Wat zoekt u:

Raadswerkgroep Windenergie

De gemeenteraad doet nader onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 november heeft de gemeenteraad besloten dat zij, naar aanleiding van de duurzaamheidsambities voor het gebied Beekbergsebroek, een onderzoek wil naar de haalbaarheid van windmolens in Apeldoorn.

De gemeenteraad wil met het onderzoek meer inzicht krijgen in de kansen en kaders van windenergie, als bijdrage aan een snellere energietransitie. In Apeldoorn is er een initiatief voor de bouw van drie windmolens in het kader van de concept visie gebiedsontwikkeling Beekbergsebroek. Maar nadere kaders voor windenergie in Apeldoorn ontbreken nog. Wat is de opbrengst? Waarom een bepaalde locatie? Welke impact hebben windmolens op omwonenden? Gebleken is dat er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens. De raad wil dan ook  zowel de technische als de maatschappelijke aspecten verder onderzoeken. Het bureau Wing uit Wageningen heeft de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek zoomt in op de volgende vragen:

- Is de gemeente Apeldoorn geschikt voor het toepassen van windmolens? En zo ja, welke plekken binnen de gemeente zijn dan vooral geschikt?
De raadswerkgroep kijkt daarbij ook of het plaatsen van windmolens gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, bijvoorbeeld door geluidhinder of slagschaduw. Uiteraard wordt ook gekeken naar andere vormen van overlast die windmolens voor de omgeving kunnen geven en manieren om deze overlast te beperken.

- Levert windenergie uit Apeldoorn een bijdrage aan de schone energievoorziening van de stad? De gemeente heeft beleid gemaakt om over te stappen naar schonere vormen van energie. Dat beleid staat beschreven in de ‘Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020’. De raadswerkgroep kijkt of met windmolens de ambities uit dit stuk ook gehaald kunnen worden. Lukt dat niet, dan zal de werkgroep kijken naar alternatieve vormen van schone energieopwekking.

- Europa, het Rijk en de Provincie hebben regels en beleid voor het opwekken van energie gemaakt. Deze kaders worden door de werkgroep uiteengezet en toegepast in het onderzoek.

De raadswerkgroep wil het wiel niet opnieuw uitvinden. Daarom worden in het onderzoek veel kennis en ervaring gebruikt van andere gemeenten met windmolens. Het onderzoek zal voor de zomer van 2017 zijn afgerond. De werkgroep zal de uitkomsten van het onderzoek presenteren aan de gemeenteraad.

Werkgroep

De leden van de werkgroep zijn:

  • Dennis Russchen, D66, voorzitter
  • Hessel Dooper, CDA
  • Jeannet Huizing, ChristenUnie
  • Henk van den Berge, SGP
  • Harry Voss, Partij voor de Dieren

Planning

Het onderzoek vindt voor de zomer van 2017 plaats.

Nieuwsberichten:

Werkwijze raadswerkgroep Windenergie

Tijdens de eerste vergadering van de raadswerkgroep Windenergie zijn de werkwijze en uitgangspunten vastgesteld.

Uitgangspunten
De raadswerkgroep is een onafhankelijk orgaan, zonder politieke last of ruggespraak, die de mogelijkheid en toepasbaarheid van windmolens in geheel Apeldoorn gaat onderzoeken. Hierbij staan zij open voor zowel kennis en kunde van belanghebbende/deskundige organisaties als kennis en kunde vanuit de samenleving. De regie ligt hierbij steeds bij de raadswerkgroep. Het uiteindelijke doel van de raadswerkgroep is om te komen tot een kaderstellend document windenergie.

Centrale vraag
De raadswerkgroep heeft de volgende centrale vraag voor het onderzoek geformuleerd:
In welke mate en onder welke voorwaarden en condities kan de opwekking van windenergie een bijdrage leveren aan een energieneutraal Apeldoorn?

Tijdspad
Medio januari wil de raadswerkgroep met de diverse belanghebbenden van gedachten wisselen over de concept onderzoeksopzet en onderzoeksvragen die de werkgroep voor ogen heeft. Naar aanleiding van deze gesprekken zal een extern onderzoeksbureau ingezet worden voor het vervolg van het onderzoek.

Contact

Belanghebbenden die informatie en ideeën bij de raadswerkgroep willen indienen kunnen dat ook  schriftelijk doen. Daarvoor is met ingang van 2 januari a.s. een speciale mailbox geopend.
Het e-mailadres is:
windenergie@apeldoorn.nl