesprekken nog enkele personen aangegeven dat ze wilden deelnemen aan dit overleg. In goed overleg met alle aanmelders is de onderstaande samenstelling van de groep tot stand gekomen. Voor de samenwerking en inhoudelijke diepgang is het van belang dat groep een vaste samenstelling heeft. De groep bestaat uit:

 • De heer J. van Nuenen (voorzitter, stadsdeelmanager Noordoost)
 • De heer A. Bakema (omwonende Spinozastraat)
 • Mevrouw L. Bokdam (omwonende Deventerstraat)
 • De heer L. Berenschot (omwonende Deventerstraat)
 • De heer D.J. van den Esschert (cliëntenraad GGNet)
 • De heer G. Franken (omwonende Deventerstraat)
 • De heer A. de Jong (gemeente Apeldoorn
 • De heer E. van Naarden (wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek)
 • De heer R. van Ooijen (COA)
 • De heer R. Uenk (GGNet)
 • Mevrouw Y. Velthorst (Politie Apeldoorn, wijkagent Sprenkelaar/Beemte-Broekland)
 • Mevrouw K. Vinke (wijkraad Osseveld-Woudhuis)
 • Mevrouw H. Vonk (omwonende Schopenhauerstraat)
 • De heer B. de Vries (omwonende Terwoldseweg)
 • De heer J. Warnaar (omwonende Homerusstraat)
 • Mevrouw H. Althof (t.z.t. vervanger van de heer J. van Nuenen

Intussen is het bestemmingsplan behandeld in de raad, waarbij veel mensen hebben ingesproken. Het belangrijkste wat er uit deze bijeenkomst naar voren kwam, is dat de raad grote waarde hecht aan de monitoring. Zij vindt dit van belang voor de leefbaarheid van de omgeving en voor een eventuele uitbreiding van 400 naar 600 bewoners.

Risicoanalyse

Het omwonendenoverleg heeft na een inhoudelijke behandeling diverse vragen over de risicoanalyse die is opgesteld door Bureau Beke. Nu moet per onderdeel duidelijk worden op welke wijze de monitoring uitgevoerd kan worden op welke effecten gelet moet worden. Omdat in de groep onvoldoende kennis aanwezig is voor een nadere duiding van het voorstel van Beke, is besloten om bij het volgend overleg een vertegenwoordiger van het Bureau uit te nodigen voor een aanvullende toelichting. Met behulp van de monitoring kunnen de nulmeting en vervolgmetingen worden uitgevoerd. Wanneer die precies moeten plaatsvinden wordt nog bepaald aan de hand van de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de eerste instroom van de bewoners. Naast de monitoring kan ook worden geput uit de meldingen van politie en die van COA, die alles registreert wat op de locatie gebeurt.
Afgesproken is dat Bureau Beke wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op de risicoanalyse en de uitgangspunten daarin. Na de toelichting zullen in overleg met een onafhankelijk deskundige
de vervolgstappen worden bepaald. Op deze manier kan er op een deugdelijke manier
verantwoording afgelegd worden aan de gemeenteraad, patiënten, omwonenden, etc.

Locatieontwikkeling
Tot slot is er aan de hand van een PowerPointpresentatie verteld over de locatieontwikkeling. Daarbij is het AZC Deventerstraat in samenhang met de gebeurtenissen in de rest van Nederland belicht. Ook is het proces van toelating toegelicht. Welke bewoners komen in aanmerking voor een status en welke niet. In Apeldoorn komen zowel bewoners die al een status hebben als bewoners die nog in
een procedure zitten. Daarnaast is er op dit moment behoefte aan veel woonplekken omdat het aantal instromers stijgt. Bovendien is er een tekort aan beschikbare woningen waardoor de uitstroom stagneert.

Het volgende omwonendenoverleg staat gepland op 12 november 2018