Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regeling meerkosten door corona

Mijn Apeldoorn

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’, hier te noemen “de Uitwerking”. Op basis van de Uitwerking is deze regeling meerkosten door gemeente Apeldoorn 2020 opgesteld.
Deze regeling bevat de (aanvullende) spelregels en voorwaarden van de gemeente met betrekking tot de vergoeding van de meerkosten. Bij tegenstrijdigheid tussen de ‘Uitwerking’ en deze regeling is de tekst van deze regeling leidend.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor aanbieders die zorg/ondersteuning leveren op basis van de subsidieregeling Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2018 en/of  op basis van een begrotingssubsidie Wmo, Jeugdwet of Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen)  met de gemeente Apeldoorn en voor PGB houders die zorg en ondersteuning inkopen onder de Wmo en Jeugdwet (vanaf 13 maart jl).
Tevens kunnen de gecontracteerde vervoerders voor Wmo-dagbesteding , Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer in aanmerking komen voor deze regeling.

Aanbieders kunnen op basis van deze regeling in aanmerking komen voor een vergoeding van hun meerkosten, indien zij vanaf de periode van 13 maart 2020 in één of meer maanden in de periode van maart t/m december 2020 ter uitvoering van de  genoemde subsidieregelingen,  vervoerscontracten of Persoonsgebonden budget ,diensten hebben verleend.

Voor de meerkosten regeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is de informatie te vinden op www.zorgregiomijov.nl

Deze regeling betreft de vergoeding van meerkosten vanaf 13 maart tot eind 2020. Indien het Rijk en de VNG hun afspraken over de vergoeding van meerkosten verlengen, wordt de werkingsduur van deze regeling dienovereenkomstig verlengd.

Wat zijn meerkosten?

Meerkosten zijn directe extra gemaakte kosten die:

 • een aanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden
 • duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM
 • onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden
 • noodzakelijk zijn om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen
 • niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling (inclusief continuïteitsbijdrage) of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.

Meerkosten die gecompenseerd worden

We vragen van aanbieders een algemene motivering over waarom middelen nodig waren of hoe deze zijn ingezet.

 • Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen
 • Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren
 • Aanpassen van locaties (niet bouwkundig) om de 1,5 meter afstand te organiseren
 • Bouwkundige ingrepen om locaties geschikt te maken kunnen alleen gedeclareerd worden als aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand. Van deze kosten wordt 20% vergoed, de overige 80% wordt gezien als investering in de reguliere bedrijfsvoering van de aanbieder.
 • Extra inhuur van personeel, ofwel tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomsten van bestaand personeel, vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: thuisblijven bij lichte klachten) of juist vanwege extra werkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen. Facturen voor reeds bestaande projecten kunnen niet gedeclareerd worden
 • Beschikbaarstelling van quarantaineopvang
 • Voor Zorgvervoer geldt dat, naast kosten voor aanschaf beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen,  alleen de kosten voor tijdelijke aanpassing van het vervoer worden gecompenseerd. Dit betreft enkel een tijdelijke fysieke aanpassing van het voertuig om aan de RIVM richtlijnen te voldoen worden vergoed.

ICT-kosten en telefoniekosten

Deze kosten komen alleen voor vergoeding meerkosten in aanmerking op basis van het volgende kader:

 • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de aanschaf van hardware. Dit wordt gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
 • Aanschaf van software wordt alleen vergoed als die extra aangeschaft moest worden om de alternatieve zorgverlening mogelijk te maken. Onder die voorwaarde kan de aanschaf van software vergoed worden tot een maximum van 1/3 deel van de aanschafkosten. Het overige 2/3 deel wordt ook gezien als een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
 • Extra telefoniekosten kunnen vergoed worden op basis van het verschil tussen de factuur voor deze kosten over de maand januari 2020 en de factuur over respectievelijk de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Indien u van mening bent dat u meerkosten heeft gemaakt die niet onder één of meerdere bovenstaande punten valt, neemt u telefonisch  contact op met M. Buijsse (telefoonnummer 06 15870584)  of stuur uw vraag naar Algemenevoorzieningen@apeldoorn.nl.

Wanneer worden meerkosten vergoed?

De gemeente vergoedt de meerkosten die een aanbieder heeft gemaakt indien:

 • de meerkosten voldoen aan de beschrijving onder het kopje ‘meerkosten die gecompenseerd worden’
 • de meerkosten aantoonbaar zijn en met bewijsmiddelen zoals facturen of overeenkomsten zijn onderbouwd
 • de meerkosten niet al op een andere wijze zijn/worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis
  Een aanbieder kan meerkosten bijvoorbeeld niet èn via de omzetcompensatie èn via de meerkostenregeling vergoed krijgen.
 • de aanbieder bij het maken van meerkosten naar oordeel van de gemeente doelmatig te werk is gegaan. Bijvoorbeeld: een aanbieder moet eerst vrij beschikbaar eigen personeel inzetten of vrij beschikbaar personeel van een andere aanbieder lenen, alvorens uit te wijken naar extern personeel. Indien twijfel ontstaat kan er door de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd.
 • de aanbieder bij het maken van de meerkosten naar oordeel van de gemeente proportioneel te werk is gegaan. Extra ruimte creëren staat bijvoorbeeld niet gelijk aan een grootscheepse verbouwing van de ruimte. Indien twijfel ontstaat kan er door de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd.
 • bij alternatieve dienstverlening die de waarde/het budget van de subsidieverlening/ opdracht/indicatie overschrijdt: de aanbieder toestemming van de gemeente heeft gekregen voor het inzetten van deze dienstverlening. Zonder deze toestemming komt een aanbieder niet in aanmerking van een vergoeding van de eventuele meerkosten.

Wat is de procedure voor het aanvragen  van compensatie meerkosten?

Voor het aanvragen van compensatie meerkosten  dient gebruik te worden gemaakt van het voorgeschreven aanvraagformulier.
U kunt het online formulier als ondernemer invullen en daarbij het aanvraagformulier (Excel, 119 kB) samen met de gevraagde onderbouwende bewijsmiddelen als bijlagen uploaden.

PGB houders kunnen het online formulier invullen en daarbij het aanvraagformulier (Word, 28 kB) samen met de gevraagde onderbouwende bewijsmiddelen als bijlagen uploaden.

Houdt u daarbij rekening met de volgende aandachtspunten:

 • U dient per domein (Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen) een aparte declaratie in voor de meerkosten. Indien u kosten niet specifiek kunt toerekenen,  hanteert u de gerealiseerde omzet over 2019 per domein als verdeelsleutel. Graag in aanvraagformulier onder tabblad gegevens aanbieder het betreffende domein achter de naam zetten
 • U voegt per soort meerkosten één of meerdere bewijsstukken bij waaruit het bedrag en soort te herleiden en controleren valt. U kunt hierbij denken aan een factuur, huurovereenkomst of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Indien u meerdere aanvraagformulieren indient (voor meerdere domeinen en/of gemeenten) hoeft u bewijsstukken die voor meerdere aanvraagformulieren als onderbouwing dienen, slechts één keer in te dienen.
 • De eerste tranche van meerkosten loopt van 13 maart tot 1 juli 2020. De declaratie van meerkosten voor deze periode dient u uiterlijk 15 september in via het online- aanvraagformulier. U krijgt dan uiterlijk 31 oktober antwoord van de gemeente over de hoogte van de compensatie.
 • U stuurt dan de  gemeente na antwoord van de gemeente over de hoogte van de vergoeding een factuur met het bedrag ter hoogte van deze compensatie. De reactie van de gemeente met daarop het referentienummer voegt u bij waarna de  gemeente
  de factuur zal uitbetalen als voorschot.
 • De tweede tranche van meerkosten loopt van 1 juli tot en met 31 december 2020. De declaratie van meerkosten voor deze periode dient u uiterlijk 31 januari in te dienen via de hierboven beschreven wijze. U krijg dan uiterlijk 1 maart 2021 antwoord van de gemeente over de hoogte van de compensatie.

1e Tranche

 • Periode van 13 maart 2020 tot 1 juli 2020
 • Uiterlijk indienen aanvraagformulier 15 september 2020
 • Reactie van de gemeente 31 oktober 2020
 • Uiterlijk indien van de factuur 1 november 2020

2e tranche

 • Periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020
 • Uiterlijk indienen aanvraagformulier 31 januari 2021
 • Reactie van de gemeente 1 maart 2021
 • Uiterlijk indien van de factuur 15 april 2021

De gemeente beoordeelt alle ingediende aanvragen op conformiteit met de hierboven gestelde kaders; en beoordeelt of er sprake is van stapeling van declaraties. Meerkosten kunnen niet meerdere keren worden gedeclareerd. Indien er sprake is van meerkosten die voor meerdere domeinen wordt ingezet (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen), verdeelt u die meerkosten naar rato van het aandeel domein waarvoor deze wordt ingezet.

Als uw aanvraag niet aan alle eisen voldoet, of bepaalde opgevoerde meerkosten komen niet voor declaratie in aanmerking, wordt u in de gelegenheid gesteld deze te corrigeren.

Het landelijke budget voor compensatie van meerkosten is leidend voor de gemeente om de hoogte van de individuele compensatie te bepalen.

Rechtmatigheid, controle en eindverantwoording/eindafrekening

De compensatie voor de meerkosten worden in eerste instantie uitbetaald als een voorschot. Na 2020 zal gekoppeld aan de reguliere jaarlijkse verantwoording ook een eindafrekening over de meerkosten plaatsvinden. Hiervoor wordt aangesloten bij de landelijke richtlijn. Dit kan leiden tot een terugvordering van (een deel van) de compensatie van de meerkosten. Bij de eindverantwoording is het voor gemeente en zorgaanbieders belangrijk om tot een vastgestelde afrekening van de financiële effecten van Corona te komen. De gemeente kan daarvoor de declaraties van de zorgaanbieders voor meerkosten controleren op rechtmatigheid. Bij vragen en onduidelijkheden vindt eerst afstemming plaats en kan gemeente verzoeken om nadere informatie en onderbouwing.
Bij (vermoeden van) misbruik hebben gemeenten het recht om niet te betalen, betalingen stop te zetten en/of geld terug te vorderen.
Daarnaast kan de gemeente steekproefsgewijs controles uitvoeren om juiste uitvoering van de regeling te borgen.