Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Voortgang Zonneparken Apeldoorn

29-01-2021

Gemeente Apeldoorn geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers en bewoners over het vervolgtraject lopende zonnepark-initiatieven. Zo mogen het zonnepark Woudhuizermark en Loenen Molenallee wat de gemeente betreft het vergunningstraject in. Voor het gebied Beemte Broekland met initiatieven voor onder andere de Zonneparken Beemte Broekland en Vaassensche Broek wordt eerst een gezamenlijke gebiedsvisie opgesteld. Daarnaast zal ook voor de omgeving van Zonnepark De Somp samen met betrokkenen een gebiedsvisie worden gemaakt.

Mijn Apeldoorn

Deze visies moeten op basis van gebiedskenmerken een beeld schetsen van het gebied en wat daar mogelijk en wenselijk is en op welke plek. Zo is landbouw bijvoorbeeld gebaat bij vruchtbare grond terwijl dit voor zonnepanelen niet relevant is. Daar gelden weer technische voorwaarden. Samen met belanghebbenden willen we gaan kijken naar het gebied en naar de omvang, verdeling en landschappelijk inpassing van zonneparken in het gebied. Specifiek voor Zonnepark Woudhuis vraagt de gemeente aan de initiatiefnemer om nog goed te kijken naar de inpasbaarheid van de panelen in het gebied. Daar is geen aparte gebiedsvisie voor nodig.

Goed afwegen van de belangen

Wethouder duurzaamheid Maarten van Vierssen: “Om onze duurzaamheidsambities te behalen is onder andere ingezet op duurzame energie-opwek door middel van zonnepanelen. Zonnepanelen op daken en in stedelijk gebied maar ook het realiseren van zonneparken is een noodzakelijk onderdeel. De ruimteclaims die zonneparken leggen moeten echter goed worden afgewogen tegenover andere functies zoals bijvoorbeeld landbouw en toerisme.” De wethouder geeft daarnaast aan dat het college ook graag wil dat de parken goed landschappelijk worden ingepast, waarbij rekening gehouden moet worden met de belangen van omwonenden. “We zien de grote betrokkenheid bij meerdere initiatieven van groepen omwonenden en agrariërs die zich zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving. Door nu deze stap te zetten, geven we duidelijkheid over de status van de verschillende initiatieven en kunnen we een volgende stap zetten in de energietransitie.”

Twee initiatieven tijdelijk stilgelegd

De Zonneparken de Beemte en Beekbergsebroek zullen moeten wachten op vaststelling van de Omgevingsvisie. “We zien dat op sommige plekken veel verschillende ruimteclaims spelen. Het is dan ook noodzakelijk om deze goed tegen elkaar af te wegen. Zo ziet het college ook kansen om  verschillende claims te bundelen, zodat ze elkaar versterken. In de Omgevingsvisie, waaraan nu hard wordt gewerkt, komt dit allemaal samen. Tot vaststelling van de Omgevingsvisie, zal het proces rondom deze twee zonneparken daarom stilliggen”, aldus de wethouder. Daarna zal duidelijk worden of ze door kunnen en in welke vorm.