Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Achtergrond

06-06-2019

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons beleid om dit te onderhouden en te beheren hebben we vastgelegd in ons Groenplan en de Eco-gids.

Mijn Apeldoorn

Groenplan gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons Groenplan (pdf, 1.3 MB) gaat over wat we willen behouden en versterken van ons groene karakter. Dat doen we door de komende jaren te focussen op drie groene doelen:

  1. Het natuurlijk systeem vormt een veerkrachtige basis voor natuur en ecologisch systeem
  2. Groen helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken
  3. Groen draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners

Deze doelen realiseren we in vier groene opgaven: het versterken van ons groen-blauwe netwerk in en om de stad, meer groen en blauw in dé Binnenstad van de Veluwe, meer en beter groen in wijken en dorpen en het versterken van karakteristieke landschappen. De vervanging van boomstructuren en beplanting en meer kleur en fleur maken integraal onderdeel uit van het plan. We werken daarin nauw samen met bewoners, dorps- en wijkraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers, partners en andere overheden.

Eco-gids

De Eco-gids geeft inzicht in de stand van de natuur in Apeldoorn én geeft aan welke extra inzet nodig is om de ecologische samenhang en biodiversiteit te behouden en te versterken. We houden hierbij ook rekening met de grote maatschappelijke zorg over de forse achteruitgang in soortenrijkdom en aantallen van bijvoorbeeld insecten en bijen. Als gemeente kunnen we een bijdrage leveren aan de versterking van biodiversiteit. Naast dat we onze wettelijke taken natuurlijk moeten vervullen, zetten we in op herstel van zowel de groene als bebouwde ruimte. Deels vormt het een verdieping op het Groenplan. We zetten in op vier actieve doelen. Samenwerken met inwoners is daarbij belangrijk:

  1. Actiever beschermen
  2. Natuurinclusiever bouwen
  3. Biodiverser beheren
  4. Bewuster beleven

De Eco-gids komt voort uit de Notitie Dierenwelzijn. De raad heeft aandacht gevraagd voor inzicht in de actuele visie van Apeldoorn op gebied van ecologie, ontwikkelingen en knelpunten. Door deze specifieke aandacht vormt de gids ook een verdieping van het Groenplan op biodiversiteit en ecologie.

Hoe voeren we dat uit?

De doelen uit ons Groenplan en de Eco-gids realiseren we op twee manieren: De eerste is door als gemeente zelf initiatief te nemen. We versterken de hoofdgroenstructuur, we doen aan ecologisch beheer en we zorgen ervoor dat onze beeldbepalende boomstructuren verzorgd worden en zo nodig op tijd worden vervangen.

Daarnaast nodigen wij ook onze als inwoners actief uit om ervoor te zorgen dat er meer groen komt en meer ruimte voor planten en dieren. Dat doen we allemaal samen met partners, zoals waterschap Vallei en Veluwe en IVN Apeldoorn.