Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Laan van Osseveld, ontwerp

24-06-2020

Van 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Osseveld met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1396-ont1 ter inzage.

Mijn Apeldoorn

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp heeft betrekking op de gehele Laan van Osseveld plus de aansluiting van de Laan van Zevenhuizen op de kruising met de Deventerstraat. Het bestemmingsplan maakt de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Laan van Osseveld mogelijk en daarnaast de verbreding van de gehele Laan van Osseveld naar vier rijstroken. Verder zal de rotonde ter hoogte van de Veenhuizerweg worden omgezet naar een kruising met een verkeersregelinstallatie en zullen de kruisingen met de Deventerstraat en met Het Rietveld worden aangepast. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Indienen zienswijzen
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: u kunt uw zienswijze per post sturen naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Laan van Osseveld'. Het is belangrijk dat u uw brief ondertekent en dat de brief ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevat.
  • mondeling: u kunt een afspraak maken met mevrouw F. van Dijk (of één van haar collega’s) via telefoonnummer 14055.
  • digitaal: op onze website staat een formulier dat u kunt invullen. Deze staat op www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD is vereist).

Voor (een deel van) de in dit plan opgenomen ontwikkelingen is ook een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vereist. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. van Dijk (of één van haar collega’s) op telefoonnummer 14055 of via mail f.vandijk@apeldoorn.nl

Apeldoorn, 24 juni 2020