Ga naar de homepage

Gemeente Apeldoorn gaat het anders doen!

Voordat wij een visie voor het centrum gaan ontwikkelen en concrete plannen gaan maken, vragen we de gebruikers van de binnenstad wat zij vinden. We draaien de vorming van beleid dus om.

Mijn Apeldoorn

Voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in de gemeente waarin wij samen wonen, werken en leven, bestaan ontzettend veel wetten en regels (ook wel het omgevingsrecht genoemd). Met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor flink complex geworden voor de mensen die ermee werken of van afhankelijk zijn. De overheid vindt en denkt dat dat makkelijker kan en heeft één nieuwe wet bedacht: de omgevingswet. Waarbij bovendien meer ruimte komt voor het betrekken van inwoners en bedrijven bij idee- en planvorming in de eigen leefomgeving. Gemeente Apeldoorn gaat vooruitlopend daarop alvast beginnen met een proef voor de Apeldoornse binnenstad!

Wat is dat eigenlijk, die omgevingswet?

Voor onze leefomgeving gelden veel verschillende wetten, visies, plannen en procedures. Om die beter op elkaar af te stemmen hebben de Tweede en Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. Het omgevingsrecht moet daarmee overzichtelijker worden en bijvoorbeeld vergunningen moeten sneller verleend kunnen worden. De nieuwe omgevingswet biedt de gemeente ruimte voor meer flexibiliteit, waardoor beter ingespeeld kan worden op eigen behoeften en nieuwe ontwikkelingen.

De komst van de Omgevingswet – naar verwachting invoering medio 2020/2021 – betekent dus dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Waaronder de huidige Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met die twee wetten hebben inwoners en bedrijven nogal eens te maken.
De Wro is de basis voor het bestemmingsplan, dat voorschrijft waarvoor bepaalde grond gebruikt mag worden, wat erop gebouwd mag worden (inclusief regels over hoogte en oppervlakte van bouwwerken).  Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn allemaal gebonden aan een bestemmingsplan.

Doel van de huidige Wabo is al eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Kern van deze wet is dat de verschillende vergunningen en toestemmingen worden gebundeld in één (integrale) omgevingsvergunning. De komst van de omgevingswet moet het een en ander nóg verder vereenvoudigen!

Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie over de wet nog eens duidelijk opgesomd.

Het omgevingsplan in plaats van bestemmingsplannen

Zodra de nieuwe Omgevingswet ingaat, krijgen we onder andere te maken met het omgevingsplan.
Een omgevingsplan is anders dan het huidige bestemmingsplan. Een omgevingsplan bevat uiteindelijk alle informatie over de fysieke leefomgeving. Denkt u aan regels voor evenementen, kappen van bomen, terrassen, reclame of de aanleg wegen.
Er komt één omgevingsplan, in de plaats van de huidige verschillende bestemmingsplannen. De mogelijkheden van het omgevingsplan zullen bovendien ruimer zijn dan die van de bestemmingsplannen. Maar ook de wijze waarop het plan tot stand komt is anders. Er komt meer ruimte voor ideeën van inwoners en bedrijven.

Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’.

Hoe gaat de gemeente Apeldoorn daar mee om?

Gemeenten kunnen, tot het moment dat de omgevingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd (1 januari 2021), vast zelf ervaring opdoen met het betrekken van inwoners bij hun planvorming.
De gemeente Apeldoorn heeft toestemming gekregen van het Rijk voor een eerste proef. Waarbij is gekozen voor Omgevingsplan Binnenstad. Dit betekent dus dat we inwoners van onze stad in deze proef op een andere wijze dan we gewend zijn, betrekken bij  de ontwikkeling van Apeldoorn. Om te beginnen dus  bij het centrum.