Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluiten collegevergadering van 2021 week 49 (4 december - 10 december)

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 7 december 2021

Mijn Apeldoorn

Aanwezig

 • T. Heerts, burgemeester
 • J. Joon, wethouder
 • W. Willems, wethouder
 • N.T. Stukker, wethouder
 • D.H. Cziesso, wethouder
 • T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris
 • H.G. Luitjes, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

-

 1. Vaststellen notulen van 2 december 2021 

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

2 a. Beantwoording schriftelijke vragen GemeenteBelangen toeslagenaffaire

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals onderstaand verwoord.
 2. In verband met het aflopen van de beantwoordingstermijn op 8 december 2021 dit besluit direct in werking te laten treden.
 3. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

2 b. Beantwoording schriftelijke vragen SP over de toeslagenaffaire

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals onderstaand verwoord.
 2. In verband met het aflopen van de beantwoordingstermijn op 8 december 2021 dit besluit direct in werking te laten treden.
 3. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

2 c. Raadsbrief stand van zaken Toeslagenaffaire

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De gemeenteraad met bijgaande raadsbrief informeren over de stand van zaken van de toeslagenaffaire begin juni 2021;
 2. De adviesraad sociaal domein met een afschrift van deze brief informeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

2 d. Raadsvragen Lokaal Apeldoorn uithuisplaatsingen

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals onderstaand  verwoord.
 2. In verband met het aflopen van de beantwoordingstermijn op 8 december 2021 dit besluit direct in werking te laten treden.
 3. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Verzoek 12 extra opvangplekken AMV'ers

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met het verzoek om een extra Kleine WoonGroep te starten t.b.v. de aanvullende opvang van 12 AMV'ers

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat een tekstuele aanvulling wordt aangebracht.

4.  Beantwoording schriftelijke vragen Christen Unie Mantelzorg

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat portefeuillehouder wordt gemandateerd om een redactionele wijziging aan te brengen.

5. Onderzoek samenwerking politie, boa's en beveiligers, ea ten tijde van Corona

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. opdracht geven tot het onderzoek aan Saxion i.s.m. Politieacademie;
 2. de kosten van het onderzoek ad € 45.000 dekken uit de Reserve Corona

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

6. Stand van zaken terugdringen wachttijden Wmo

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde verbeteracties naar aanleiding van het auditrapport indicatiestelling Wmo en Jeugdwet Apeldoorn 2021 zoals verwoord in de bijlage;
 2. In te stemmen met de raadsbrief over de stand van zaken met betrekking tot de wachttijden Wmo en deze aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Stand van zaken voorbereidingen nieuwe Wet inburgering 2021

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met bijgaande raadsbrief, waarin de implementatie-voorbereidingen worden beschreven rond de invoering van de nieuwe Wet inburgering. En waarin een update wordt gegeven van de Taakstelling huisvesting statushouders.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8. Opschorten detailhandelsvisie

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. De raadsbrief ‘opschorten detailhandelsvisie’ vast te stellen, waarin wordt aangegeven dat eerst de ruimtelijke kaders worden bepaald met behulp van integrale gebiedsvisies alvorens de detailhandelsvisie op te stellen.
 2. De raadsbrief  aan de gemeenteraad aanbieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

9. Raadsbrief uitvoering leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer schooljaar 2021/2022

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis nemen van de knelpunten rondom de uitvoering van het leerlingen- en jeugdwetvervoer;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

10. Reactie brief Jeugdzorg Nederland over arbeidsmarkt jeugdzorg

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van de brief van Jeugdzorg Nederland over de arbeidsmarkt jeugdzorg
 2. In te stemmen met de voorgestelde brief richting Jeugdzorg Nederland als reactie op de brief “Arbeidsmarkt jeugdzorg”

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

11. Deponering archeologische amateurvondsten

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief (met bijlage)

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

12. Beëindigen voorbereiden opstellen ontwerp bestemmingsplan voor Zuidbroek en bedrijvenpark Apeldoorn Noord

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

In te stemmen met:

 1. Het beëindigen voorbereiden opstellen ontwerp bestemmingsplan voor Zuidbroek en  bedrijvenpark Apeldoorn Noord;
 2. Insprekers op de concept Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Zuidbroek en bedrijvenpark Apeldoorn Noord per brief hierover te informeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder wordt gemandateerd om redactionele wijzigingen aan te brengen.

13. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Circulus Berkel BV

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Kennisnemen van de agenda en bijlagen van de AVA van Circulus Berkel BV op 9 december 2021;
 2. Instemmen met de naamswijziging en de daarbij behorende statutenwijziging waarbij Circulus Berkel BV wordt gewijzigd in Circulus BV;
 3. Instemmen met de benoeming van de heer W.R. Daniël als lid van de Raad van Commissarissen van Circulus Berkel BV;
 4. Dit besluit ter kennisname naar de raad sturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

14. Beantwoording brief Zorg Ondernemend Netwerk over budgetplafonds jeugdhulp

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van de brief van Zorg Ondernemend Netwerk “Budgetplafonds jeugdhulp”;
 2. In te stemmen met de voorgestelde brief aan Zorg Ondernemend Netwerk als reactie op de brief “Budgetplafonds jeugdhulp”;
 3. De voorgestelde brief ter kennisname aan de raad te verzenden (rubriek 7b).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

15. Intrekken Subsidieregeling Oriëntatietrajecten en Talentplekken

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De Subsidieregeling Oriëntatietrajecten en Talentplekken intrekken;
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

16.  Vaststelling subsidieplafonds onderwijskansenbeleid 2023

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

De budgetplafonds onderwijskansenbeleid voor 2023 onder voorbehoud van vaststelling van de MPB als volgt vast te stellen:

 1. Voorschoolse educatie: € 2.950.000,00
 2. Intensieve taalklassen: €     490.000,00
 3. Activiteiten  die voortkomen uit overleg als bedoeld in artikel 167a  van de Wet op het primair onderwijs:          €     100.000,00.
 • I.v.m. de publicatiedatum van 15 december dit besluit direct in werking te laten treden.
 • Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
 • In te stemmen met de tekst voor publicatie in het gemeenteblad, zie bijlage 1.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

17. Uitbreiding Subsidieregeling Erfgoedfonds Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Bijgevoegde Subsidieregeling Erfgoedfonds 3.0 vast te stellen onder intrekking van de Subsidieregeling Erfgoedfonds zoals deze voor 1 januari 2022 gold. Daarmee in te stemmen met de twee nieuwe subregelingen: ‘het realiseren van erfgoedverbeeldingen in de buitenruimte’ en ‘de instandhouding, beleving en zichtbaarheid van waardevol historisch cultuurlandschap’.
 2. In te stemmen met het mandateren van het afdelingshoofd Vitaal en Ondernemend Apeldoorn voor de vaststelling van aanvraag-, vaststellingsformulieren en uitvoeringsvoorwaarden en de uitvoering van de regeling met uitzondering van de hardheidsclausule zoals opgenomen in artikel 8.1 van de bijgevoegde erfgoedregeling.
 3. De subsidieplafonds als bedoeld in artikel 1.5 van de bijgevoegde erfgoedregeling voor het kalenderjaar 2022 vast te stellen op:

a.     € 91.814,- voor hoofdstuk 2 Domein ‘Herstellen van historische gevels van winkelpanden in de binnenstad’.

b.     € 218.022,- voor Hoofdstuk 3 Domein ‘Instandhouding van gemeentelijke monumenten’

c.     € 35.000,- voor Hoofdstuk 4 Domein ‘Het behouden en beschermen van archeologisch erfgoed’

d.     € 24.218,- voor hoofdstuk 5 Domein ‘Instandhouding van bijzondere bomen’.

e.     € 100.000,- voor hoofdstuk 6 Domein ‘Het realiseren van erfgoedverbeeldingen in de buitenruimte’

f.      € 50.000,- voor hoofdstuk 7 Domein ‘De instandhouding, beleving en zichtbaarheid van waardevol historisch cultuurlandschap’

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

18. Vaststellen en bekendmaking subsidieplafond scouting

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Het subsidieplafond voor subsidieregeling scouting voor kalender 2022 vast te stellen op 21.946,38 euro;
 2. De raad in kennis te stellen van dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

19. Toelatingsbeleid basisonderwijs

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met eenmalige financiële bijdrage van 7.950.
 2. Instemmen met ondersteuning bij de communicatie naar de doelgroep.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van de brief van het bestuur van de Vereniging Loenen Zonnedorp en verzoekt de gebiedsmanager dorpen het gesprek met het bestuur hierover aan te gaan.
 • Het college neemt kennis van de uitnodiging voor een extra digitale Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 13 januari 2022 over o.a. de herijking van het gemeentefonds.

Wethouder Cziesso zal deze vergadering namens het college bijwonen.

 • Het college neemt kennis van de waarderende reactie naar aanleiding van een huisbezoek door de burgemeester aan 60-jarige huwelijksgetrouwen.
 • Het college neemt kennis van de resultaten van de Euregioraadsvergadering dd. 25 november jl. in Kleve.
 • Het college neemt kennis van de dertiende editie Code Geel, een magazine over ondermijning.
 • Het college neemt kennis van de raadsbrief over de verklaring van de Zorggroep Apeldoorn over hun voornemen om de Centrale Cliënten Raad te laten ontbinden.
 • Het college neemt kennis van de Agenda van het Bestuurlijk Overleg Cleantech Regio, provincie Gelderland en Overijssel.

Het college wil hierover in zijn volgende vergadering verder spreken.

 • Het college neemt kennis van de brief van de wethouders wonen en zorg van de G4 en G40 aan de onderhandelaars bij de kabinetsformatie over de huisvesting van aandachtsgroepen.
 • Het college neemt kennis van het verslag van de ontmoeting tussen het college van Gedeputeerde Staten Gelderland en het college van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn.
 • Het college neemt kennis van de brief van de dagelijks bestuur van de G40 over het verzoek om lidmaatschap van enkele gemeenten.
 • Wethouder Joon meldt dat in een studie van het bureau Louter Apeldoorn de 13e plaats inneemt op de ranglijst economische prestaties totale bedrijvigheid 2021.

Het college neemt hier met instemming kennis van.

Vastgesteld op 14 december 2021

de secretaris,

T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

A.J.M. Heerts