Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Noodverordening

29-06-2022

Verordening ex artikel 176 van de Gemeentewet in het kader van de handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar op en rond het politiebureau gelegen aan de Europaweg 79 te Apeldoorn alsmede Marktplein 1 te Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn


DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE APELDOORN OVERWEGENDE DAT

 • het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de boeren, leidt tot maatschappelijke onrust waarbij op social media is en wordt opgeroepen om collega boeren te bevrijden die bij eerdere onregelmatigheden zijn aangehouden door de politie;
 • deze maatschappelijke onrust in de afgelopen week op meerdere plaatsen in het land geëscaleerd is, waarbij geweld werd gepleegd jegens politie en andere hulpdiensten en vernielingen werden aangericht; 
 • op 27 juni 2022 werd bij boerenonregelmatigheden die plaatsvonden op het marktplein 1 te Apeldoorn, voor het stadhuis; brand gesticht, landbouwvoertuigen aanwezig waren en mest uitgereden waardoor schade werd veroorzaakt aan het plein en eigendommen van de gemeente Apeldoorn;
 • in het regionaal overleg is afgesproken dat demonstreren mag, maar blokkeren niet. Als overheid is de burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners en hun eigendommen;
 • op 29 juni 2022 op of omstreeks 17.09 via de media een melding binnenkwam dat boeren werden opgeroepen zich te verzamelen en in een lange stoet op weg te gaan naar Apeldoorn. Het einddoel is het politiebureau aan de Europaweg te Apeldoorn. Verder werd in deze oproep aangegeven dat het doel van de actie is het bevrijden van hun collega-boeren die zouden worden vastgehouden in het betreffende politiebureau;
 • eerdere acties hebben geleid tot ernstige openbare orde verstoring;
 • bij eerdere ernstige openbare orde verstoringen door deze groeperingen en personen gebruik is gemaakt van landbouwvoertuigen en kettingen, waarmee richting de politie en politiewagens is uitgehaald;
 • het, gelet op de hiervoor omschreven recente gebeurtenissen én de oproep om samen te komen op en rond het politiebureau te Apeldoorn alsmede Marktplein 1 te Apeldoorn op 29 juni 2022, een hoog risico bestaat op ernstige verstoringen van de openbare orde,
 • hem uit ambtsbericht is gebleken dat er groeperingen en personen naar Apeldoorn en meer in het bijzonder het politiebureau te Apeldoorn afreizen om binnen te dringen en hun collega-boeren te bevrijden voor zo ver zij daar zich zouden bevinden alsmede Marktplein 1 te Apeldoorn afreizen met het kennelijke doel om de openbare orde te verstoren. Het vorenstaande is bevestigd door de politie; 
 • dat daardoor de openbare orde dreigt te worden verstoord en de overheidsdiensten en overige betrokkenen in de uitvoering van hun taken worden belemmerd;
 • de dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de openbare orde verstoren en de organisaties, zoals de politie, het onmogelijk maken hun werkzaamheden te verrichten;
 • hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat personen aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde, negeren;
 • hierdoor van ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden moet worden gesproken; onder ‘ernstige wanordelijkheden’ wordt in dit verband verstaan: dat een individu, diverse personen en/ of groepen met elkaar dan wel met de politie in ernstige confrontatie komen, dan wel vernielingen aanricht(en), dan wel het openbare leven in de gemeente Apeldoorn in ernstige mate verstoort/verstoren dan wel onmogelijk maakt/maken;
 • de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

Gehoord het advies van de officier van Justitie;

BESLUIT:

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet vast te stellen de volgende regels:

Algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Boerenprotest 29 juni 2022)

Artikel 1 BegripsbepalingOpenbare plaats: plaatsen als bedoeld in artikel 1:1, achtste lid van de Algemene plaatselijke verordening 2014.

Artikel 2 Een ieder die zich binnen het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied op een openbare plaats bevindt en dient zich op eerste aanzegging van een ambtenaar van politie of buitengewone opsporingsambtenaar uit dit gebied te verwijderen, behoudens de bewoners van de in dit gebied gelegen woningen en de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen.

Artikel 3 Een ieder dient zich verwijderd te houden uit het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip, behoudens de bewoners van de in het gebied gelegen woningen en de gebruikers van de in het gebied gelegen gebouwen.

Artikel 4 voertuigenverbodHet is verboden om met (landbouw)voertuigen op een openbare plaats in het betreffende gebied zich te bevinden. 

Artikel 5 toezicht De politie of buitengewone opsporingsambtenaar is belast met de handhaving van de bepalingen van deze verordening. De politie of buitengewone opsporingsambtenaar is bevoegd al die maatregelen te treffen en die bevelen te geven die zij noodzakelijk oordeelt met het oog op de handhaving. 

Artikel 6 inwerkingtredingDe verordening treedt in werking op woensdag 29 juni 2022 om 19.30 uur en geldt tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip maar in ieder geval voor de duur van 48 uur.

Artikel 7 strafbepalingOvertreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar opgrond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 8 slotbepalingDeze verordening kan worden aangehaald als ‘Noodverordening Boerenprotest 29 juni 2022’.

Afschriften van de verordening zijn kosteloos verkrijgbaar bij de balie op de locatie van het stadhuis, Marktplein 1 te Apeldoorn. De verordening is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl

Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, terstond na bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland en van de Hoofdofficier van Justitie.

Apeldoorn, 29 juni 2022

De burgemeester van Apeldoorn,


Uw Reactie
Uw Reactie