Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Overeenkomst van geldlening middels een flexibel rekening-courant krediet

22-06-2021

Mijn Apeldoorn

Ondergetekenden:

1.   XXXXXXXXX, gevestigd te Apeldoorn, en met adres te XXXXXX Apeldoorn aan de XXXXXXX, ingeschreven in het handelsregister onder nummer XXXXXXXX Geldneemster, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur XXXXXXX, hierna te noemen “Geldneemster”,

2.   Gemeente Apeldoorn, Geldgeefster”, ingevolge artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van college van burgemeester en wethouders d.d. xx maand 20xx hierna te noemen “Geldgeefster”.

hierna ieder afzonderlijk ook wel aangeduid als “Partij’ en gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

 • dat Geldneemster  een XXXXXXX exploiteert gelegen te Apeldoorn en bekend onder de naam “XXXXXXX”.
 • dat Geldgeefster XXXXXX beschouwt, dat reeds XX jaar erop gericht is mensen in een zo natuurlijk mogelijk omgeving in aanraking te brengen met XXXX die zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen laten zien, en mede gezien haar rol op het gebied van natuurbehoud en soortbehoud, als natuurlijk erfgoed en wijst naam  hierbij voor zover nodig als natuurlijk erfgoed aan;
 • dat als gevolg van de COVID-crisis het voor de Geldneemster onzeker is of de noodzakelijke vervangingsinvesteringen en investeringen ten behoeve van dierenwelzijn, duurzaamheid en educatie nog gerealiseerd kunnen worden in de toekomst; Geldneemster heeft derhalve behoefte aan financiering om de gewenste investeringen te kunnen doen (investeringssteun);
 • dat Geldneemster voor deze financiering een flexibel Rekening-Courant krediet (RC-krediet) voor maximaal Euro xxxxxxxx wenst aan te gaan;
 • dat voor bovengenoemde RC-krediet, in hoofdsom groot maximaal Euro xxxxxxxx, koers 100%, het rentepercentage door de gemeente wordt vastgesteld op x,x% gedurende de gehele looptijd;
 • dat de looptijd van het RC-krediet maximaal XX jaar is;
 • dat ieder jaar het maximaal op te nemen bedrag met 10% wordt verlaagd ten opzicht van het initieel vastgestelde bedrag, zodat in het tiende jaar nog over 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kan worden beschikt;
 • opnames uit -  en terugstortingen in de Rekening-Courant zijn gedurende de gehele looptijd  van het krediet toegestaan;
 • de opnames en terugstortingen zullen in veelvouden van € 100.000,- plaatsvinden;
 • dat het schriftelijk (per mail) verzoek voor een opname 5 werkdagen voor stortingsdatum plaatsvindt en er een bericht (per mail) 1 werkdag voordat een terugbetaling plaatsvindt, wordt verstuurd aan Geldgeefster;
 • dat betaling van de rente zal omstreeks de één na laatste werkdag aan het eind van elk kwartaal middels automatische incasso plaatsvinden en dat Geldneemster de Geldgeefster een machtiging geeft voor deze automatische incasso; 
 • de laatste terugbetaling uiterlijk plaatsvindt  op 30-06-2031 en daarmee het RC-krediet beëindigd wordt;
 • dat er geen nieuwe opname uit het Rekening-Courant krediet is toegestaan, indien er sprake is een Opeisingsgrond of een dreigende Opeisingsgrond zonder expliciete toestemming van Geldgeefster, zodra een van de situaties uit artikel 9 zich voordoet;
 • dat Geldneemster op eerste verzoek van Geldgeefster meewerkt aan het vestigen van extra zekerheden ten behoeve van Geldgeefster, waaronder bijvoorbeeld pandrecht op de entreegelden/abonnementsgelden, eventueel een rekening verpanden waarop abonnementsgelden worden ontvangen en/of het cederen van verzekeringsgelden van de opstallen;
 • dat Geldgeefster volgens raadsbesluit  xxxxxxxx d.d. xx xx 20xx bereid is dit Rekening-Courant krediet te verstrekken;
 • dat de Geldneemster binnen 2 maanden na afloop van elk half jaar tenminste een halfjaar rapportage en geactualiseerde liquiditeitsprognose aan de Geldgeefster ter beschikking stelt en uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar de jaarrekening;
 • dat Geldneemster geen gelden elders uit zet voordat de positie in dit RC-krediet is teruggebracht naar € 0;

Geldgeefster en Geldneemster komen het volgende overeen:

Artikel 1

De Geldgeefster verbindt zich aan de Geldneemster ter leen te verstrekken en de Geldneemster verbindt zich bij de Geldgeefster ter leen op te nemen een som van maximaal

Euro xxxxxx,--

(zegge : xxxxxxx euro)

tegen een koers van 100 %.

Het RC-krediet is bestemd voor de financiering van de lopende en toekomstige (vervangings)investeringen, die nu niet gedaan kunnen worden, wegens de ontstane verliezen als  gevolg van de Covid19-crisis.

Artikel 2

De Geldgeefster verbindt zich om het bedrag van de rekening-courant krediet maximaal groot Euro xxxxxxxx,--  tegen voorafgaande afgifte van een door de Geldneemster rechtsgeldig ondertekende schuldbekentenis, aan Geldneemster ter beschikking te stellen en wel door telkens een overboeking uit het RC-krediet per gewenste valutadatum op rekeningnummer NL………………….. bij de xxxxbank te Apeldoorn te doen.

Artikel 3

De looptijd van het Rekening-courant krediet is maximaal xx jaar.

Artikel 4

De Geldneemster verbindt zich om:

a.   over het opgenomen, onafgeloste nominale bedrag van de RC-krediet een rente te betalen berekend op x,x% per jaar, vervallende in kwartaaltermijnen, steeds op 31maart,  30 juni en 30 september en 31 december van ieder jaar, voor het eerst op xx xx 20xx. Bij berekening van de rente wordt iedere maand op 30 (dertig) dagen en het kalenderjaar op 360 (driehonderdzestig) dagen gesteld;

b.   het uiteindelijk opgenomen bedrag in het RC-krediet uiterlijk op xx-xx-20xx volledig af te lossen.

c.   er zorg voor te dragen dat het maximaal opgenomen krediet in ieder opvolgend jaar met 10% van de initiële hoofdsom afneemt, zodat aan het eind van het tiende jaar uiteindelijk het krediet volledig is terugbetaald, zie ook bijgevoegd schema.

Artikel 5

Alle aan de Geldgeefster verschuldigde rentebetalingen uit deze overeenkomst zullen geschieden door automatische incasso op haar bankrekening NL44BNGH02850000403 bij de BNG bank te Den Haag en wel op zodanige wijze, dat Geldgeefster op de werkdag voor de vervaldatum de volledige en vrije beschikking heeft over het te betalen bedragen. Indien de incassodag van enige betaling mocht vallen op een dag waarop de bankinstellingen in Nederland gesloten zijn, zal als betaaldag gelden de laatste werkdag voor de betaaldatum waarop deze instellingen geopend zijn.

Artikel 6

Opnames en terug stortingen in de Rekening-Courant zijn gedurende de gehele looptijd  van het krediet toegestaan. De terugbetalingen kunnen ook plaats vinden op Geldgeefsters bankrekening NL44BNGH0285000403 bij de BNG bank te Den haag.

Vervroegd geheel of gedeeltelijke aflossen van het RC-krediet is toegestaan.

Artikel 7

De betalingen geschieden in algemeen gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel, zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor de Geldgeefster. De betaling van de Geldneemster worden geacht te zijn gedaan allereerst ten behoeve van de voldoening van de kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de vergoedingen, vervolgens van de rente en het laatst van de hoofdsom.

Artikel 8

Bij niet prompte voldoening van enige voor rente en / of aflossing verschuldigde som op de verschijndag, moet over het verschuldigde bedrag vanaf deze dag tot aan de dag van betaling door de Geldneemster een vergoeding worden voldaan, berekend naar 1 ½ % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend.

Artikel 9

1. Hetgeen Geldneemster uit hoofde van de overeenkomst van geldlening aan Geldgeefster is verschuldigd, door het enkele feit dat één van de in dit artikel genoemde Opeisingsgronden zich heeft voorgedaan, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn en is Geldneemster direct in verzuim:

a.   indien Geldneemster surséance van betaling of faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard, of haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

b.   indien Geldneemster ophoudt te bestaan, in liquidatie treedt, of grotendeels haar bedrijf staakt, dan wel besluit tot het aangaan van een fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek of een splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek;

c.   in geval van executoriaal of conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van Geldneemster voor zover een dergelijk beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven;

d.   indien de zeggenschap over (het bedrijf van) Geldneemster door een of meer andere partijen wordt verkregen in de zin van de SER-Fusie Gedragsregels, ongeacht of deze van toepassing zijn;

2.  Indien er sprake is van een  niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming door Geldneemster van enige verplichting jegens Geldgeefster uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen voornoemde partijen, en, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is, is Geldneemster in verzuim indien zij niet binnen acht (8) werkdagen na ingebrekestelling door Geldgeefster alsnog de betreffende verplichting nakomt.

Artikel 10

Geldneemster zal, zodra één of meer van de feiten plaatsvinden zoals in artikel 9, andere feiten welke ingevolge het in deze overeenkomst bepaalde het RC-krediet opeisbaar doen zijn en van iedere voorgenomen wijziging in de statuten, Geldgeefster onmiddellijk, doch niet later dan drie (3) werkdagen in kennis stellen.

Bij opeising op grond van dit artikel zal Geldneemster, onverminderd het bepaalde inzake de boete voor te late betaling en alle andere rechten van Geldgeefster, een boete groot 2% van het opgeëiste bedrag, aan Geldgeefster verschuldigd zijn.

Artikel 11

a.   Alle kosten en rechten, die uit de overeenkomst van RC-krediet zullen voortvloeien, alsmede alle belastingen, welke te eniger tijd over de hoofdsom of renten van de geldlening zullen worden geheven, komen ten laste van de Geldneemster;

b.   Onder de kosten bedoeld in het vorige lid, worden onder meer begrepen de kosten van  opeising, alsmede alle kosten door Geldgeefster gemaakt of te maken ter uitoefening of handhaving van haar rechten, ook voor zover gemaakt buiten rechte.

Artikel 12

a.   Ten aanzien van hetgeen Geldneemster uit hoofde van de overeenkomst van RC-krediet aan Geldgeefster is verschuldigd zal Geldneemster zich houden aan en genoegen nemen met de door Geldgeefster overeenkomstig haar boeken verstrekte opgave, welke opgave tegenover Geldneemster tot volledig bewijs zal strekken van het bedrag van de schuld, behoudens het recht van Geldneemster om na voldoening of verhaal van dat bedrag terug te vorderen, hetgeen zij mocht kunnen bewijzen minder verschuldigd te zijn geweest dan te hare laste is gebracht;

b.   Geldneemster is verplicht op zodanige tijdstippen als Geldgeefster zal verlangen een saldobiljet na akkoordbevinding te tekenen en dit biljet binnen veertien dagen aan het door Geldgeefster op te geven adres terug te zenden.

Artikel 13

a.   Geldneemster zal binnen 2 maanden na afloop van elk halfjaar, halfjaarcijfers inclusief geactualiseerde liquiditeitsprognose toe sturen aan Geldgeefster.

b.   Geldneemster verbindt zich om aan Geldgeefster een exemplaar van de jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar ter beschikking te stellen.

c.   Onverlet de punten onder a en b treden Geldneemster en Geldgeefster met elkaar tussentijds in overleg indien er bijzondere ontwikkelingen zijn.

Artikel 14

Geldneemster zal geen gelden elders uit zetten voordat de positie in de RC-faciliteit is teruggebracht naar € 0,-

Artikel 15

a. Een eventuele  bijlage vormt een integraal en onlosmakelijk deel van deze overeenkomst.

b. Een bepaling in deze overeenkomst wordt niet ten nadele van een partij uitgelegd enkele vanwege het feit dat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.

c. Geldneemster doet hierbij afstand van haar recht op verrekening uit hoofde van de wet of de overeenkomst.

d. Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst in of buiten rechte (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, daarvan (gehele of gedeeltelijke) vernietiging te vorderen en/of zich op de nietigheid hier van te beroepen.

e. Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking/gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling.

f. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

g. Het is Partijen niet toegestaan zonder daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

h. Het niet uitoefenen of het uitstellen van het uitoefenen door Geldgeefster van een recht of rechtsmiddel zal geen afstand daarvan inhouden. Evenmin doet het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van een recht of rechtsmiddel afbreuk aan een verdere uitoefening of uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel. De rechten en rechtsmiddelen uit hoofde van deze overeenkomst zijn cumulatief en sluiten niet de bevoegdheid uit een beroep te doen of rechten of rechtsmiddelen uit hoofde van de wet.

Artikel 16

1. Deze overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voorvloeien of daarmee samenhangen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Deze overeenkomst is opgemaakt en getekend in tweevoud te:

Apeldoorn,______________                                         Apeldoorn,________________

XXXXXX                                                                    Voor de gemeente Apeldoorn,                                                                                                                                                      De burgemeester

_____________________________ (handtekening)

_______________________________________(naam, functie)          (naam)

_____________________________ (handtekening)

_______________________________________(naam, functie)

Schuldbekentenis

XXXXXXXX, gevestigd te Apeldoorn, in deze zaak rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur XXXXXXX, verklaart wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de Gemeente Apeldoorn, wegens per …………………  ter beschikking in Rekening-Courant te hebben  ontvangen gelden de somma van maximaal Euro xxxxxx,-- (xxxxxxxx Euro) op de voorwaarde van de overeenkomst van Geldlening middels een RC-krediet tussen naam en de gemeente Apeldoorn.

Apeldoorn,______________                                        

naam,                                                                                                

 _____________________________ (handtekening)

_______________________________________(naam, functie)     

 _____________________________ (handtekening)

_______________________________________(naam, functie)     


Uw Reactie
Uw Reactie