Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zuidbroek woongebied De Wingerd, ontwerp bestemmingsplan en concept-welstandsbeleid

15-05-2019

Vanaf 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Zuidbroek woongebied De Wingerd met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1354-ont1 ter inzage.

Mijn Apeldoorn

Het ontwerpbestemmingsplan betreft woongebied De Wingerd en maakt deel uit van uitbreidingslocatie De Wellen Noord, dat ligt binnen de wijk Zuidbroek. Dit ontwerp bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van dit woongebied. Het woonprogramma bestaat uit een totaal van 215 grondgebonden en gestapelde woningen, in een variatie aan segmenten. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.
Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Zuidbroek woongebied De Wingerd'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer W. Weskamp, tel. (055) 580 2440.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD). Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Concept welstandsbeleid De Wingerd
Vanaf 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt het concept van het stedebouwkundigplan De Wingerd ter inzage. In dit plan is het welstandsbeleid/beeldkwaliteitsplan opgenomen.
Het concept-welstandsbeleid heeft dezelfde begrenzing als het bestemmingsplan. In dit welstandsbeleid zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen, waaraan wij aanvragen om omgevingsvergunningen voor het bouwen zullen toetsen.
Tijdens de periode waarin het concept-welstandsbeleid ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw reactie naar de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van reactie op ‘welstandsbeleid De Wingerd'. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer M. Polman, telefoonnummer (055) 580 2813.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

Hier vindt u het concept-beeldkwaliteitsplan:

Het ontwerp-bestemmingsplan en het concept-welstandsbeleid liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 15 mei 2019