Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verbeteren verkeersveiligheid langs Kanaal Zuid

25-02-2022

Langs Kanaal Zuid - op het deel buiten de bebouwde kom – vonden de laatste jaren ernstige verkeersongelukken plaats. Naar aanleiding van deze ongevallen nam de gemeenteraad in maart en april 2021 moties over Kanaal Zuid aan. De gemeenteraad vroeg het college van burgemeester en wethouders om onderzoek te doen naar verbetervoorstellen voor de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid. In de afgelopen maanden heeft een onafhankelijk adviesbureau dit onderzoek uitgevoerd. Het bureau analyseerde drie oplossingsrichtingen en adviseert de gemeente om de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur.

Mijn Apeldoorn

Naar verwachting neemt de gemeenteraad later dit jaar definitieve besluiten over de snelheid en weginrichting van Kanaal Zuid. Via deze webpagina houden we u op de hoogte over de stand van zaken.

Onderzoeksrapport

Adviesbureau Antea is gevraagd om te adviseren over het meest wenselijke snelheidsregime en de meest wenselijke weginrichting om de verkeersveiligheid op de Kanaalroute te verbeteren. Antea beschrijft het onderzoek en hun bevindingen in het rapport ‘Verkeersveiligheidsanalyse Kanaalroute; analyse en oplossingsrichtingen’. In het onderzoek is in kaart gebracht welke risicofactoren een rol spelen bij de verkeersonveiligheid.

Er zijn drie oplossingsrichtingen onderzocht:

  • de route ingericht als 80 km/u weg;
  • de route ingericht als 60 km/u weg;
  • de route deels als 80 km/u en deels als 60 km/u weg.

Antea adviseert om te kiezen voor 60 km/u op de hele route en brengt in het rapport ook helder in kaart welke weginrichting hierbij hoort en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de bomen langs de weg. Ook maakt het rapport duidelijk dat de meest optimale variant qua verkeersveiligheid, conform landelijke richtlijnen, niet mogelijk is langs Kanaal Zuid zonder zeer rigoureuze keuzes zoals het kappen van honderden bomen.

De onderzoekers concluderen in het rapport onder andere: “Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een mismatch tussen de functie, vorm en gebruik van het traject de Kanaalroute. In praktijk is de Kanaalroute een belangrijke verkeersfunctie/verbindingsfunctie in de regio en wordt ook als zodanig gebruikt, gelet op de intensiteiten rond 8.000 motorvoertuigen per etmaal, het grote aandeel doorgaand verkeer en de rijsnelheden van 80 km/uur. Deze verkeersfunctie als gebiedsontsluitingsweg komt echter niet tot uiting in de weginrichting met een zeer krap profiel en onveilige wegbermen met bomen kort op de rijbaan.”

Advies: andere inrichting en 60 km/u

De onderzoekers stellen vast dat een snelheidsregime van 60 km/h de verkeersveiligheid het beste waarborgt. Dat concluderen zij onder andere omdat een goed ingerichte gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 80 km/u veel meer ruimte kost. Om de impact op de omgeving (met name op de bomen) beperkt te houden moeten we zelfs bij een gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 60 km/h concessies doen aan landelijke richtlijnen. Die richtlijnen adviseren een obstakelvrije ruimte naast de weg van 1,5 meter breed.

Om de risico’s op bermongevallen te verminderen adviseert Antea om op de Kanaalroute een obstakelvrije ruimte van 0,9 meter aan te houden. Met deze obstakelvrije ruimte kunnen veel bomen worden ingepast in de nieuwe inrichting. Maar dit geldt niet voor alle bomen. Om dit profiel te kunnen realiseren, zullen er alsnog circa 150-200 bomen moeten wijken. Deels langs de wegvakken en deels ter hoogte van kruisingen, waar het zicht verbeterd moet worden.

Daarnaast zijn een flink aantal andere maatregelen aan de weg nodig om ervoor te zorgen dat de weginrichting weer klopt met de functie van de weg (gebiedsontsluitingsweg met limiet van 60 km/u). Maatregelen zoals het aanbrengen van geleiderails op bepaalde plekken, afsluiting van zijwegen en het weren van fietsers op de rijbaan. Bij kruispunten zijn maatregelen nodig zoals het verwijderen van groen en/of bomen voor beter zicht, snelheidsremmers en verbetering van de oversteekmogelijkheden voor fietsers. 

De totale kosten voor aanpassing van de weg worden voor het Apeldoornse en Brummense deel samen geraamd op 5,7 miljoen euro (raming op basis van globale kengetallen).

Verschuiving verkeer

Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is dat een deel van het verkeer verschuift naar de N786 (de weg door Loenen) als de snelheid op de Kanaalroute omlaag gaat. Er zijn meer ontwikkelingen in het gebied Eerbeek/Loenen die van invloed zijn op het verkeer, zoals het nieuwe Logistieke Centrum Eerbeek en het Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. Daarom is een integrale verkenning van alle verkeerseffecten belangrijk. Het rapport is ook aangeboden aan de Provincie Gelderland en de stuurgroep van het programma Eerbeek-Loenen 2030, waarin provincie, beide gemeenten en ook de industrie nauw samenwerken aan een goede toekomst voor beide dorpen en directe omgeving. 

Hoe verder

Wat nu volgt is dat de gemeente de effecten van de voorgestelde maatregelen op het milieu (natuur, stikstof, geluid) moet verkennen en de financiën en uitvoeringsmogelijkheden in kaart gaat brengen. En daarnaast dat we samen met de andere betrokken overheden de verkeerseffecten op andere wegen in meer detail en integraal verkennen. 

Definitieve besluiten in najaar

Omdat er nog veel moet worden uitgezocht gaan we er vanuit dat definitieve besluitvorming over de weg pas dit najaar plaats kan vinden. Op basis van het rapport bekijken we op korte termijn wel vast welke maatregelen er vooruitlopend op een definitief besluit mogelijk zijn.

Pilot rond snelheidsverlaging

Vorig jaar vroeg de raad het college ook om vooruitlopend op het onderzoek een pilot te starten met het terugbrengen van de snelheid naar 60 km/h op het hele traject. Het college nam een verkeersbesluit om die pilot mogelijk te maken. De pilot startte eind juni. Tegen het verkeersbesluit kwamen 5 bezwaren binnen. Deze draaiden vooral om de klacht dat de verschillende belangen en de effecten op de overige wegen onvoldoende zorgvuldig waren afgewogen. De onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat het college het besluit onvoldoende gemotiveerd en overhaast genomen had. En dus adviseerde de commissie om het verkeersbesluit te herroepen. Daar gaf het college gehoor aan.

Omdat er nog aanvullend onderzoek nodig is naar alle effecten van de voorgestelde maatregelen, ziet het college geen mogelijkheden om vooruitlopend op de herinrichting van de weg de snelheid opnieuw alleen met borden te verlagen. Er zou nu nog steeds sprake zijn van een onvoldoende onderbouwd verkeersbesluit.