Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidieregeling meerkosten door corona Jeugd en Wmo

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

Mijn Apeldoorn

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’, hier te noemen “de Uitwerking”. Op basis van de Uitwerking is de subsidieregeling meerkosten Jeugd en Wmo door gemeente Apeldoorn 2020 opgesteld.

Deze regeling bevat de (aanvullende) spelregels en voorwaarden van de gemeente met betrekking tot de vergoeding van de meerkosten. Bij tegenstrijdigheid tussen de ‘Uitwerking’ en deze regeling is de tekst van de subsidieregeling meerkosten Jeugd en Wmo leidend.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018 en/of op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen) met de gemeente Apeldoorn en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet (vanaf 13 maart jl). Tevens kunnen de gecontracteerde , vervoerders voor Wmo-dagbesteding , Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Aanbieders kunnen op basis van deze subsidieregeling in aanmerking komen voor een vergoeding van hun meerkosten, indien zij vanaf de periode van 13 maart 2020 in één of meer maanden in de periode van maart t/m december 2020 ter uitvoering van de genoemde subsidieregelingen, vervoerscontracten of Persoonsgebonden budget ,diensten hebben verleend.

Voor de meerkosten regeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is de informatie te vinden op www.zorgregiomijov.nl Deze regeling betreft de vergoeding van meerkosten vanaf 13 maart tot eind 2020. Indien het Rijk en de VNG hun afspraken over de vergoeding van meerkosten verlengen, wordt de werkingsduur van deze regeling dienovereenkomstig verlengd.

Waar is de Subsidieregeling meerkosten door Corona Jeugd en Wmo te vinden?

In de Subsidieregeling meerkosten door Corona Jeugd en Wmo leest u onder andere welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Helaas werkt de link in de Subsidieregeling naar het aanvraagformulier (artikel 2.1) niet altijd. In dat geval kun u het aanvraagformulier ook downloaden via de website van de Zorgregio MIJ/OV. U kunt het ingevulde aanvraagformulier mailen aan: s.vandenberg@apeldoorn.nl.