Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Registratie politieke partijenPartijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Partijen die nog niet eerder zijn geregistreerd, moeten dat nu wel doen. Hiervoor kan uiterlijk tot en met 20 december 2021 een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ ingediend worden bij het centraal stembureau van de gemeente waar u mee wilt doen.

Mijn Apeldoorn

Benodigde documenten

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Hiervoor moeten bij uw verzoek de volgende documenten worden ingeleverd:

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van storting van een waarborgsom van €112,50;
  • Een verklaring van de politieke partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de inleveraars van kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen

De stukken kunnen worden opgestuurd via de mail naar centraalstembureau@apeldoorn.nl.

Registreert u geen politieke partij voor 20 december, dan kunt u nog steeds meedoen met de verkiezingen maar dan met een blanco lijst.

Waarborgsom registratie

Voor de registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt worden op bankrekening NL84BNGH0285182722 t.n.v. Gemeente Apeldoorn o.v.v. referentienummer: 066.BS00095. en naam groepering”. Deze waarborgsom wordt teruggestort als na de beslissing op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst is ingeleverd voor de eerstvolgende verkiezing.

Zie ook


Uw Reactie
Uw Reactie