Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Geldlening Stadsbank

U kunt een lening aanvragen bij de Stadsbank. U heeft maximaal 3 jaar om de lening af te lossen. De lening is een schuld waar u rente over betaalt. Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van het bedrag dat u kunt aflossen.

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Hoe vraagt u een geldlening aan?

Wat kost een geldlening?

Wilt u eerst advies voordat u een lening aanvraagt?

Wat zijn de voorwaarden voor een geldlening?

Overzicht bij prospectus Persoonlijke Lening Stadsbank

Telefoonnummer 14 055 / Keuze 1

Kredietverlening is mogelijk aan iedereen met een inkomen tot 130% van het bruto minimumloon.
Per 1 juli 2020 is dit bedrag € 2.184,-. (Zie verder onze voorwaarden in de brochure.)

Met betrekking tot een persoonlijke lening zijn als voorbeeld zestien kredietsommen met de daarbij meest gebruikelijke betalingsregelingen opgenomen.

 Looptijd in maanden Aflossing per maand Totale som Verschuldigde kredietvergoeding Effectieve rente op jaarbasis *

Kredietsom

Looptijd

Aflossing

Totale som 

Verschuldigde
kredietvergoeding 

rente

€ 455 12 € 38,39 € 460,68 € 5,68 2,3%
€ 680 12 € 57.37 € 688,44 € 8,44 2,3%
€ 905 12 € 76,35 € 916,20 € 11,20 2,3%
€ 1.360 24 € 58,02 € 1.392,48  € 32,48 2,3%
€ 1.815 24 € 77,43 € 1.858,32 € 43,32 2,3%
€ 2.270 24 € 96.85 € 2.324,40 € 54,40 2,3%
€ 1.360 36 € 39,12 € 1.408,32 € 48,32 2,3%
€ 2.270 36 € 65,30 € 2.350,80 € 80,80  2,3%
€ 3.630 36 € 104,42 € 3.759,12 € 129,12 2,3%
€ 4.540 36 € 130,59 € 4.701,24 € 161,24 2,3%
€ 3.630 48 € 79,20 € 3.801,60 € 171,60 2,3%
€ 4.540 48 € 99,05 € 4.754,40 € 214,40 2,3%
€ 6.810 48 € 148,58 € 7.131,84 € 321,84 2,3%
€ 9.075 48 € 197,99 € 9.503.52 € 428.52 2,3%
€ 6.810 60 € 120,20 € 7.121,00 € 402,00 2,3%
€ 9.075 60 € 160,18 € 9,610,80 € 535,80 2,3%

Looptijd = in maanden
Aflossing = per maand
Rente = effectieve rente op jaarbasis. Dit is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

Let op! Geld lenen kost geld

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE LENING

De kredietnemer
1. Indien een krediet wordt verstrekt aan meer dan één kredietnemer, zijn alle contractanten hoofdelijke en ondeelbare schuldenaren voor alle in de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden omschreven verplichtingen. De kredietnemers doen afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 BW. Subrogatie ex art. 6:12 BW werkt niet ten nadele van de rechten van de kredietgever.
2. De kredietnemer stelt de bank terstond schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in zijn persoonlijke- en/of financiële omstandigheden.

De aflossingen
3. a. De aflossingen dienen te geschieden door middel van overschrijving op IBAN: NL95 ABNA 0621 9549 93 t.n.v. Gemeente Apeldoorn
b. Indien een volmacht is verleend, worden de op deze wijze geïnde bedragen als aflossingen op het krediet beschouwd.

De kredietvergoedingen
4. Indien de aflossing van het krediet niet overeenkomstig het aflossingsschema plaatsvindt, is de kredietnemer een vertragingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het voor het krediet geldende effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis.

Vervroegde opeisbaarheid
5. De bank is bevoegd het krediet vervroegd op te eisen indien:
a. De kredietnemer, die gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. de kredietnemer Nederland metterwoon verlaten heeft, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
c. de kredietnemer overleden is en de bank gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen;
d. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de kredietnemer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
e. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak heeft verduisterd;
f. de kredietnemer aan de bank, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat de bank de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Te bedingen zekerheden
6. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit de kredietovereenkomst is de bank bevoegd van de kredietnemer die zakelijke en persoonlijke zekerheden te bedingen, zoals bijvoorbeeld pandrecht en borgtocht, die de wet haar toekent.

Kwijtschelding bij overlijden
7. Indien de eerste kredietnemer overlijdt, wordt het nog niet afgeloste deel van het krediet tot een bedrag van maximaal € 5.000,- kwijtgescholden.
8. Hiertoe dient binnen zes maanden na het overlijden van de eerste kredietnemer een verzoek gedaan te worden door de belanghebbenden, waarbij zij een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand dienen te overleggen.
9. De in het voorgaande artikel bedoelde kwijtschelding geldt niet:
a. indien en voor zover deze betrekking heeft op betalingen van achterstallige termijnen en de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten;
a. indien het overlijden het rechtstreeks gevolg is van oorlogsgeweld, binnenlandse onlusten, natuurrampen of epidemische ziekten;
c. indien het overlijden een gevolg is van suïcide of een poging daartoe en plaatsvindt binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst;
c. indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen;
d. Indien het overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ziekte waaraan kredietnemer reeds leed ten tijde van het sluiten van de overeenkomst; terzake kan het overleggen van een medische verklaring worden verlangd.
10. Indien op grond van de voorgaande artikelen geen kwijtschelding wordt verleend, kan de bank besluiten alsnog kwijtschelding te verlenen.

Overige bepalingen
11. Op verzoek van de kredietnemer wordt een gespecificeerd overzicht van het uitstaand saldo verstrekt. Hiervoor wordt € 4,50 in rekening gebracht.
12. Na de algehele aflossing van het krediet wordt aan de kredietnemer, op zijn schriftelijk verzoek, kosteloos een gespecificeerde afrekening verstrekt en/of de overeenkomst afgegeven.
13. a. De boeken van de bank strekken, onverminderd de bevoegdheid van de kredietnemer tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar aan, of voor rekening van de kredietnemer gedane betalingen, door of vanwege deze aan de bank gedane betalingen, alsmede van het saldo van de schuld.
b. De bank zal ook in rechte ten bewijze van haar vordering kunnen volstaan met het produceren van door de Directeur van de bank conform getekende uittreksels uit haar boeken.

14. De bank is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. De bank zal derhalve het krediet en eventuele achterstanden aanmelden bij BKR.

15. Bij eventuele geschillen omtrent de afwikkeling van de overeenkomst dient de kredietnemer zich allereerst te wenden tot de Directeur van de bank.