Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overige besluiten 2019 van week 30 (22 juli tot en met 26 juli)

In de periode 22 juli tot en met 26 juli 2019 heeft het college de volgende besluiten genomen.

Mijn Apeldoorn

Activering & Inkomen:

Regionale aanpak volwassenenonderwijs 2020 - 2024 in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
Voorstel eenheid Activering&Inkomen:

 1. Het regioplan laaggeletterdheid 2020 - 2024 vast te stellen.
 2. De samenwerkingsovereenkomst arbeidsmarktregio 2019 inzake uitvoering WEB vast te stellen.
 3. Aan de burgemeester: volmacht te verlenen aan de eenheidsmanager Activering & Inkomen ten behoeve van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2019-057923

Projecten, Vastgoed en Grond

Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 34 Reglement van Orde van de fractie van het CDA betreffende het verwarmen van het Plein van de Stad en nieuw aan te leggen pleinen.
Voorgesteld besluit eenheid Projecten Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met beantwoording van schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2019-394075

Ruimtelijke Leefomgeving

Evaluatie Notitie Dierenwelzijn 2019
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Kennis nemen van de tweejaarlijkse Evaluatie Notitie Dierenwelzijn, waarbij de hoofdconclusie is dat de voortgang van de uitvoering van de notitie voorspoedig verloopt, met daarbij vier verbeterpunten zoals benoemd bij punt 4. in de toelichting.
 2. Het presidium verzoeken uw besluit, met daarbij de evaluatie, ter consultatie voor te leggen aan de PMA.

Registratienummer: 2019-059540

Eerste wijziging uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. De eerste wijziging van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met terugwerkende kracht tot 20 juli 2017 vast te stellen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad conform uw voorstel van 11 juni jl. de 10e wijziging van de APV vaststelt.
 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2019-059542

Stand van zaken verkeersmaatregelen Zevenhuizen Zuidbroek
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met concept raadsbrief, waarin de stand van zaken wordt vermeld over de verkeersmaatregelen in de wijk Zevenhuizen Zuidbroek;
 2. Deze brief doorsturen naar de gemeenteraad

Registratienummer: 2019-060724
 

Schriftelijke vragen van de fractie D66 en CDA volgens art. 34 Regelement van Orde betreffende schriftelijke vragen betreffende openingstijden van de gratis fietsenstalling
Voorstel eenheid Ruimtelijke Leefomgeving:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Registratienummer: 2019-061615