Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Toelichting bij aanvraagformulier

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Mijn Apeldoorn

1.a Persoonsgegevens aanvrager

Vul de gevraagde gegevens in op het formulier.

1.b Persoonsgegevens partner

Voert u een gezamenlijke huishouding met een partner? Vul dan ook de persoonsgegevens van uw partner in.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Heeft u geen partner? Dan hoeft u in het aanvraagformulier alle velden en vragen die betrekking hebben op een partner niet in te vullen.

2. Samenstelling huishouden

Geef aan wat de samenstelling van uw huishouden is. Bent u geen alleenstaande (ouder), woont u niet samen met uw partner en eventuele kinderen maar wonen er wel andere personen bij u? Vink dan de optie ‘Anders, namelijk:’ aan en geef aan wie er bij u woont of wonen en wat uw relatie met deze persoon of personen is.

3. Vermogen

Het vermogen van u en uw eventuele partner is van invloed op uw recht op een tegemoetkoming op grond van de regeling TONK. Geeft u daarom gespecificeerd aan hoeveel vermogen u en uw eventuele partner hebben.

Onder vermogen verstaan wij de volgende beschikbare geldmiddelen:

 • Contant geld
 • Geld op al uw betaal- en spaarrekeningen
 • Cryptovaluta zoals bitcoins ed.
 • Waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot)
 • Overige middelen die snel tot geld omgezet kunnen worden

Het besteedbare vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van € 12.590,00.

4. Arbeidsbetrekking

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vult u dan de
hoogte van uw maandpremie in.

U dient het meest recente bankafschrift waarop de maandpremie wordt afgeschreven mee te sturen. De datum waarop de maandpremie is betaald en het bankrekeningnummer moeten ook zichtbaar zijn.

5. Inkomsten

Om voor een tegemoetkoming op grond van de regeling TONK in aanmerking te komen moet er in uw situatie sprake zijn van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen vanwege de coronacrisis. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u zelf bent getroffen door het coronavirus en niet meer kon werken of doordat u vanwege alle maatregelen die zijn getroffen uw baan bent verloren. Als u om andere redenen in financiële problemen bent gekomen komt u niet in aanmerking
voor deze regeling.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een tegemoetkoming is het belangrijk dat wij een beeld krijgen van uw situatie. Geeft u daarom zo uitgebreid mogelijk aan wat (de aard van) uw inkomsten waren voordat de coronacrisis begon en wat er is veranderd ten opzichte van uw situatie voor de coronacrisis.

De regeling TONK geldt met terugwerkende kracht in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Geeft u bij vraag 5.3 aan in welke maand(en) u aanspraak wilt maken op een tegemoetkoming.

Wij vragen u bij vraag 5.4 uw inkomsten en die van uw eventuele partner op te geven. Het gaat hierbij om de inkomsten in de (start)maand waarin u de tegemoetkoming aanvraagt. Vraagt u een tegemoetkoming aan in of vanaf de maand februari 2021? Vul dan de inkomsten van februari 2021 in. We vragen ook de inkomsten van de maand januari 2020. Zo kunnen we bepalen of er sprake is van een daling in uw inkomsten ten opzichte van de periode voordat de coronacrisis begon.

De inkomsten die u opgeeft moeten maandinkomsten zijn. Alleen in het geval van salaris of een uitkering kan dit afwijken. U kunt bij het invullen van die inkomsten aangeven of het om een uitbetaling per maand of per 4 weken gaat. In sommige gevallen zijn inkomsten over een langere periode dan een maand aan u toegekend, bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het totaalbedrag dat u ontvangt dient u dan zelf om te rekenen naar maandbedragen. Het maandbedrag vult u in bij uw aanvraag.

Netto-inkomsten uit onderneming
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Of u inkomsten mee moet rekenen hangt af van het moment waarop u de werkzaamheden heeft verricht of de producten heeft verkocht. Inkomsten die u in november ontvangt voor werkzaamheden in de maand oktober, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand oktober) en niet als inkomen over november. Dus:

 • Heeft u het werk in de maand februari gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor krijgt toe aan de maand februari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt of heeft ontvangen.
 • Heeft u producten verkocht in de maand maart? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe aan de maand maart. Ook als de producten in een andere maand worden of zijn betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Let op! Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.

Let op! Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap? Dan berekent u uw nettoinkomsten
op een andere manier.

Een groot verschil met een zelfstandige, is dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst is van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van de onderneming. Het loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost. De DGA ontvangt deze inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de BV loonheffing af, zodat de DGA een netto bedrag ontvangt. Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten. De inkomsten van een BV worden op dezelfde manier berekend als de inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Met als enige verschil dat de laatste stap van het forfaitair percentage wordt vervangen door de vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 20.417 (op maandbasis) mag u 15% (vanaf € 225.000 op jaarbasis geldt een ander percentage, namelijk 25%) aan verschuldigde vpb in mindering brengen, om zo te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd, dan is dit niet van toepassing. Let op! Door de coronacrisis zal het, als u als DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), meestal gaan om een negatief bedrijfsresultaat. Daardoor zal u als DGA uw eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden. In dat geval neemt u als inkomsten alleen evt. loon uit ander dienstverband (niet de eigen BV) en andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, partner- en kinderalimentatie) mee.

Vraagt u een tegemoetkoming aan over meerdere maanden en wijkt het inkomen per maand af met € 50,00 of meer ten opzichte van het inkomen in de startmaand? Dan dient u per maand waarin u de tegemoetkoming aanvraagt aan te geven wat uw totaalinkomen is. Als dit geldt voor maanden die in de toekomst liggen dan kunt u uw te verwachten inkomsten opgeven. Blijken uw inkomsten achteraf af te wijken met € 50,00 of meer, geef dit dan aan ons door.

6. Noodzakelijke kosten

Een aantal (woon)kosten zien wij als noodzakelijke kosten. U dient aan te geven van welke noodzakelijke kosten er maandelijks in uw huishouden sprake is. Van alle noodzakelijke kosten dient u het meest recente bankafschrift bij te voegen waaruit blijkt dat u deze kosten heeft gemaakt. De datum waarop de kosten zijn gemaakt en het bankrekeningnummer moeten ook zichtbaar zijn.

De betaling van huur en hypotheek (aflossing en rente) zijn noodzakelijke kosten. Bestaan de kosten
voor uw hypotheek uit meerdere bedragen per maand, dan dient u van iedere betaling het meest
recente bankafschrift mee te sturen.

Bij de kostenpost huur mag u naast uw huur ook de servicekosten meerekenen. De volgende
servicekosten worden in aanmerking genomen:

 • kosten voor het in bedrijf zijn van lift-, ventilatie-, hydrofoor- en alarminstallaties, en van verlichting van door de huurder met anderen gemeenschappelijk gebruikte ruimten, met een maximum van € 12 per maand;
 • schoonmaakkosten van de lift en andere gemeenschappelijke ruimten, met een maximum van € 12 per maand;
 • de kosten voor de diensten van een huismeester, met een maximum van € 12 per maand;
 • kapitaals- en onderhoudskosten van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten, met een maximum van € 12 per maand.

Kosten voor nutsvoorzieningen zijn ook noodzakelijke kosten. Neemt u uw gas en elektra af bij dezelfde aanbieder en betaalt u één maandbedrag? Vult u dan één van de twee velden in en laat het andere veld leeg.

Woonverzekeringen vallen ook onder noodzakelijke kosten. Heeft u een pakketpolis waaronder meerdere woonverzekeringen vallen? Specificeer de kosten voor de verschillende woonverzekeringen dan zoveel mogelijk. Stuur in dat geval naast het meest recente bankafschrift ook de polis mee waaruit de premieopbouw blijkt.

De onroerende zaakbelasting en waterschapsbelasting worden vastgesteld voor de periode van een jaar. U dient uw jaarlijkse kosten zelf om te rekenen naar kosten per maand en dit bedrag in te vullen. U dient uw aanslagbiljet gemeentelijke belasting van belastingjaar 2021 (Tribuut voor de gemeenten Apeldoorn en Epe, Cannock Chase Public voor de gemeente Brummen) en uw aanslagbiljet waterschapsbelasting van belastingjaar 2021 (GBLT) mee te sturen.

7. Betaling

Als u recht heeft op een tegemoetkoming op grond van de regeling TONK zal dit aan u overgemaakt worden op uw bankrekening. Vult u daarom uw gegevens in.

8. Ondertekening

Als het formulier volledig is ingevuld dient deze te worden ondertekend door u en uw eventuele
partner.

Bewijsstukken en inzage identiteitsbewijs

Voeg de benodigde bewijsstukken bij uw aanvraag. We vragen van al uw noodzakelijke kosten een bewijsstuk in de vorm van het meest recente bankafschrift waaruit de kosten blijken. Ook de datum waarop de kosten zijn gemaakt en het bankrekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Zijn meerdere noodzakelijke kosten samengevoegd in één premie of maandbedrag, bijvoorbeeld bij uw woonverzekering, voeg dan naast een bankafschrift ook de polis toe waaruit de premieopbouw blijkt.

Als u zelfstandig ondernemer bent en een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vragen wij ook een bewijsstuk waaruit in de vorm van een bankafschrift waarop uw maandpremie wordt afgeschreven. Zorg ook hierbij dat de datum van afschrijving zichtbaar is (dag/maand/jaar).

Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als uw identiteit en die van uw eventuele partner is vastgesteld. Dit kan door middel van inzage in uw identiteitsbewijs (géén rijbewijs). Stuur daarom een kopie van uw identiteitsbewijs en die van uw eventuele partner onder vermelding van uw volledige naam en geboortedatum naar tonk@apeldoorn.nl. Doe dit op veilige wijze en scherm uw BSN. Zet op het kopie de datum en dat het gaat om een kopie ten behoeve van uw aanvraag. Zorg er wel voor dat wij uw niet afgeschermde gegevens nog voldoende kunnen zien. Wij vernietigen de kopie van uw identiteitsbewijs na controle.