Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Reacties op Omgevingsvisie

17-01-2022

We ontvingen veel reacties op de concept Omgevingsvisie en daar zijn we heel blij mee! Door alle reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. In de Reactienota Omgevingsvisie staat per thema beschreven wat de reacties waren en wat we ermee hebben gedaan. Op deze pagina kunt u de Reactienota bekijken en vindt u ook een samenvatting.

Mijn Apeldoorn

De formele inzagetermijn van de Omgevingsvisie en het Omgevingseffectrapport (OER) liep van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021. In die periode kon iedereen een reactie (een zogenaamde zienswijze) indienen. Er zijn 211 zienswijzen ingediend.

Daarnaast hebben wij een ‘Toekomstwijzer’ gemaakt waar iedereen op kon reageren, met 14 stellingen die op hoofdlijnen de inhoud van de Omgevingsvisie weerspiegelden. We hebben de Toekomstwijzer breed onder de aandacht gebracht via deze website, social media en de stellingen zijn ook voorgelegd aan ons bewonerspanel. In totaal hebben ruim 3400 mensen gereageerd op de Toekomstwijzer: 2670 mensen vanuit ons bewonerspanel, ongeveer 590 mensen via social media (Instagram en Facebook) en 167 mensen via apeldoon.nl.

Wij zijn erg blij met alle reacties! De beantwoording en verwerking ervan heeft geleid tot een verbetering van onze Omgevingsvisie.

In de Reactienota Omgevingsvisie (74 pagina's) gaan we uitgebreid op de reacties in. In een aparte bijlage van de Reactienota (114 pagina's) staan integraal per thema alle opmerkingen gemaakt door ons bewonerspanel. Ook staan in de bijlage -achterin- tabellen met de reacties op de stellingen uitgesplitst naar onder andere stadsdeel en leeftijd. 

Samenvatting reacties

Wij nodigen u natuurlijk van harte uit om de Reactienota en bijlage te bekijken en lezen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het, vanwege de vele reacties, omvangrijke documenten geworden zijn. Daarom vatten wij de hoofdlijnen hieronder ook graag voor u samen. Voor meer informatie over een bepaald thema verwijzen wij u graag naar de inhoudsopgave van de Reactienota. Hier kunt u zien op welke pagina u meer informatie vindt.

Hoofdstad van de Veluwe
Het algemene beeld dat de zienswijzen en de ingevulde Toekomstwijzer geven, is dat een aantal van onze hoofdkeuzes wordt ondersteund. Bijval vindt het versterken van onze groene en sociale stad, twee van de belangrijke pijlers in de Omgevingsvisie. Keuzes die daarmee samenhangen zijn: het verder ontwikkelen van de natuur en het watersysteem in onze stad en een autoluwe binnenstad met meer groen. Veel zienswijzen gaan in op de kwaliteiten van ons buitengebied, met het landschap van Veluwe en de overgang naar de IJssel. Maar ook gaan zienswijzen in op het belang van versterken van de uitnodigende buitenruimte, voorrang geven aan fiets en wandelaar en open houden van de open ruimte en het landschap, dat zo kenmerkend is voor Apeldoorn. Breed geaccepteerd is dan ook de keuze dat we voortbouwen op ons specifieke DNA als hoofdstad van de Veluwe en tegelijk ook dat we als gemeente nauw verbonden zijn met de Cleantech regio. Dit wordt ondersteund met de keuzes in deze visie gericht op uitnodigende buitenruimte en nieuwe natuur met groen en water, tot woonmilieus en duurzame bedrijven, en vooral ook meer ruimte voor fietser en voetganger.

Inspirerende ideeën
Veel gaf u ons mee ter inspiratie, waarvoor dank. Ideeën rond nieuwe woonvormen. Het opwekken van energie, vooral in de stad op daken en infrastructuur. Projecten met stadsnatuur. Voedselbossen. Of - van een andere en grotere schaal - het bouwen van een heel nieuw dorp in plaats van een nieuwe woonwijk. Die ideeën zijn enthousiasmerend, maar lastig te verwerken in de visie. Wel heeft het ons nog meer doen beseffen dat in gesprek blijven en ruimte geven voor nieuwe initiatieven, belangrijk is. We willen daar in de uitvoering van deze visie op terug komen. Ook willen wij er instrumenten voor gaan ontwikkelen.

Participatie
Een duidelijke toon in de zienswijzen heeft te maken met het gevoel van tekortkomingen in participatie. Een aantal mensen voelt zich overvallen. Als mensen in een gebied wonen waar in de toekomst veranderingen staan te gebeuren, begrijpen wij goed dat deze veranderingen veel vragen oproepen en onzekerheid met zich meebrengen. Daarom hebben wij onze inwoners en alle betrokken partijen zo goed mogelijk geïnformeerd over en betrokken bij de Omgevingsvisie. Dit is gebeurd door bekendmakingen en berichtgeving via diverse kanalen en door het bieden van mogelijkheden deel te nemen aan verschillende gespreksrondes over de ontwikkelingen. Hoewel wij niet alle onzekerheid kunnen wegnemen, kunnen en zullen wij betrokkenen wel steeds goed op de hoogte houden. En hen betrekken bij de uitwerking van plannen. 

Verdichting en groei
Over de groei van onze gemeente is het beeld in de zienswijzen en de Toekomstwijzer  genuanceerder. Groei binnen grenzen wordt zeker gesteund. Wel stelt men vragen over meer onderbouwing van onze groeiprognoses. Over hoeveel we groeien, met welke woningen en op welke plekken, is in de Toekomstwijzer anders gereageerd dan in de zienswijzen. In de Toekomstwijzer is er overwegend bijval op belangrijke ruimtelijke keuzes: eerst binnen het stedelijk gebied woningen gaan ontwikkelen, door transformatie en vernieuwing allereerst gaan verdichten, hoogbouw in het centrum, één grote woonwijk aan de rand en meer menging van sociale doelgroepen. Wel wordt er verschillend gekeken naar hoe we die groei als gemeente gaan vormgeven.

Ook bestaan er zorgen over het mogelijk verdwijnen van veel groen in de stad en het verdwijnen van landschap bij de stedelijke ontwikkeling van de stadsranden. Door minder te groeien kunnen we het landschap sparen, is de gedachte in meerdere zienswijzen. Of men meent dat door meer te verdichten in de bestaande stad op lege plekken en in leegstaande gebouwen uitbreiding wellicht overbodig is. Kansrijk vindt men de transformatie van leegstaande kantoren en winkels naar woningbouw in de centrumgebieden. En ook dat de bestaande stad nog veel ruimte  te bieden heeft voor verdichting. In de Omgevingsvisie willen we tweederde van ons programma in de bestaande stad onderbrengen. 

Ondersteuning krijgt ook het uitgangspunt dat we een sterke gezinsstad zijn en willen blijven. En dat we meer gemengde woongebieden willen ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod. In meerdere zienswijzen maar ook in de toekomstwijzer vraagt men aandacht voor bijzondere doelgroepen en bijzondere woonvormen en ook voor de betaalbaarheid van nieuwbouw.

Vitale dorpen en buitengebied
De keuze in de visie om de dorpen ruimte te geven voor groei en ontwikkeling vindt bijval in zowel de Toekomstwijzer als in de zienswijzen. In de zienswijzen komt wel een beeld naar voren dat er ook inwoners zijn die zich zorgen maken. Zorgen over het verdwijnen van de schoonheid van het landschap door de aanleg van grootschalige energieparken. Een groot deel van de zienswijzen heeft betrekking op deze zorg. In de Toekomstwijzer is de mening over grootschalige energieparken verdeeld. De stelling over dit onderwerp laat een overwegend positieve score zien op het bundelen naar grotere parken. In de aanvullende ‘open’ commentaren lezen we uiteenlopende uitspraken: zowel zorgen over de aantasting van het landschap als reacties dat energieopwekking het groene karakter van Apeldoorn versterkt en erbij hoort. Qua draagvlak blijkt dit een lastige ruimtelijke keuze: de tijdelijke grootschalige zonneparken veranderen het aanzien van het landschap. Een deel van onze inwoners heeft hier veel zorgen over. Dat maakt dat het cruciaal is om tegelijk met deze aanleg zorg te dragen voor een verbeterde aanleg van landschappelijke structuren en aandacht te hebben voor de biodiversiteit. Daarmee bouwen we aan duurzame landschappelijke structuren, waar de komende decennia tijdelijk een ander gebruik – de opwek van duurzame energie – in wordt ondergebracht.  • Burgemeester Ton Heerts in gesprek met inwonersBekijk een grotere versie
  • Wethouder Jeroen Joon in gesprek met inwonerBekijk een grotere versie
  • Stellingen op InstragramBekijk een grotere versie