Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Deelnamereglement Beloningsactie GO€DBEZIG

De beloningsactie is uitsluitend bedoeld voor verenigingen en maatschappelijke organisaties gevestigd in de gemeente Apeldoorn, hierna te noemen de deelnemer. Handelaren en commerciële organisaties, particulieren, scholen en iedereen woonachtig of gevestigd buiten de gemeente Apeldoorn zijn uitgesloten van deelname. Door deelname aan de inzamelactie aanvaardt elke deelnemer het reglement. De actie start op 13 april 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.

Mijn Apeldoorn

De organisatie neemt drankblikjes en kleine PET-flessen aan uit de gemeente Apeldoorn. Onder drankblikjes verstaan wij statiegeld-loze aluminium en/of stalen blikjes van 0,2/0,33 of 0,5 liter bedoeld voor verpakking van frisdrank of alcohol. Onder kleine PET-flessen verstaan wij: frisdrank, water of sappen verpakt in statiegeld-loze plastic flessen van 0,2 t/m 0,75 liter.

Er worden geen contante betalingen verricht. De vergoedingen worden alleen uitbetaald op een geldig IBAN-rekeningnummer die in het contract wordt vastgelegd. Indien geen geldig IBAN-rekeningnummer wordt overhandigd, kan het ingezamelde bedrag niet worden overgemaakt en vervalt hiermee het recht op uitkering.

Drankblikjes en kleine PET-flessen dienen zoveel mogelijk in de originele vorm te worden aangeleverd (niet platgemaakt), zodat de inleverautomaten ze kunnen accepteren.  Platte/beschadigde drankverpakkingen dienen namelijk handmatig verwerkt te worden wat zeer tijdrovend is en slechts op één locatie ingeleverd kunnen worden (Vlijtseweg 64, Apeldoorn). De organisatie heeft ten alle tijden het recht om drankblikjes en kleine PET-flessen te weigeren die niet in lijn liggen met het doel van de inzamelactie: het opruimen van drankblikjes en kleine PET-flessen uit de gemeente Apeldoorn.

Vergoeding en uitbetaling

De vergoeding per ingeleverd blikje/flesje is € 0,05 per stuk. Per kwartaal ontvangt de vereniging de opbrengst van de afgelopen drie maanden. De opbrengst wordt gestort op het IBAN-rekeningnummer dat bij aanmelding is aangegeven en in het contract is vastgelegd. De maximale uitkering voor de flesjes/blikjes per kalenderjaar bedraagt € 1.000,00 (20.000 stuks). Naast deze vergoeding ontvangt de vereniging bij aanvang éénmalig het bedrag van € 250 euro. Dit bedrag wordt bij de eerste kwartaalbetaling uitgekeerd. Als extra kan de vereniging een bonus verdienen. Elk kalenderjaar worden er prijzen uitgedeeld van € 100, € 250 of € 500. Daarbij gaat het om aantallen ingeleverde flesjes/blikjes en aspecten zoals reductie van het zwerfafval, de schoonheidsgraad, de wijze van aanpak, inbedding/samenwerking binnen de wijk en inzet voor Apeldoorn Rein.

Prestatieverplichting

Om recht te hebben op uitkering van de vergoeding, is de vereniging verplicht een inspanning te leveren voor een schone leefomgeving. Bij het aangaan van het contract wordt samen met de vereniging specifieke afspraken gemaakt hierover. Bij het niet nakomen van deze afspraak, behoud de gemeente zich het recht voor om de éénmalige vergoeding terug te vorderen en de vereniging uit te sluiten van verdere deelname.

De contactgegevens van de deelnemers zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld worden en na de actie worden vernietigd. Deelnemers geven toestemming voor publicatie en gebruik van beeldmateriaal en uitspraken die de organisatie heeft verkregen gedurende de beloningsactie.

Deelname aan en toegang tot de beloningsactie is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook voortvloeiende uit of verband houdende met de inzamelactie zowel direct als indirect.

Bij verdenking van fraude wordt er niet uitbetaald. Denk hierbij aan verpakkingen die massaal (bij een fabriek) goedkoop worden ingekocht of zelf geproduceerd. Bij geschillen beslist de organisatie.

De organisatie oefent controle uit op de inspanningsverplichting het correcte verloop van de beloningsactie en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen (verdere) toegang tot de inzamelactie te ontzeggen. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de inzamelactie te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, de inzamelactie of een deel ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde reden kunnen aan het huidige reglement zonder voorafgaande vermelding wijzigingen worden doorgevoerd. De laatste versie is beschikbaar op www.apeldoorn.nl/rein. In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien beslist de organisatie.

Wij wensen u veel succes toe en een mooi resultaat voor uw vereniging!

Apeldoorn, 9 september 2018.