Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Afwegingskader zonneparkenZonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, stelt de gemeente duidelijke voorwaarden in haar zonneparken beleid.

Mijn Apeldoorn

In de periode 2017-2018 zijn er meerdere pilot-projecten met zonneparken uitgevoerd. Daarvan is veel geleerd. Deze leerervaringen zijn verwerkt in het Afwegingskader Zonneparken.

Wat is het Afwegingskader Zonneparken?

Het Afwegingskader Zonneparken is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en de eis dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de te ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving.
Het Afwegingskader Zonneparken wijst ook de gebieden in Apeldoorn aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan  voorwaarden wordt voldaan.

Inspraak

Op 16 januari 2020 stelde de gemeenteraad dit Afwegingskader Zonneparken vast. Daaraan voorafgaand, van 11 juli tot en met 20 september 2019, lag het concept voor dit Afwegingskader Zonneparken ter inzage. Alle inspraakreacties die de gemeente in die inspraakperiode heeft ontvangen, vindt u geanonimiseerd terug in de Nota van Inspraak. Per inspraakreactie staat ook het antwoord van de gemeente vermeld. Bekijk de Nota van Inspraak.

Totstandkoming van het afwegingskader

Het concept Afwegingskader is tot stand gekomen op basis van de leerervaringen uit de pilots zonneparken 2017-2018.
Er is onderzocht wat omwonenden vinden van zonneparken, met behulp van de participatieverslagen, zienswijzen, brieven van dorpsraden en raadsvergaderingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit, een aantal initiatiefnemers en betrokken ambtenaren. Hoofdconclusies uit de evaluatie waren:

  • Een strakke regie op het proces is nodig voor voldoende snelheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid.
  • Ontwikkeling van zonneparken is maatwerk en verschilt per locatie vanwege het verschil in landschap en de directe leefomgeving van een beoogd zonnepark.
  • Zonneparken leiden vooralsnog niet vanzelf tot participatie. Daarop is sturing gewenst.

Meer over de leerervaringen leest u in het Afwegingskader Zonneparken.

Hoofdpunten

De belangrijkste punten uit het concept Afwegingskader Zonneparken zijn:

Voorrang voor zonnepanelen op daken en in bebouwd gebied

We willen als gemeente voorkomen dat er onnodig ruimte gebruikt wordt voor de opwek van zonne-energie. Zonnepanelen op daken en in bebouwd gebied hebben voorrang boven zonneparken in het buitengebied.

‘‘Voorrang’ betekent niet dat we eerst alle daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen en daarna pas zonneparken aanleggen. Want de meeste daken zijn privaat bezit en de gemeente kan hier niet over beslissen. Het zou dan te lang duren om genoeg duurzame zonne-energie op te kunnen wekken.
Het betekent wel dat de gemeente alleen beperkt zonneparken toestaat, namelijk voor de opwek van dát deel zonne-energie wat we niet met zonnepanelen op daken en in gebouwd gebied kunnen opwekken. We hebben berekend hoeveel zonnepanelen er in Apeldoorn op daken en in bebouwd gebied zouden kunnen komen. Dat is niet voldoende om genoeg duurzame zonne-energie op te wekken. We hebben dus ook zonneparken nodig, maar niet onnodig veel. De gemeente stuurt, in de uitvoering van haar beleid, op de juiste mix van zonnepanelen, zonneparken, windenergie en overige duurzame energiebronnen.

Goede inpassing in het landschap

Het afwegingskader stelt ook eisen aan een goede inpassing in het landschap. Het gaat uit van drie soorten ontwerpregels bij zonneparken:

  • regels voor de inrichting van het zonnepark zelf
  • regels voor de aansluiting op de directe omgeving
  • regels voor de aansluiting op het omliggende landschap

Deze ontwerpregels zijn verschillend voor de verschillende typen landschap die we in Apeldoorn kennen, zoals kampenlandschap, landgoederenlandschap, bos en hei etcetera. Tegelijk blijft het ontwerpen ook maatwerk: de initiatiefnemer (bouwer van een zonnepark) zal in gesprek met omwonenden en gemeente zijn plannen moeten aanpassen aan specifieke eisen op die locatie.

Deelname en meeprofiteren door bewoners

De gemeente verwacht van initiatiefnemers dat zij in een vroeg stadium het gesprek aangaan met omwonenden. Bewoners moeten kunnen meepraten en ook de kans krijgen om financieel mee te profiteren van zonneparkprojecten, als zij dat willen. Voordat een zonnepark gebouwd kan worden, moeten initiatiefnemers aan de gemeenteraad verantwoorden hoe ze de communicatie en participatie met bewoners hebben georganiseerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd.