Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Werkwijze raadswerkgroep windenergie

Tijdens de eerste vergadering van de raadswerkgroep Windenergie zijn de werkwijze en uitgangspunten vastgesteld.

Mijn Apeldoorn

Uitgangspunten
De raadswerkgroep is een onafhankelijk orgaan, zonder politieke last of ruggespraak, die de  mogelijkheid en toepasbaarheid van windmolens in geheel Apeldoorn gaat onderzoeken. Hierbij staan zij open voor zowel kennis en kunde van belanghebbende/deskundige organisaties als kennis en kunde vanuit de samenleving. De regie ligt hierbij steeds bij de raadswerkgroep. Het uiteindelijke doel van de raadswerkgroep is om te komen tot een kaderstellend document windenergie.

Centrale vraag
De raadswerkgroep heeft de volgende centrale vraag voor het onderzoek geformuleerd:
In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?

Tijdspad
Medio januari wil de raadswerkgroep met de diverse belanghebbenden van gedachten wisselen over de concept onderzoeksopzet en onderzoeksvragen die de werkgroep voor ogen heeft. Naar aanleiding van deze gesprekken zal een extern onderzoeksbureau ingezet worden voor het vervolg van het onderzoek.

Speciale mailbox
Belanghebbenden die informatie en ideeën bij de raadswerkgroep willen indienen kunnen dat ook  schriftelijk doen. Daarvoor is met ingang van 2 januari a.s. een speciale mailbox geopend.
Het e-mailadres is:
windenergie@apeldoorn.nl