Wat zoekt u:

Meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen over de Parken.

 • In sommige straten wordt regelmatig te hard gereden (zoals de Van Hasseltlaan en de Canadalaan), Welke maatregelen worden genomen om de snelheid te beperken tot 30 km/uur?

  We brengen handhaving extra onder de aandacht van de politie. Elke wijkraad heeft de beschikking over een display met snelheidsmeter. Deze kan bijvoorbeeld in de Van Hasseltlaan worden geplaatst. Daarnaast onderzoekt onze verkeerskundige in de ontwerpfase of voor een aantal wegen verkeer remmende maatregelen (zoals drempels) wenselijk zijn.

  Wanneer auto’s te hard rijden neemt het geluid ook onacceptabel toe. Wat wordt hieraan gedaan?

  Dit heeft onze aandacht, daarom is een specialist geluid betrokken bij het project. De mate van geluidhinder wordt voor een groot deel bepaald door het rijgedrag van mensen en de rijsnelheid van de voertuigen; als voertuigen door de straat ‘denderen’ brengt het naast een onveilig gevoel ook geluidhinder met zich mee. We kijken met speciale aandacht naar de Van Heutszlaan en de Van Hasseltlaan. Mogelijk worden hier aanvullende snelheid beperkende maatregelen toegepast.

  Neemt het geluid toe door gebruik van klinkers?

  Klinkers leveren, ten opzichte van het huidige (slechte) wegdek, geen verslechtering op als ze strak (machinaal) en in keperverband worden neergelegd. De klinker zelf is veel strakker dan klinkers van ‘vroeger’. Ze komen strak uit de mal en hebben weinig ‘vellingkant’. Hoe strakker de klinker hoe strakker deze gelegd kan worden. Bovendien zullen we de klinker in het – wat geluid betreft – meest gunstige verband leggen: keperverband.

  Kan de weg versmald worden waar er te hard gereden wordt?

  De Parken wordt fysiek ingericht op maximale rijsnelheden van 30km/u. Hier hoort een veilige wegbreedte bij van ongeveer 5,5 à 6 meter en zijn er her en der drempels aangelegd. Het kan ook een optie zijn de weg iets te versmallen om de bomen meer ondergrondse ruimte te geven.

 • Kan de aanleg van glasvezel worden meegenomen bij de werkzaamheden?

  We hebben contact opgenomen met Reggefiber, die de aanleg van glasvezel verzorgd. Hierbij is aangegeven dat wij aan het werk gaan in de wijk en dat het een mooie kans is voor Reggefiber om glasvezel in De Parken aan te leggen. Daarnaast is het zinvol om collectief vanuit de wijk de aanvraag bij Reggefiber neer te leggen.

 • Worden er bomen geplaatst boven een parkeervak i.v.m. schade aan en plak op auto's?

  Bij de plaatsing van bomen wordt altijd bekeken wat de mate van overlast is die een boom kan geven in zijn directe omgeving. We proberen zoveel mogelijk de bestaande situaties met bomen en parkeervakken te handhaven.

  Wat is het geschatte percentage van het aantal bomen dat vervangen moet worden?

  Hier is in alle eerlijkheid nog niks over te zeggen. Nadere onderzoeken zullen daar helderheid in geven. Binnenkort vinden ‘trekproeven’ plaats om te kijken naar de stabiliteit en sterkte van de boom. Veiligheid gaat boven alles, maar we hebben alle oog voor de grote waarde van de monumentale bomen in uw buurt.
  Er is een zeer beeldbepalende moeraseik gekapt (driehoek Van Heutszlaan – Van der Heijdenlaan).

  Is het mogelijk eerder een nieuwe boom te laten planten?

  Nee, de aanplant van bomen gebeurt tegelijk met alle andere werkzaamheden aan riolering en wegdek.

  Wordt het assortiment bomen anders dan het nu is?

  Er is een onderverdeling in het “frame” van de wijk met beeldbepalende laanbomen (dit zijn hoofdzakelijk eiken en beuken) en “franje”, dit zijn straten waar bomen staan en / of worden geplant van een kleinere en andere soort.

  Betekent een rood kruis op een boom dat deze gekapt wordt (zoals de boom tegenover Wilheminapark 1)?

  Deze bomen worden inderdaad gekapt. Dit vormt geen onderdeel van ons project. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de boom tegenover Wilhelminapark ziek is en helaas zal moeten worden verwijderd. Zie ook het groene kader in nieuwsbrief 1.

  Worden de bomen in Mariannelaan vervangen?

  Hier is in de ontwerpfase aandacht voor.

  Kunnen er (franje)bomen worden geplaatst in de van Heersma de Witlaan in verband met het zicht op het Prinsenpark?

  Op deze plek staat al een bosplantsoen. Extra bomen zijn op die plek daarom niet wenselijk.

 • De Parken is een rijksbeschermd stadsgezicht. In hoeverre heeft het rijk inspraak in de plannen?

  De voorschriften i.v.m. het beschermd stadsgezicht waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen zijn onder andere vastgelegd in bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. De landelijke overheid hoeft hierdoor niet alle tekeningen e.d. nog afzonderlijk te controleren. De plannen lopen ook allemaal via de CRK (welstand) die ook de kwaliteit bewaakt.

  Kan mijn inrit worden verbreed?

  Er zijn relatief veel inritten waar gekeken moet worden naar maatwerkoplossingen. In de te maken ontwerpen gaan we hier zoveel mogelijk rekening mee houden. In bepaalde gevallen zullen we contact opnemen om te kijken wat we kunnen verbeteren/aanpassen.

  Kan de wegbreedte versmald worden (bijvoorbeeld in de Generaal van Heutszlaan of Mariannelaan)?

  In verband met de groeikansen voor bomen en/of de breedte van de trottoirs zou het kunnen dat we de wegbreedte versmalt. Een smaller wegprofiel werkt daarnaast over het algemeen snelheidsverlagend. Dergelijke wijzigingen zullen echter in de ontwerpfase duidelijk worden

  Kan mijn straat een éénrichtingsweg worden (algemeen)?

  Het wijzigen van tweerichtings- naar eenrichtingsverkeer werkt in veel gevallen snelheidsverhogend. Automobilisten verwachten namelijk geen bestuurders meer vanuit de tegenrichting (met uitzondering van fietsers). Dit werkt ook weer nadelig voor de geluidstoename. Het instellen van eenrichtingsverkeer brengt nog een aantal nadelen met zich mee. Ten eerste wordt de bereikbaarheid van diverse woningen in de Parken beperkt. Verschillende bewoners zullen extra kilometers moeten afleggen om hun woning te kunnen bereiken. Daarnaast verschuift de verkeersdruk zich vaak naar omliggende wegen. Per straat wordt in de ontwerpfase daarom gekeken of het wijzigen van de rijrichtingstructuur wenselijk is.

  Kan mijn straat een éénrichtingsweg worden (Alexanderlaan en de Kastanjelaan)?

  In de wijk is dit al eerder aangekaart. Wat bij de gesprekken bleek is dat toch heel veel bewoners hierop tegen waren. In vervolggesprekken met de wijkraad wordt dit onderwerp meegenomen. Binnen de kaders van dit project zien wij vooralsnog geen aanleiding de situatie aan te passen.

  Kan mijn straat een éénrichtingsweg worden (van Heutszlaan)?

  Op basis van de signalen die we in het verleden hebben ontvangen en de beschikbare snelheid- /telgegevens wordt het momenteel niet noodzakelijk gevonden om hier de rijrichtingstructuur te wijzigen.

  Kan mijn straat een éénrichtingsweg worden (Generaal van der Heydenlaan)?

  De Generaal van der Heydenlaan (tussen de Gen. Van Swietenlaan en de Gen. Van Heutszlaan) is in dit verhaal wel een uitzondering, aangezien hier de profielbreedte (van erfgrens tot erfgrens) beperkter is. Daar komt bij dat deze weg onderdeel uitmaakt van een zogenaamde fietsdoorstroomas. Dit meewegende kan ik me voor deze weg enigszins voorstellen dat je hier een eenrichtingsverkeer instelt (met uitzondering van fietsers). Ook hiervoor geldt echter dat er vanuit het verleden niet tot nauwelijks signalen bij ons bekend zijn en dat de bereikbaarheid van woningen dan wordt beperkt (weliswaar in mindere mate)

  Wordt er gelet op overstromingskansen in het ontwerp (bijvoorbeeld voor het Prinsenpark)?

  We zijn in het hele proces alert op de regenwatercapaciteit en de afvoer hiervan. We kijken bijvoorbeeld nog specifiek naar de grondwaterstanden aan de oostkant van de Parken.

  Worden in mijn straat drempels ge- of verplaatst?

  Tijdens de ontwerpfase zal onze verkeerskundige bekijken voor welke straten verkeer remmende maatregelen wenselijk zijn. Specifiek door jullie benoemde wegen zijn: de Canadalaan tussen de Van Hasseltlaan en de Regentesselaan en de Van Haersma de Withlaan. Het verplaatsen van drempels is alleen mogelijk als de verkeerskundige daar directe aanleiding voor ziet. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een extra drempel wordt aangebracht waardoor het wenselijk is om de locaties van de drempels opnieuw te verdelen over een weg.

  Vallen de Emmalaan en de Daendelsweg tegenover de Koninginnelaan binnen het project?

  We hebben hebben de oorspronkelijke projectgrenzen aangepast aan de grenzen die gelden voor het Rijksbeschermd Stadsgezicht. Hierdoor zullen deze bewoners ook geïnformeerd worden als er nieuws valt te melden over de werkzaamheden in de wijk. Belangrijk is wel dat ook deze bewoners hun e-mail adres doorgeven (via deparken@apeldoorn.nl) zodat ze de nieuwsbrief kunnen ontvangen.

  Kunnen inritconstructies worden aangepast of extra worden gemaakt i.v.m. veranderde parkeersituatie op eigen terrein?

  U kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

  Hoe worden de stenen gelegd, in welke vorm en waarom?

  De stenen worden in keperverband (lijkt sterk op visgraatmotief) gelegd. Dit is voor het geluidsniveau de beste oplossing.

  Waarom is voor deze kleur klinkers gekozen?

  De kleur waar we voor willen gaan, is mangaan. Een bruine kleur. De klinker is ingetogen, tijdloos en harmonieert met de basaltkleurige stoeptegels. Een vergelijkbare klinker – zelfde kleur – heeft vroeger in een deel van de straten in de wijk gelegen.

  Welk materiaal wordt gebruikt voor het aanleggen van de stoep?

  Er komen trottoirtegels van 30 x 30 cm die er nu ook liggen.

 • Wat gaat er gebeuren met extra parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor op dit moment geen oprit is?

  U kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket: https://www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning De aanvraag wordt behandeld en eventuele uitvoering ervan kan dan bijvoorbeeld door onze aannemer worden meegenomen.

  Worden er bomen geplaatst boven een parkeervak i.v.m. schade aan en plak op auto's?

  Bij de plaatsing van bomen wordt altijd meegewogen wat de mate van overlast is die een boom kan geven in zijn directe omgeving. We proberen zoveel mogelijk de bestaande situaties met bomen en parkeervakken te handhaven.

  Hoe is de bereikbaarheid van mijn huis / kantoor / praktijk tijdens de werkzaamheden gegarandeerd en hoe lang gaat het duren?

  De aannemer maakt een werkplanning. We kunnen nu nog niet precies zeggen hoe lang het per straat zal duren. De aannemer denkt zoveel mogelijk met u mee, zodat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk zo goed mogelijk blijft. Wel zal bij elke woning de situatie zich voordoen dat u een korte periode niet met de auto tot voor uw huis kunt komen. Op de inloopavonden per fase komen we hier gedetailleerd op terug. Dan worden ook de ontwerpen per straat gepresenteerd.

  Hoe wordt de gevaarlijke parkeersituatie in het Wilhelminapark aangepakt?

  Dit heeft onze aandacht. We bekijken welke maatregelen we het beste kunnen nemen. De projectleiding is hierover in gesprek met de bewoners aan deze straat.
  Na het instellen van parkeerzones komen veel parkeerders naar de Canadalaan.

  Pakken jullie dit probleem ook aan?

  Het wijzigen van de parkeerregulering staat los van het onderhoudswerk, maar is zeker bespreekbaar. Hier is wel draagvlak voor nodig in de straat. Opmerkingen over deze specifieke locatie zullen we bij de betreffende eenheid, Beheer en Onderhoud, neerleggen.

  Komen er extra parkeerplaatsen in mijn straat (bijvoorbeeld Van Heutszlaan)?

  Er zullen in principe geen wijzigingen plaatsvinden in het aantal parkeerplaatsen en de locaties. Toch is het altijd goed om uw specifieke wensen aan ons kenbaar te maken.

  Komt er tijdens de uitvoering een verkeerscirculatieplan en parkeerplan?

  Jazeker! Het is erg belangrijk om de bereikbaarheid van de wijk – ondanks de overlast – zo goed mogelijk te houden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de overlast te beperken.

 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er omtrent riolering?

  Voor het vervangen van het vuilwaterriool op uw terrein is helaas geen subsidie beschikbaar. Voor het afkoppelen van het regenwater, waarbij het regenwater niet meer op het vuilwaterriool wordt aangesloten, maar plaatselijk in de bodem wordt geïnfiltreerd ofwel bovengronds via de tuin wordt afgevoerd naar de openbare weg, is wél subsidie mogelijk. Op de pagina subsidie afkoppelen regenwater is meer informatie te vinden.

  Is regenwater afkoppelen verplicht?

  Nee, het is niet verplicht.

  Waarom koppelen we regenwater eigenlijk af van het riool?

  Afkoppelen is beter voor het milieu (voorkomt verdroging van de ondergrond) en voorkomt overbelasting van het rioolstelsel en overlast van water op straat bij hevige buien. Voor meer informatie ga naar: https://www.apeldoorn.nl/tips.html

  Waarom wordt het regenwater eigenlijk niet gebruikt IN het huishouden?

  Er bestaan technieken waarbij het in de tuin opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor het doorspoelen van bijvoorbeeld het toilet. Dit is echter een relatief kostbare techniek en vergt hoge investeringen (aanleg extra leidingstelsel in de woningen). De kosten hiervan wegen niet op tegen de baten.

  Hoe voorkom ik overstroming in mijn (kleine) tuin door enorme regenbuien

  Het water kan in eigen tuin worden opgevangen met een krat of grindkoffer of diepinfiltratie (kolk met een verticale infiltratiebuis van ca. 3 m). De technische mogelijkheden zullen we nader toelichten. Ook kan ervoor worden gekozen om het regenwater naar de weg te leiden waar het in het gemeentelijk infiltratieriool terecht komt. Dit riool infiltreert het regenwater geleidelijk in de grond en voert overtollig regenwater af naar de vijvers

  Gaat het straatwater (met bandenrubber en strooizout resten) naar de vijvers?

  Het eerste vuil wordt opgevangen in de kolken uit de straat. Dit betreft dan voornamelijk de vaste bestanddelen zoals bandenrubber e.d. De straatkolken worden gemiddeld 2 keer per jaar geleegd door een kolkenzuiger. Het opgeloste strooizout (pekelwater) wordt plaatselijk door de infiltratiebuizen onder de weg geïnfiltreerd in de bodem. Over de effecten van strooizout op grondwater en/of de bodem is weinig bekend. Uit proefvakken langs autosnelwegen zijn metingen verricht naar het zoutgehalte per kilogram droge grond uit de berm. Uit deze metingen kwam naar voren dat de zoutbelasting op ca. 3 m uit de kant van de weg nagenoeg gelijk is aan de natuurlijke zoutwaarde van de bodem. In de gladheidbestrijding worden overigens nieuwe technieken toegepast waardoor de zoutbelasting op de omgeving zoveel mogelijk wordt gereduceerd (natzouttechniek en geautomatiseerd strooien in relatie tot de gehanteerde strooibreedten)

  Wordt bij proefhuizen voor het afkoppelen ook gemeten of er metalen (van zinken goten en pijpen) in het water zitten?

  Over het effect hiervan is weinig bekend. De invloed op het grondwater en de bodem zal naar alle waarschijnlijkheid uiterst gering zijn.

  Door het afkoppelen van de straten krijgt het vuilwaterriool straks minder spoelwater, geeft dit problemen?

  Nee, het rioolstelsel uit de Parkenbuurt vormt onderdeel van een veel groter stelsel van gemengde riolering (stelsel waarbij zowel vuil- als regenwater via dezelfde buizen wordt afgevoerd).In de Parkenbuurt wordt nu – in verhouding tot het totaal aan afgevoerd rioolwater uit dit stelsel – slechts een deel van het af te voeren water plaatselijk van het gemengde stelsel afgekoppeld en middels een gescheiden stelsel lokaal in de bodem geïnfiltreerd ofwel afgevoerd naar open vijverwater.

  Is de scheiding van riolering in De Laan van Kerschoten ook onderdeel van jullie project?

  Nee.

 • Hoe is de bereikbaarheid van mijn huis / kantoor / praktijk tijdens de werkzaamheden gegarandeerd en hoe lang gaat het duren?

  De aannemer maakt een werkplanning. We kunnen nu nog niet precies zeggen hoe lang het per straat zal duren. De aannemer denkt zoveel mogelijk met u mee, zodat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk zo goed mogelijk blijft. Wel zal bij elke woning de situatie zich voordoen dat u een korte periode niet met de auto tot voor uw huis kunt komen. Op de inloopavonden per fase komen we hier gedetailleerd op terug. Dan worden ook de ontwerpen per straat gepresenteerd.

 • Op welke wijze is de veiligheid gewaarborgd met betrekking tot de bereikbaarheid voor hulpdiensten?

  Het projectgebied blijft bij calamiteiten te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Tijdelijke verkeersmaatregelen worden bepaald o.b.v. de definitieve fasering van de werkzaamheden. Deze worden voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden aan de direct aanwonenden en de hulpdiensten gecommuniceerd.

  Wat wordt er gedaan aan de geluidsoverlast en de hangjeugd in de omgeving van de parkeerplaats bij het Verzetstrijderspark en het Griftpad?

  Dit is een algemeen aandachtspunt voor toezicht openbare ruimte/ handhaving /politie. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in verdere uitwerking van de plannen.

  Wat wordt gedaan aan handhaving van de 30 km zone in bepaalde (onveilige) straten?

  We brengen handhaving extra onder de aandacht van de politie. Elke wijkraad heeft de beschikking over een display met snelheidsmeter. Deze kan bijvoorbeeld in de Van Hasseltlaan of Canadalaan worden geplaatst. Daarnaast zullen we in de ontwerpfase onderzoeken of verkeersremmende maatregelen wenselijk zijn.

 • Worden de lichtmasten vervangen en komen er (led)armaturen te vervanging van de tl-verlichting?

  Binnen het huidige project wordt er geen openbare verlichting vervangen. Veel masten zijn al voorzien van LED-armaturen

  Is het mogelijk de straatlantaarns te vervangen door een meer klassieke lantaarn – beter passend bij de uitstraling van de wijk (bijvoorbeeld de Koninginnelaan)?

  De straatlantaarns worden niet vervangen. Wel loopt er een ander project waarbij in heel Apeldoorn de lampen in de lantaarns door LED verlichting worden vervangen. Dat gebeurt ook in de Parkenbuurt, maar de armatuur zal niet vervangen worden.

   

 • Waar kunnen we specifieke vragen over dit project stellen?

  Er is een speciaal mailadres aangemaakt voor dit project: deparken@apeldoorn.nl. Daarnaast kunt u projectleider Sander Lubberhuizen bereiken via telefoonnummer 5802622.

  Via welke kanalen wordt er met de bewoners gecommuniceerd?

  De communicatie met alle bewoners gaat via verschillende kanalen:

 • Kan ervoor gezorgd worden dat honden bij Marialust niet meer los mogen lopen?

  Honden los laten lopen is alleen toegestaan in het hondenuitlaatgebied bij Marialust. Het is een handhavingstaak van de gemeente en is daarom voorgelegd aan het team handhaving met het verzoek hier de komende tijd wat meer aandacht aan te besteden.

  Is er contact met andere gemeenten die een dergelijk project hebben gerealiseerd en wat zijn de leerpunten?

  De gemeente heeft zelf veel ervaring met grootschalige wegen en rioleringsprojecten. Leerpunten uit die projecten nemen we mee in nieuwe projecten. Daarnaast is het zo dat we regelmatig uitwisseling met andere gemeentes hebben over onderwerpen als afkoppelen en wegenbouw.

  In Vd Heijdenlaan komt in 2017 nieuwe gas en waterleiding. Kan driehoek bij Van Heutszlaan dan al eerder worden aangepakt?

  Nee dat kan helaas niet. Deze werkzaamheden worden door de nutsbedrijven uitgevoerd en die opereren voor dit onderdeel losstaand van dit project.

  In hoeverre is het thema ‘klimaat’ meegenomen in dit project?

  Duurzaamheid en circulariteit zijn het rode draad van dit project. Het gebruik van klinkers is bijvoorbeeld een stuk duurzamer dan het gebruik van asfalt. Ook kan het regenwater beter tussen de klinkers door in de oppervlakte infiltreren (en/of via het infiltratieriool afgevoerd worden). Afkoppelen van de regenpijpen is ook een milieubewuste keuze. De werkzaamheden die we gaan uitvoeren zullen zoveel als mogelijk circulair worden uitgevoerd.

  Waarom worden ook wegen van goede kwaliteit opengebroken?

  Dit is noodzakelijk om een functionerend rioleringsstelsel te kunnen aanleggen. We kijken in het ontwerpproces zeer zorgvuldig of het openbreken van kwalitatief goede wegen écht nodig is.

  Wat kan er gedaan worden aan de verlichte bushalte en invoegstrook op de Van Hasseltlaan?

  In woonstraten is het beleid om de bus op de rijbaan te laten stoppen en dus niet via een invoegstrook. We volgen dit beleid het liefst, dus in het ontwerp bekijken wij of de invoegstrook kan verdwijnen, zodat de bus na het werk ‘gewoon’ op de rijbaan kan stoppen.

  Wordt de Joh Steenbergenstraat (Van Heutsz – Vlijtseweg) tijdelijk opengesteld tijdens de werkzaamheden?

  We verwachten dat openstellen Joh Steenbergenstrat niet direct noodzakelijk zal zijn. Mocht dat wel het geval zijn dan is dat alleen om de directe bewoners de mogelijkheid te geven hun huizen te bereiken.

  Is er een mogelijkheid om (tijdelijk) verkeerslichten op de hoek Deventerstraat – Generaal van Heutszlaan te plaatsen?

  Verkeerslichten op de Deventerstraat – Generaal van Heutszlaan heeft niet onze voorkeur.

  Waarom maakt de Molleruslaan geen onderdeel uit van het project? Het hoort toch bij de Parken uitstraling?

  De Parkenbuurt wordt als één geheel behandeld. Ook de Molleruslaan maakt onderdeel uit van de integrale visie. De laan heeft de komende jaren geen onderhoud nodig en is daarom niet meegenomen in het huidige project. Als er onderhoud nodig is, zal ook de Molleruslaan klinkerverharding krijgen

  Worden er maatregelen genomen tegen mogelijke gevolgen van trillingen door betonplaten verwijderen?

  In overleg met de aannemer zal gekeken worden naar de manier van uitvoering. Indien de verwachting is dat er inderdaad een verhoogd risico is op trillingen zullen we bij de huizen vooropnames (foto’s van muren voorafgaand aan de werkzaamheden) laten maken.

  Worden trottoirs en trottoirbanden ook vervangen?

  Ja. Wel kijken we naar hergebruik van de materialen. Het risico is dat er breuk ontstaat. We zullen nieuw en oud sowieso niet door elkaar heen gebruiken. De voor-en nadelen van alles nieuw of hergebruik moeten nog worden afgewogen.

  Kan zwaar verkeer geweerd worden i.v.m. spoorvorming

  Nee, dit is helaas niet mogelijk.

  Klinkerwegen worden heel glad bij vorst en ijzel. Wat kan hieraan gedaan worden?

  De gladheid bij vorst is inderdaad een nadeel van klinkerverharding. Apeldoorn breed blijft het beleid dat alleen doorgaande routes worden 'gestrooid'. De strooiroutes blijven in principe dan ook ongewijzigd. Dit signaal geven we echter wel mee aan de collega’s van de eenheid Beheer & Onderhoud.