Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Aanwijzingsbesluit ondergrondse container voor huishoudelijk afval Klarenbeek

Mijn Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

overwegende dat:

  • op 20 juli 2017 de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota “Recycleservice 2025” in werking is getreden waarvan de kern is, dat grondstoffen (plastic en metalen verpakkingsmateriaal, drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton) waar mogelijk aan huis worden ingezameld en het restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht;
  • op 27 augustus 2019 de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ zijn vastgesteld;
  • dat in het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ ondergrondse containers voor met name restafval een wezenlijke rol spelen;
  • op basis van de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ het ontwerp aanwijzingsbesluit is opgesteld;
  • het ontwerp aanwijzingsbesluit gepubliceerd is op 26 mei 2021 op www.officielebekendmakingen.nl (gemeenteblad 2021-160822) en gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  • er op de genoemde locatie één zienswijze is ingediend, die niet tot een aanpassing van het ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft geleid;

besluit:

  • het navolgende aanwijzingsbesluit vast te stellen;

Locatie:

 

Code

Locatieomschrijving

Locatie

BB110

Parkeerplaats multifunctioneel Centrum, Bosweg 14

Klarenbeek, Apeldoorn

Apeldoorn, 22 september 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders

M. Jacobs

Afdelingshoofd Omgevingsbeleid

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende omdat u aannemelijk kunt maken dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze naar voren heeft gebracht? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van Internet? Dien uw beroepsschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft daarvoor uw DigiD nodig. E-mailen is niet mogelijk.

Heeft u geen Internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Nummer

BB110

Beschrijving

Parkeerplaats Multifunctioneel Centrum, Bosweg 14

Locatie

Klarenbeek, Apeldoorn

Huidig gebruik

-

Toekomstig gebruik

  • Restafval
  • Luier- en incontinentiemateriaal