Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

GebiedsprofielenIn een gebiedsprofiel beschrijven we de gewenste richting waarin een gebied zich gaat ontwikkelen. Een gebiedsprofiel is geen uitgewerkt ontwerp, maar is bedoeld om richting te geven aan en inspiratie te zijn voor de meer uitgewerkte plannen die later zullen volgen. De Omgevingsvisie omvat zes gebiedsprofielen.

Mijn Apeldoorn

De meeste ontwikkelingen die beschreven zijn in de Omgevingsvisie spelen in zes gebieden. Hier komen de verschillende ruimtevragers bijeen en gaan we de komende twintig jaar de hoofdopgaven vertalen en uitwerken. In de Omgevingsvisie zijn deze gebieden in gebiedsprofielen beschreven, waarbij diverse ruimtelijke vraagstukken aan bod komen.

Recreatie in het buitengebied

Recreatie in het buitengebied

Maar ook buiten deze gebieden worden in Apeldoorn natuurlijk allerlei doelen en plannen uitgewerkt. Wij werken nu en in de toekomst graag samen met partners en initiatiefnemers aan nieuwe plannen en ontwikkelingen. Initiatieven die bijdragen aan de doelen beschreven in de Omgevingsvisie zijn van harte welkom! Om te kijken of een initiatief bij de ambities past, is achterin de Omgevingsvisie (pagina 108) een afwegingsmatrix opgenomen en beschreven.

Zes focusgebieden

In een gebiedsprofiel beschrijven we de gewenste richting waarin een focusgebied zich gaat ontwikkelen. Hierbij geven we de gewenste ‘zonering’ van diverse functies aan, inclusief een aantal vaste waarden en kansen die zich kunnen voordoen. Zo willen we initiatiefnemers uitdagen. Een gebiedsprofiel is de basis voor verdere uitwerking en planvorming, bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedsvisie.

Een gebiedsprofiel is geen ontwerp met harde begrenzingen, want er is veel meer nodig in deze gebieden om te komen tot planvorming. We geven het gebiedsprofiel mee als inspiratiekader met referentiebeelden en denkrichtingen om te onderzoeken.

Voor specifieke gebieden stelt de gemeente in samenwerking met alle betrokken partijen in dat gebied gebiedsvisies en gebiedsplannen op. In die documenten worden ontwikkelingen in een gebied meer in detail beschreven. Voorbeelden zijn de gebiedsvisies voor Veldhuis en Kayersmolen-Noord die in mei gepresenteerd zijn aan alle betrokken inwoners.

Van onderstaande zes gebieden vindt u in de Omgevingsvisie (vanaf bladzijde 76) een gebiedsprofiel:

  • Binnenstad

In de binnenstad toont Apeldoorn zich als sterke gezinsstad met groeipotentie. Duurzame transformatie krijgt vorm via winkels die woningen worden en via achterkanten die veranderen in aantrekkelijke binnenhoven met woningen. Ook qua ruimte verandert de kleur van steen meer richting groen. Er ontstaat een levendige mix van de drie primaire functionaliteiten: wonen, winkelen en verblijven. We creëren een ‘Stadspark’, een groen en ontspannen stadshart waar ontmoeting op allerlei manieren centraal staat. We werken aan meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en een beter en gezonder leefklimaat in de binnenstad. En we willen de Apeldoornse identiteit een boost geven.

Mensen op het terras in de binnenstad

Mensen op het terras in de binnenstad

Juist in de binnenstad willen we de Veluwse identiteit versterken en het DNA van Apeldoorn proeven als stad met ‘royale’ kenmerken.

  • Kanaalzone centrum

De kanaalzone bevindt zich aan weerszijden van het Apeldoorns Kanaal, dat in noord-zuidrichting door de stad loopt. In vroeger tijden was de kanaalzone een vanzelfsprekende plek voor de industrie, vanwege de nabijheid van het water. In de komende jaren wordt het gebied getransformeerd naar een plek waar wonen en werken, maken en beleven hand in hand gaan.

Kanaalzone in de winter

Kanaalzone in de winter

In de kanaalzone zien we een levendige variatie aan bebouwing ontstaan. Groene tuinen, gevels en daken, grote en kleine gebouwen, stoere nieuwbouw, bestaande hallen en oude panden. In dit gebied is veel historische industriële bebouwing, die de komende jaren voor herbestemming in aanmerking komt. De kanaalzone biedt ruimte voor experimenten, zoals zelfbouw en collectief opdrachtgeverschap. Een markante plek, waar creatieve makers zich thuis voelen; net als startende gezinnen, tweeverdieners en singles.

  • Spoorzone centrum

Kanaal en spoorzone vanuit de luchtKanaal en spoorzone vanuit de lucht

Apeldoorn zet volop in op ‘human capital’. We waarderen en stimuleren ieders kennis en talenten door een prettige leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat te creëren. We transformeren de spoorzone tot een stedelijk milieu waar het onderwijs van de toekomst, innovatieve bedrijvigheid, slimme mobiliteit en stedelijk wonen samenkomen. We zien mogelijkheden om grote dichtheden met variërende hoogtes te ontwikkelen. En dan samen met de realisatie van een ‘Veluwse groene loper’ waar ruimte is voor verschillende functies zoals natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en ontmoeting. Zo transformeren we de spoorzone tot dé plek voor Veluws-stedelijk wonen, werken en leren.

  • Stadsrand zuid

Het gebied ten zuiden van de A1 ontwikkelt zich tussen nu en twintig jaar tot een nieuw aantrekkelijk woon- en werkgebied; een nieuwe stadsrand van Apeldoorn. Landschappelijke kwaliteitsdragers zoals het kanaal, de beken en het Beekbergerwoud bepalen een nieuw robuust landschap, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. We maken hier verrassende combinaties van royaal wonen voor iedereen, duurzame werklocaties, energiewinning, landschapsontwikkeling met waterbuffers en nieuwe natuur.

Apeldoorn uit de lucht vanuit Beekbergsebroek

Apeldoorn uit de lucht vanuit Beekbergsebroek

Voor een optimale ontsluiting worden nieuwe werkgebieden dichtbij de A1/A50 ontwikkeld. De gebieden voor grootschalige energieopwekking zon en wind concentreren we, conform de regionale energiestrategie, nabij de A1 via een landschappelijke inpassing. We streven hier naar innovatieve woon- en werkgebieden. Daarnaast groeien de nabijgelegen dorpen ook. Ieder met een eigen kleur en karakter: Beekbergen, Lieren, Loenen en Klarenbeek. Centraal in dit gebied ligt het Beekbergerwoud als groene verbinding; een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners.

Apeldoorn krijgt in dit gebied een nieuwe landschappelijke woonwijk waarin royaal wonen mogelijk is. Het duurzame Beekbergsebroek biedt ruimte voor 2.000 tot 3.000 woningen met verschillende woningtypologieën. Het karakter van dit woongebied is aanvullend op nieuwe woongebieden in de stad. In de stad ligt het accent op een stedelijk woonmilieu. Hier zien we vooral een natuurlijke omgeving met een groene sfeer. Naast laagbouw is er rond het kanaal ruimte voor hogere dichtheden en beperkte stapeling. Gelet op de omvang is een eigen voorzieningencluster nodig, bijvoorbeeld voor zorg en diensten. Toch gaat de wijk ook gebruik maken van de voorzieningen van Apeldoorn en Beekbergen. De bestaande afslag A1 Apeldoorn zuid, de Polderweg en Kanaal-zuid bieden aansluitingsmogelijkheden voor de ontsluiting van het gebied.

  • Stadsrand noord

Het landschap aan de noordkant van Apeldoorn bestrijkt een ruim gebied; van het beschermde dorpsgezicht van Wenum Wiesel tot en met het agrarische land van Beemte Broekland. Hier gaat de Veluwerand over in de IJsselvallei en wordt in noord-zuidelijke richting doorsneden door het Apeldoorns Kanaal. Gelet op de groei van Apeldoorn zal in dit gebied in de fase na 2030 sprake zijn van veranderingen. Dit gebied is een logische zoekzone voor nieuwe bedrijfslocaties, in goede ruimtelijke aansluiting op de bestaande werklocatie Stadshoudersmolen en Apeldoorn-Noord. Het dal van de Wenumse beek en de Papegaaibeek worden aangelegd als recreatieve kwaliteitsdrager van het landschap. Zo wordt er meer water vastgehouden en ontstaat er nieuwe natuur met bosareaal. Samen met het beekdal van de Grift ontstaat er een klimaatrobuuste groenstructuur.

Buitengebied Wenum-Wiesel met Wenumse beek

Buitengebied Wenum-Wiesel met Wenumse beek

Het dorp Wenum Wiesel en het buurtschap Beemte Broekland gaan zich beperkt en op dorpse wijze ontwikkelen, voornamelijk met nieuwe woningen. De Grift en het Apeldoorns Kanaal kenmerken de landschappelijke structuur, ook als begeleidende route tussen stad en buitengebied voor fietsers en wandelaars. Ook de verbinding met het Wolvenbos blijft behouden, als groene wig aan het kanaal.

Ten oosten van de A50 zoeken we een groter gebied voor het aanleggen van een waterbuffer. Ook hier gaan we verdroging van de Veluwe tegen en zetten we een eerste stap naar het meer circulair maken van onze waterkringloop. Om onze klimaatambities te realiseren, maken we ruimte voor een energielandschap op twee locaties: ten oosten van de A50 en ten noordwesten van het kanaal. De aanleg van deze grootschalige opwekking gaat altijd gepaard met een landschappelijke opzet. Voor windenergie is ten oosten van de A50 een zoekgebied gemarkeerd voor windturbines vanuit de regionale energiestrategie.

  • Uddel

Dorpsrand Uddel

Dorpsrand Uddel

Het dorp Uddel heeft een levendige gemeenschap met een diverse lokale economie. We zien hier straks functieveranderingen, recreatie initiatieven en gewenste dorpsuitbreidingen. De agrarische omgeving vormt een belangrijke opgave binnen het landelijke stikstofdossier. De neerslag in deze zone midden op de Veluwe is groot. Natuurwaarden en kwaliteiten staan onder druk. Alle opgaven in dit focusgebied maken dat we een integrale benadering nodig hebben. Zo kunnen we de verschillende opgaven laten samenvallen en elkaar laten versterken. In het gebiedsprofiel leggen we vast welke vaste waarden en ambities we voor het toekomstige Uddel voor ogen hebben. Dit inspiratiekader is het vertrekpunt voor de gebiedsvisie die we samen met alle betrokkenen in dit gebied gaan opstellen.


Uw Reactie
Uw Reactie