Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD APELDOORN - tekstversieSamenwerkend aan een sportend en bewegend Apeldoorn!

Mijn Apeldoorn

Bekijk dit document als printbare pdf (niet wcag-toegangkelijk - pdf, 9,14 MB)

INHOUD

1. Voorwoord

2. Apeldoorn in beeld

3. Samen op weg

4. Deelakkoorden

5. Samen aan de slag

6. Partners Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Bijlagen

SAMEN AAN DE START

De kracht van sport en bewegen is eindeloos. Sport raakt, inspireert en zet dingen in beweging. Het is die kracht die mij als mens, wethouder sport en ambassadeur van het Apeldoorns sportakkoord elke dag inspireert. Dit Apeldoorns Sport- en Beweegakkoord is het levende bewijs van die kracht. Met meer dan honderd mensen en organisaties is er in de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit akkoord. Iedereen vanuit zijn eigen kennis, kunde en ervaring. En allemaal met één gezamenlijk doel: een nog gezonder, hechter, sterker, socialer en bewegend Apeldoorn. Het resultaat is overweldigend. Niet alleen door het grote aantal gezamenlijke ambities en acties, maar ook door de betrokkenheid vanuit diverse verschillende sectoren. Samen dragen we dit akkoord. Met aan de basis gelijkwaardigheid, vertrouwen, partnerschap en gedeeld eigenaarschap. De grote betrokkenheid en enthousiasme die wij als ambassadeurs van dit Sport- en Beweegakkoord hebben mogen ervaren is goud waard. Hartelijke dank daarvoor. Dit akkoord is dan ook geen eindpunt, maar een beginpunt van een nog krachtiger samenwerking op het terrein van sporten en bewegen.

Door de komende jaren samen werk te maken van de geformuleerde ambities en acties brengen we dit akkoord tot leven. Het succes van het afgelopen half jaar heeft de gemeente geïnspireerd om in de komende periode met dezelfde energie het Apeldoornse sport- en beweegbeleid te actualiseren. Zodat we blijven aansluiten bij de gezamenlijke energie en ambities van het veld. En zodat we een antwoord hebben op andere vraagstukken, zoals de toenemende vraag naar (fysieke) ruimte voor sport en bewegen. Zo scheppen we met elkaar de randvoorwaarden voor een nog sterker sport- en beweeglandschap in Apeldoorn.

Het mooie van sport en bewegen is dat je samen leert omgaan met succes en tegenslagen (winnen en verliezen), dat je mensen ontmoet en dat je aan je gezondheid werkt. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons nu ook door deze moeilijke tijden van het coronavirus heen helpt. Want zelfs tijdens de sluiting van de verenigingen, scholen, instellingen en ondernemingen waren er veel mooie voorbeelden van verbondenheid. Graag had ik samen met u op deze kracht van sport en bewegen en op dit akkoord willen proosten. Daarvoor gaan we op zoek naar een nieuw moment, bijvoorbeeld rond de start van het nieuwe sportseizoen. Ik hoop dat we u daar gezond en met dezelfde betrokkenheid en enthousiasme mogen ontvangen.

Mede namens de ambassadeurs Sport- en Beweegakkoord,

Nathan Stukker,
Wethouder sport Apeldoorn

DE GEMEENTE APELDOORN

De gemeente Apeldoorn telt 12 woonplaatsen, 16 wijken en 95 buurten. Er wonen in totaal ruim 164.000 inwoners. Apeldoorn is een comfortabele gezinsstad, waar het voor jong en oud goed wonen en recreëren is. In Apeldoorn wonen relatief veel gezinnen met jonge kinderen. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder is momenteel 18,5% van de bevolking en gaat flink oplopen naar 29% in 2040.

Apeldoorn kent een rijke sport- en beweegcultuur. De beweegnorm van 64,3% ligt in Apeldoorn iets boven het landelijke gemiddelde van 63%. De sportdeelname is met 25,3% gelijk aan het landelijk gemiddelde. Van de huishoudens doet 34% aan wandelen, 24,8% aan fitness, 8,8% aan hardlopen en 3,7% aan wielrennen en mountainbiken. Volleybal, gymnastiek en golf worden verhoudingsgewijs meer beoefend dan het landelijk gemiddelde, terwijl voor voetbal het omgekeerde geldt.

AANBOD VOOR MENSEN MET BEPERKING

Ruim 16.000 kinderen en volwassenen kennen een matige tot ernstige beperking. Daarnaast is er een tweemaal zo grote groep mensen die in mindere mate beperkt is. In Apeldoorn zijn ongeveer 70 aanbieders met een sport en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

SPORTAANBIEDERS

Het aantrekkelijke aanbod van ca. 100 sportverenigingen, varieert van voetbal en tennis tot hippische sport en wandelen. Deze sportverenigingen draaien in belangrijke mate op de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers. De Vereniging Sportraad Apeldoorn is het overkoepelend orgaan van de sportverenigingen en kent 106 leden waarvan 23 buitengewone lidmaatschappen. Naast dit maatschappelijk georganiseerde sportaanbod van de verenigingen, maken veel inwoners van Apeldoorn gebruik van het ruime en gevarieerde aanbod van de anders georganiseerde en (semi) commerciële sportaanbieders, zoals de vele sportscholen en yogascholen, de maneges, trampoline-, speel- en klimhallen.

Apeldoorn heeft in alle wijken één of meerdere ontmoetingsplekken. Hier kunnen inwoners terecht voor activiteiten en ontmoeting. Zo ook sport- en beweegactiviteiten als yoga en gymnastiek. Wekelijks maken enkele honderden inwoners gebruik van dit aanbod. Naast het georganiseerd sporten en bewegen bij maatschappelijke en andere commerciële sportaanbieders, in de buitenruimte, en bij ontmoetingscentra is er ook steeds meer aandacht voor sport en bewegen bij zorginstellingen, revalidatiecentra en in het onderwijs. In het primair onderwijs wordt een belangrijke motorische basis gelegd die bijdraagt dat iedere Apeldoorner een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Op dit moment kiest ca 55% van de Apeldoornse basisscholen ervoor om een vakleerkracht LO in te zetten voor de gymlessen.

SPORT- EN BEWEEGACCOMMODATIES

De veelzijdigheid van de sportdeelname uit zich ook in het diverse aanbod aan accommodaties. In de vorm van sporthallen, een gevarieerd aanbod van buitensportaccommodaties (voetbal, hockey, volleybal etc.), tennisparken, zwembaden en openbare sportvelden, skateparken en Cruyff courts. De bijzondere kwaliteit van de openbare ruimte, zoals de stadsparken en het buitengebied op de Veluwe bieden van jong tot oud veel mogelijkheden om op sportieve wijze gebruik te maken van die openbare ruimte en natuur. Van wandelen en fietsen tot bootcampen, op de momenten die voor iedereen het meest geschikt zijn.

De tevredenheid over de speel- en sportvoorzieningen is met 73% een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 63%. In Apeldoorn is de score op de beweegvriendelijke omgeving met 3.0 boven het landelijk gemiddelde van 2.6.

TOPSPORT OP DE KAART

Ook topsport staat in Apeldoorn op de kaart. Met veel (oud) topsporters en aanstormend talent. Zo telt Apeldoorn circa 70 toptalenten die door de bonden zijn aangewezen. Zij kunnen zich mede door de aanwezigheid van een rijk verenigingsleven, Regionaal Multi Talent Center (RMTC)en topsportfaciliteiten in Omnisport en het Sportpark Orderbos zich verder ontwikkelen. Door het aantrekken van topsportevenementen (topsportevenementenbeleid) zet de gemeente zich nationaal en internationaal op de (sport)kaart.

Hiermee wil zij een stimulerende werking laten uitgaan door onder andere de organisatie van side events voor, tijdens en na deze evenementen. Daarbij ligt de focus op vier kernsporten: volleybal, (baan)wielrennen, atletiek en tennis. Kernsporten die van oudsher passen bij de stad als het gaat om de beoefening en beschikbare faciliteiten en waarvoor samen met betrokken partijen convenanten worden ontwikkeld om de sport in de volle breedte nog meer te versterken in Apeldoorn.

Sport en bewegen leeft enorm in de samenleving van Apeldoorn. Het draagt elke dag opnieuw bij aan een hechte, sociale en gezonde Apeldoornse gemeenschap. In de afgelopen jaren zijn veel initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Een breed gekoesterde wens bij veel organisaties is om die activiteiten als geheel zichtbaar te maken voor iedereen in Apeldoorn. En van losse initiatieven te komen tot een structurele samenwerking tussen individuen en organisaties. Het sport- en beweegakkoord biedt daarvoor een uitgelezen kans. Samenwerking en benutten van kennis en ervaring van zowel sportorganisaties als daar buiten zal tot een inspirerende samenwerking leiden voor de langere termijn. Om die ambitie kracht bij te zetten heeft de gemeente Apeldoorn, samen met de ondertekenaars van de intentieverklaring, het initiatief genomen om een Sport- en Beweegakkoord tot stand te brengen. Deze ambitie sluit aan op de oproep van oud-minister Bruins om het Nationaal Sportakkoord lokaal te implementeren. En past bij de actieve betrokkenheid van diverse sport- en beweegpartijen uit Apeldoorn bij het Gelderse Sportakkoord. Zo halen we met sport en bewegen het beste uit Nederland, Gelderland en Apeldoorn.

Accres, gemeente Apeldoorn, Omnisport en Vereniging Sportraad Apeldoorn hebben in oktober 2019 een aantal invloedrijke personen in Apeldoorn bereid gevonden ambassadeur te worden van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn (bijlage 1: samenstelling ambassadeurs) en in oktober is een sportformateur aangetrokken in de persoon van Ary Hordijk. De sportformateur heeft een kerngroep samengesteld met medewerkers uit diverse organisaties en twee co-formateurs om het proces naar het Sport- en Beweeg akkoord Apeldoorn te begeleiden en vorm te geven (bijlage 2). Namens de gezamenlijke sport nam Pascal Kamperman als adviseur lokale sport deel.

De ambassadeurs, de kerngroep en de adviseur lokale sport hebben zoveel mogelijk partijen betrokken bij het opstellen én uitvoeren van het Sport- en Beweeg akkoord Apeldoorn. Op 20 november 2019 vond de inspiratieavond plaats waar meer dan 100 mensen aan deelnamen. De opbrengst van die avond is geordend en besproken in de verdiepingsbijeenkomst van 28 januari 2020. Wederom waren er meer dan 100 mensen die vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid enthousiast deelnamen. Een enthousiasme dat niet alleen blijkt te leven binnen de sportwereld, maar ook in sterke mate leeft bij het onderwijs, zorg- en welzijn en het bedrijfsleven. Dit Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na die bijeenkomsten.

De genoemde bijeenkomsten en gesprekken zijn overwegend succesvol geweest vanwege de werkwijze dat iedere organisatie en persoon een gelijkwaardige inbreng had. Dit heeft geleid tot een grote opbrengst. De volgende overstijgende onderwerpen springen eruit:

· De wens en het commitment om de samenwerking voor een langdurige periode van 5 – 10 jaar aan te gaan;

· Zorg voor de zichtbaarheid, vindbaarheid en promotie van het sport- en beweegaanbod.

Het is en blijft zaak die onderwerpen zowel tijdens het vervolgproces als de uitvoering van de concrete acties op het netvlies te hebben.

De inbreng is verder geordend naar zes deelakkoorden:

1. Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn

2. Sporten en bewegen voor iedereen

3. Duurzame sportinfrastructuur

4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

6. Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling

Per deelakkoord zijn concrete ambities en acties geformuleerd die in aanmerking komen om in de periode 2020 tot en met 2022 te worden uitgevoerd. Het zijn voor een deel nieuwe initiatieven. Daarnaast zijn er ideeën die al langer leefden maar (nog) niet tot uitvoering zijn gekomen. Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn is een breed gedragen document voor onderwerpen die om vervolgstappen vragen.

De twee grote bijeenkomsten en talloze andere ontmoetingen hadden als een rode draad de wens te komen tot een langdurige samenwerking van 5 – 10 jaartussen organisaties en individuen. Daardoor kan een meerwaarde ontstaan bovenop de talloze mooie initiatieven die er al zijn en elkaar lang niet altijd weten te vinden en te versterken. Het Sport- en Beweeg akkoord Apeldoorn is derhalve niet alleen een mooi begin maar moet ook een katalysator zijn voor ontwikkeling en samenwerking in de jaren daarna. Dat betekent ook dat de deuren voor nieuwe deelnemers en initiatieven open staan. Iedereen die dat wil kan bij de uitvoering aansluiten. Zo groeien we van partijen naar partners die in samenwerking een bijdrage aan de uitvoering van dit Sport- en Beweegakkoord willen geven. Een samenwerking die vele mogelijke vormen kent. Dat kan met bijdragen die variëren van persoonlijke inzet en advies tot het beschikbaar stellen van faciliteiten, middelen en uitvoering geven aan de activiteiten.

VERBINDING, ZICHTBAARHEID EN PROMOTIE VAN SPORT EN BEWEGEN

Dit thema is geheel organisch ontstaan op basis van de behoeften, wensen en ideeën die geopperd zijn tijdens de verschillende ‘ophaalrondes’. Waar de andere deelakkoorden aansluiting vinden bij de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord en daarbij een Apeldoornse vertaling en invulling krijgen was dit een dusdanig veel genoemd onderwerp dat we hier een volledig eigen Apeldoorns thema van gemaakt hebben. Zoals vermeld op p.9 is het een belangrijk overstijgend onderwerp dat niet onder één van de andere deelakkoorden te vatten is. Het raakt alle andere thema’s. Hoewel ieder deelakkoord van even veel waarde is, wordt dit deelakkoord beschouwd als een belangrijke randvoorwaarde voor de andere deelakkoorden en draagt het bij aan het realiseren van de in dit Sport- en Beweeg akkoord gestelde ambities.

DE APELDOORNSE UITDAGING

Tijdens de inspiratie- en verdiepingsbijeenkomst én in gesprekken met diverse partners kwam geregeld naar voren dat er ontzettend veel gebeurt op het gebied van sport en bewegen in Apeldoorn en er sprake is van een groot sport- en beweegaanbod (zie ook: Apeldoorn in beeld). Maar dit is en/of wordt lang niet altijd verbonden. (Ondersteunings)organisaties lijken op zichzelf te staan en hebben ook allemaal een eigen werkwijze. Wie organiseert of regelt wat? En wat zijn de algemene ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen in Apeldoorn? Waar vind ik dat? Iedere organisatie heeft zijn eigen website en die moet je dan ook nog maar weten te vinden. Een totaaloverzicht bestaat(nog) niet.

In Apeldoorn hebben we een enorm potentieel aan partners, aanbieders, (ondersteunings)organisaties, initiatieven en regelingen om inwoners van Apeldoorn in beweging te brengen en te houden, maar het is niet altijd even makkelijk te vinden en zichtbaar. Waardoor soms ook Apeldoorners onnodig verstoken blijven van dit aanbod. Het deels onvolledige beeld leidt er ook toe dat de kansen op samenwerking en versterking van het aanwezige potentieel worden gemist; zowel tussen de sport- en beweegaanbieders als met andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De behoefte aan een goede verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn blijkt een zeer breed gedragen wens te zijn. De wens voor een centraal platform (portal) voor sport en bewegen in Apeldoorn. In de sessies kwam dit naar voren in uitingen als: één loket voor sport en bewegen in Apeldoorn, één centraal punt, een platform, een toegankelijke centrale website voor sport en bewegen in Apeldoorn dat bij iedere Apeldoorner bekend is.

Toeval of niet, maar Accres, Vereniging Sportraad Apeldoorn en NOC*NSF zijn vorig jaar al in gesprek gegaan over de mogelijkheid van een dergelijk digitaal sportactivatieprogramma voor Apeldoorn. Marit Jonker, inwoonster en oud topturnster in Apeldoorn, heeft op basis van de voor de sportaanbieders onderkende behoeften en maatschappelijke trends, na de eerste inspiratiesessie een inspirerend voorstel gedaan.

Zowel het voorstel van Marit Jonker als het digitaal sportactivatieprogramma van NOC*NSF beschrijven een eigentijdse website en app waar niet alleen kennismakingsaanbod makkelijk gezocht, geboekt en betaald kan worden. Maar tevens aangevuld kan worden met goed gebrande events, acties en producten.

Sportaanbieders kunnen desgewenst ontzorgd worden met (generieke) marketing, communicatie en ledenwerving. En de Apeldoorners weten zodoende heel actueel dat sport en bewegen altijd en overal kan. Het platform heeft tot doel om op één centrale digitale plek het sport- en beweegaanbod van Apeldoorn samen te laten komen. En waar iedereen gematcht kan worden. En dat ook actuele informatie bevat over regelingen, evenementen en belangrijke actuele zaken zoals bijvoorbeeld in het licht van deze tijd, de coronamaatregelen. Dit platform zal daarmee een bijdrage leveren aan structurele sport- en beweegdeelname in Apeldoorn.

ONZE UITDAGING

Sport en bewegen in Apeldoorn wordt letterlijk (digitaal) zichtbaar gemaakt, meer verbonden en gepromoot.

AMBITIE

Goede zichtbaarheid en vindbaarheid van de wereld van sport en bewegen.

ACTIES - Ambitie 1

GOEDE ZICHTBAARHEID EN VINDBAARHEID VAN DE WERELD VAN SPORT EN BEWEGEN

We gaan één centraal digitaal platform (portal) ontwikkelen waar alle informatie over sport en bewegen in Apeldoorn te vinden is. Waaronder het volledige sport- en beweeg aanbod, de sportaccommodaties, aanstaande evenementen en belangrijke actuele informatie (zoals bv ontwikkeling en uitvoering Sportakkoord, maar ook Corona-updates. En waarbij verwijzingen worden gemaakt naar de relevante ondersteuningspartners zoals Accres, Bestuurdersacademie, de gemeente Apeldoorn, Uniek Sporten Apeldoorn, Verenigingsondersteuning Sport Apeldoorn, Vereniging Sportraad Apeldoorn). Een platform voor iedereen: inwoners, sportclubs, sportprofessionals, vrijwilligers, medewerkers in de lokale gezondheids- en onderwijssector.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· We bouwen voort op verkennende gesprekken van Accres en Vereniging Sportraad Apeldoorn met NOC*NSF voor ontwikkeling van een digitaal activatieprogramma van NOC*NSF.

· We betrekken het uitgewerkt voorstel van Marit Jonker, inwoonster van Apeldoorn.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Accres

· Vereniging Sportraad Apeldoorn

· Marit Jonker

· Gemeente Apeldoorn

· Bedrijfsleven Apeldoorn

· Uniek Sporten Apeldoorn

· Apeldoorn Marketing

SPORT EN BEWEGEN DE APELDOORNSEUITDAGING VOOR IEDEREEN

Alle inwoners van gemeente Apeldoorn moeten op een voor hen passende wijze, met plezier hun vrije tijd kunnen invullen met sport en bewegen. Dit is helaas nog niet direct voor iedereen vanzelfsprekend. Dat kan en moet anders. Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Juist ook voor de kwetsbaardere doelgroepen die er in onze gemeente zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

· De bijna 17.000 mensen met een beperking in onze gemeente;

· De bijna 35.000 (21%) senioren (65+) in Apeldoorn. Hiermee scoort Apeldoorn hoger dan het landelijk gemiddelde van 19%;

· Mensen met een migratieachtergrond (16% van de inwoners in de gemeente Apeldoorn);

Vaak zien we dat mensen in meerdere kwetsbare doelgroepen vallen, waardoor deelname aan sport- en beweegactiviteiten een echte uitdaging is.

We gaan onze ambitie waarmaken door gebruik te maken van al bestaande initiatieven en netwerken. Samenwerken met de verschillende betrokken of nog te betrekken onderwijsinstellingen, zorg- en welzijn instellingen, gemeente Apeldoorn, sport- en beweegaanbieders, belangenverenigingen en platforms. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen in onze gemeente kan sporten, juist ook die mensen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is en die soms wat extra ondersteuning behoeven om in beweging te komen en te blijven.

De acties van ambitie 1 zijn gericht op het in kaart brengen van een diversiteit aan kwetsbare doelgroepen. Op basis van de resultaten zal, zoals in actie 3 toegelicht, een keuze worden gemaakt voor focusgroepen. Dit zullen één of meerdere kwetsbare doelgroepen zijn. Ambities 2 en 3, inclusief bijbehorende acties, zijn gericht op deze focusgroepen.

Ambitie 1

We krijgen inzicht in de verschillende kwetsbare groepen die er zijn en hun afstand tot het huidige sport- en beweegaanbod.

Ambitie 2

Het lukt ons meer mensen uit de kwetsbare groepen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

Ambitie 3

We maken en houden het (bestaande) sport- en beweegaanbod laagdrempeliger voor de benoemde kwetsbare groepen.

ACTIES - Ambitie 1

WE KRIJGEN INZICHT IN DE VERSCHILLENDE KWETSBARE GROEPEN DIE ER ZIJN EN HUN AFSTAND TOT HET HUIDIGE SPORT- EN BEWEEGAANBOD.

· We brengen in kaart welke kwetsbare groepen er zijn in de gemeente Apeldoorn.

· We maken inzichtelijk welke sport- en beweegmogelijkheden er al zijn in Apeldoorn voor de diverse kwetsbare doelgroepen.

· Na het vaststellen welke kwetsbare groepen er zijn en het sport en beweegaanbod voor deze kwetsbare groepen, volgt prioritering en komen we tot focusgroepen, in samenspraak met betrokken partijen. Alles gebaseerd op de lokale situatie.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· We maken hierbij gebruik van bestaande informatie binnen en buiten ons netwerk zowel, lokaal als landelijk.

· De gegevens van Uniek Sportenkunnen we gebruiken als het gaat om de doelgroep, mensen met een beperking.

· We halen deze informatie op bij andere netwerken gerelateerd aan de andere benoemde doelgroepen.

· Waar nodig voeren we lokaal onderzoek uit om sport- en beweegaanbod in kaart te brengen Op grond van de opgehaalde informatie zullen we in een bijeenkomst komen tot een prioriteringen keuze van focusgroepen voor de hiernavolgende ambities en acties.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Onderwijsinstellingen

· Zorg- en welzijnsinstellingen

· Gemeente Apeldoorn

· Sport- en beweegaanbieders

· Belangenverenigingen/platforms

· Landelijke kennisinstituten/websites

ACTIES - Ambitie 2

HET LUKT ONS OM MEER MENSEN UIT DE KWETSBARE GROEPEN AAN HET SPORTEN EN BEWEGEN TE KRIJGEN EN TE HOUDEN.

· We gaan met de focusgroepen (dit zijn de mensen zelf of indien nodig hun naasten) en betrokken professionals, in gesprek. We inventariseren waar en waarom het bestaande aanbod wel/niet aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen en gebruiken hiervoor zo veel mogelijk de bestaande structuren.

· We gaan met elkaar, op basis van de gemaakte prioritering, de focusgroepen benaderen en leiden naar passend bestaand aanbod.

· Mocht er geen passend bestaand aanbod zijn, dan gaan we nieuw passend aanbod creëren. In samenwerking met sportaanbieders en andere stakeholders.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· We maken hierbij gebruik van bestaande informatie binnen en buiten ons lokale netwerk.

· We doen dit door nieuwe informatie op te halen via o.a. (digitale)vragenlijsten.

· We maken hierbij gebruik van bestaande kanalen zoals de aanbieders, professionals, website van Uniek Sporten en andere social mediakanalen.

· Aansluiten bij het in de regio Stedendriehoek opstartende initiatief “Unieke sporten van de maand”.

· Afstemmen binnen de regio op het gebied van aangepast sportaanbod gebeurt al in de regio. Om zo versnippering te voorkomen.

· Actief en gericht benaderen en ondersteunen van mogelijke aanbieders voor het opzetten van niet bestaand, maar gewenst aanbod.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Onderwijsinstellingen

· Zorg- en welzijnsinstellingen

· Gemeente Apeldoorn

· Sport- en beweegaanbieders

· Belangenverenigingen/platforms

· Landelijke kennisinstituten/websites

ACTIES - Ambitie 3

WE MAKEN EN HOUDEN HET (BESTAANDE) SPORT- EN BEWEEGAANBOD LAAGDREMPELIG VOOR DE BENOEMDE FOCUSGROEPEN.

· We gaan sport- en beweegaanbieders toerusten via kennisoverdracht in samenwerking met zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen waarmee de aanbieders de kwetsbare groepen beter kunnen bedienen (scholing en bijscholing van begeleidend kader).

· We gaan met alle stakeholders ervaringen uitwisselen. We maken gebruik van elkaars goede voorbeelden en bewezen methodieken om zo drempels te verlagen en/of laag te houden.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Aansluiten bij de huidige bestaande bijscholingsavonden voor vrijwilligers in Apeldoorn.

· Actief de professionals van de verschillende instellingen betrekken om hun kennis te delen met de sport- en beweegaanbieders.

· Een jaaroverzicht creëren/scholingskalender waarop al het scholingsaanbod goed zichtbaar is.

· Gebruikmaken van de aanbieders bijeenkomsten die al worden opgestart.

· Via netwerkbijeenkomsten zoals die van het “platform voor sporten met een beperking” waar veel verschillende betrokkenen bij aangesloten zijn en die al plaatsvinden.

· Opzetten van een vaste cyclus aan bijeenkomsten waarin ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Voor de verschillende kwetsbare groepen samen en wellicht ook nog apart al naar gelang de behoefte.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Onderwijsinstellingen

· Zorg- en welzijnsinstellingen

· Gemeente Apeldoorn

· Sport- en beweegaanbieders

· Belangenverenigingen/platforms

· Landelijke kennisinstituten/websites

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Het gaat hierbij niet alleen om de sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het groen in en om de stad (bijvoorbeeld stadsparken)en in niet-stedelijke gebieden (bijvoorbeeld trapveldjes in de wijk of het dorp). Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn. Doordat de exploitatie van sportaccommodaties financieel sterk verbetert, door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door bijvoorbeeld functionele inzet, slimme spreiding en/of een lagere energierekening), komt er op termijn meer geld beschikbaar voor de sport zelf. De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder andere door het verbinden van groene gebieden binnen en buiten de stad en het bieden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van beweegvriendelijke plekken. Alle sportinfrastructuur voor binnen en buitensporten is duurzaam op alle facetten: energie, water, grondstoffen en natuurontwikkeling. Sportinfrastructuur draagt zodoende bij aan internationale, landelijke en lokale duurzaamheidsdoelstellingen (bron: Nationaal sportakkoord; deelakkoord 3).

DE APELDOORNSE UITDAGING

Op dit moment zijn en worden er veel initiatieven in Apeldoorn gestart die onder dit deelakkoord vallen, zijn er verenigingen die hun locaties hebben verduurzaamd of bezig zijn met verduurzaming en is het dak van Aquacentrum Malkander verduurzaamd en zijn een aantal sporthallen en gymzalen verduurzaamd. Er zijn veel losse initiatieven, maar we willen hier meer inzicht in krijgen en ook initiatieven realiseren. In de bijeenkomsten die er zijn geweest over dit deelakkoord, is ook aangegeven dat er ook een vraag ligt vanuit bedrijven naar vitalere medewerkers. Deze wordt in dit deelakkoord meegenomen om ook sporten en bewegen op bedrijventerreinen te bevorderen.

In de openbare ruimte worden ook veel initiatieven opgestart. Dit is ook terug te zien bij verenigingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren door hun accommodatie open te stellen voor andere groepen of ander gebruik. Ook gebeurt er in de openbare ruimte al veel vanuit het programma comfortabele gezinsstad. Er wordt gewerkt aan een inspiratie document ‘Uitnodigende Buitenruimte’ dat zich richt op het beter benutten van de openbare ruimte als het gaat om spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. Dat gaat zowel over fysieke maatregelen maar ook het gebruik en het programmeren. Partijen in Apeldoorn worden gestimuleerd mee te denken met wat er kan in de openbare ruimte. Naast het crowdfundingsplatform heeft Apeldoorn inmiddels ook een Initiatievenfonds en een initiatievenmakelaar voor initiatieven uit de samenleving. In de praktijk gebeurt er al veel als het gaat om het activeren van de buitenruimte. Bijvoorbeeld de regeling die zich richt op het vergroenen en bewegingsvriendelijker maken van schoolpleinen die dan ook door de buurt na schooltijd gebruikt kunnen worden. Een ander voorbeeld is de start met 3 pilots van de Johan Cruyff foundation waarbij samen met de buurt een sportieve inrichting van de buitenruimte wordt ontwikkeld waarbij ook naar de programmering wordt gekeken. Het traject Cruyff Court plus is inmiddels in 1 wijk is gestart.

ONZE UITDAGING

Werken aan een sterke fysieke, duurzame, toegankelijke, uitnodigende en organisatorische toekomst bestendige sportomgeving voor iedereen. Waarin verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs samenwerken en verbindingen met elkaar realiseren om het potentieel te kunnen benutten.

Ambitie 1

We streven naar een efficiënter en beter gebruik van de sportvelden, sportaccommodaties en sportparken door meer multifunctioneel en opengebruik.

Ambitie 2

We verduurzamen de sportvelden, sportaccommodaties en sportparken om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Apeldoorn energieneutraal in 2030.

Ambitie 3

We streven naar een betere benutting van de openbare ruimte in de fysieke omgeving en in de programmering in deze omgeving.

ACTIES – Ambitie 1

WE STREVEN NAAR EEN EFFICIËNTER EN BETER GEBRUIK VAN DE SPORTVELDEN, SPORTACCOMMODATIES EN SPORTPARKEN DOOR MEER MULTIFUNCTIONEEL EN OPENGEBRUIK.

· Multifunctioneel gebruik van sportveld, sportaccommodaties en sportparken. We vinden het belangrijk dat meerdere doelgroepen gebruik kunnen maken van ruimten en locaties in Apeldoorn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bewegen en sporten.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Animatie Vitaal Sportpark verder uitwerken (conform rapport vitalesportparken).

· Actiepunten uit rapport Sportpark Voorwaarts oppakken en uitwerken, ervan leren.

· Buitensport en beweegbehoefte meenemen in de bestaande sportaccommodaties en sportvelden, inzichtelijk maken bestaand aanbod en vervolgens nieuwe locaties aanwijzen.

Wie hebben we daarbij nodig?

• Sportverenigingen

• Gemeente Apeldoorn

• FSG

• Accres

• Vereniging Sportraad Apeldoorn, i.s.m. verenigingsondersteuning

De kracht van dit Sport- en Beweegakkoord is dat het voor iedereen is, iedereen in Apeldoorn. De impact voor Apeldoorn! Een fijne gezinsstad in optima forma. Samenwerken aan fysieke en mentale gezondheid. Apeldoorn een hechte sociale en gezonde samenleving.

Jan Werkhoven, namens Vereniging Sportraad Apeldoorn

ACTIES - Ambitie 2

WE VERDUURZAMEN DE SPORTVELDEN, SPORTACCOMMODATIES EN SPORTPARKEN OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENTE APELDOORN ENERGIENEUTRAAL IN 2030.

· Verduurzaming van sportaccommodaties en sportverenigingen. Sport is een maatschappelijke opgave net als verduurzaming. We vinden het belangrijk dat partijen die zijn aangesloten bij het Sportakkoord zich inzetten voor het verduurzamen van sportaccommodaties om een bijdrage te realiseren aan de uitvoeringsagenda energieneutraal in2030.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· De gemeente heeft haar eigen maatschappelijk vastgoed verduurzaamd en onderneemt hierin steeds meer.

· Inzicht geven in de huidige stand van zaken van verduurzaming en de toekomstige plannen.

· Verenigingen ondersteunen bij verduurzaming eigen vastgoed.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Gemeente Apeldoorn

· Technische bedrijven

· Verenigingen

· Verenigingsondersteuning

· Accres

ACTIES - Ambitie 3

WE STREVEN NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN DE OPENBARE RUIMTE IN DE FYSIEKE OMGEVING EN IN DE PROGRAMMERING IN DEZE OMGEVING.

· Betere benutting van de openbare ruimte voor bewegen, sporten en spelen. In Apeldoorn willen we een betere benutting van de openbare ruimte voor bewegen, sporten en spelen en ontmoeten. Steeds meer partijen willen deze publieke ruimte benutten om zoveel mogelijk kinderen, volwassenen en medewerkers van bedrijven te laten bewegen.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Inzicht geven in huidige mogelijkheden van een betere benutting van de openbare ruimte door het opstellen van een inspiratiedocument. Het inspiratiedocument Uitnodigende Buitenruimte wordt nu opgesteld door gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland, door bureau Urhahn.

· Beweegscan voor bedrijventerreinen ontwikkelen samen met bedrijvenkring (verkenning Apeldoorn Noord gestart).

· Meervoudig gebruik schoolpleinen onderzoeken.

· Pilots Cruyffcourt plus+ sport en beweegvoorzieningen ontwikkelen samen met bewoners in de wijk. Op 3locaties in Apeldoorn wordt een Cruyff court plus ontwikkeld, de Morinistraat is inmiddels gestart.

· Op diverse plekken vinden investeringen plaats in de wijken zoals de beweegtuin Orden waar in samenwerking met fysiotherapeuten een beweegtuin wordt gerealiseerd of een hardlooproute in het Matenpark waar we een hardlooproute ondersteunen met bebording, watertappunt en infobord.

· Combinatie gebruik van sportzalen en openbare ruimte verder onderzoeken. Bestaande voorbeelden benoemen en verder uitbouwen.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Schoolbesturen

· Bedrijvenkring

· Verenigingsondersteuning

· Wijkbewoners

· Accres

· Gemeente Apeldoorn

· Cruyff foundation

· Externen i.v.m. inspiratiedocument waaronder bureau Urhahn

VITALE AANBIEDERS IN EEN POSITIEVE SPORTCULTUUR

DE APELDOORNSEUITDAGING

De sport- en beweegaanbieders vormen een belangrijke pijler in het Sport- en Beweegakkoord van Apeldoorn. Toekomstbestendige aanbieders zorgen ervoor dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is en wordt. Er zit veel energie en organisatiekracht bij de sport- en beweeg aanbieders. Daartegenover staat dat ook steeds meer van hen wordt gevraagd.

Sportverenigingen moeten steeds meer rekening houden met wet- en regelgeving, hebben met regelmaat moeite met het vinden van vrijwilligers en leden verwachten steeds meer van hun vereniging. Een toekomstbestendige vereniging wordt evenwel gekenmerkt door een gezonde financiële basis, heldere organisatiestructuur, een passend aanbod voor de (nieuwe) leden én voldoende gekwalificeerde/geschikte vrijwilligers.

In dat verband is een vaker genoemd geluid de wens om meer ‘professionalisering’ van kader en organisatie en tevens samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders. We willen elkaar meer ‘vinden’ en leren van (niet-) sport specifieke zaken om op die wijze bestuurders en andere vrijwilligers te ontzorgen. Een toekomstbestendige sport- en beweegaanbieder heeft als basis een positieve sportcultuur die zich kenmerkt door een veilige omgeving waar het voor bezoekers, sporters en vrijwilligers onbezorgd en plezierig verblijven is.

AMBITIES

De ambities hebben in Apeldoorn prioriteit om de komende jaren direct mee aan de slag te gaan en op lange termijn te bestendigen. Vooralsnog nemen voornamelijk sportverenigingen het initiatief om hiermee van start te gaan. Andere sport- en beweegaanbieders alsmede organisaties uit andere sectoren worden van harte uitgenodigd om met hun expertise aan te sluiten. Dit zal de diversiteit en draagkracht van de uitwerking versterken.

Ambitie 1

Sport- en beweegaanbieders worden ondersteund in versterking van gekwalificeerd sportkader.

Ambitie 2

Bestuurlijke netwerken (uitwisseling en samenwerking) ondersteunen sport- en beweegaanbieders.

Ambitie 3

Alle sport- en beweegaanbieders hebben een proactieve houding voor een positieve sportcultuur.

ACTIES - Ambitie 1

SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS WORDEN ONDERSTEUND IN VERSTERKING VAN GEKWALIFICEERD SPORTKADER.

· Inventariseren ondersteuningsmogelijkheden en (gezamenlijk) aanbieden.

· Stimuleren gekwalificeerd sportkader.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Inventariseren wat lokaal wordt aangeboden en welke behoefte sport- en beweegaanbieders hebben.

· Gebruikmaken van aanbod NOC*NSF en sport bonden. Aansluiten bij wat al in gang is gezet in Apeldoorn, zoals de door Nevobo en Sportimulering gestarte club kader coaching: trainersbegeleiding op de club.

· Aanbieden kadertraining in Apeldoorn. Uitgangspunt: gezamenlijk. Voor meerdere sport- en beweegaanbieders waar dit mogelijk is. Gebruik maken van aanbod dat verenigingen zelf hebben ontwikkeld en het aanbod van NOC*NSF Academie voor Sportkader en sportbonden.

· Samenwerken/verbinden met overkoepelende ambities die (zijn) ontstaan binnen de thema’s ‘Sporten en bewegen voor iedereen’, ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘Topsport die verbindt en inspireert voor talentenen ontwikkeling’.

· Gelijktijdig met het inventariseren en aanbieden van kadertraining wordt een project opgezet om gekwalificeerd sportkader te stimuleren.

· Meerwaarde en mogelijkheid onderzoeken voor een sportkeurmerk voor gekwalificeerd sportkader Apeldoornse sport- en beweegaanbieders.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Sportverenigingen: o.a. DROS Alterno Apeldoorn en Vereniging Federatie van Apeldoornse Gymnastiekverenigingen (FAG)

· Sportstimulering verenigingsondersteuning*

· Adviseur Lokale Sport NOC*NSF en sportbonden (services sportlijn)

· Sportverenigingen: o.a. v.v. Albatross

· Gemeente Apeldoorn

· Onderwijs

* Verenigingsondersteuning komt tot uitvoering vanuit een convenant tussen Sportstimulering (Accres), Vereniging Sportraad Apeldoorn en Stimenz.

Het sportkader bij Apeldoornse sport- en beweegaanbieders heeft zowel sportspecifiek als pedagogisch het (gekwalificeerde) niveau dat benodigd is voor de aan te bieden activiteiten voor de, eventueel specifieke, doelgroep. Een sterk gekwalificeerd sportkader draagt bij aan een positieve sportcultuur.

ACTIES - Ambitie 2

BESTUURLIJKE NETWERKEN (UITWISSELING EN SAMEN WERKING) ONDERSTEUNEN SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS.

· Op bestuurlijk niveau informatie delen en samenwerken over organisatorische vraagstukken.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Inventariseren van bestaande initiatieven zoals het voorzittersoverleg van grote sportverenigingen, het overleg Sportpark Orderbos, (netwerk)bijeenkomsten van Vereniging Sportraad Apeldoorn en van Bestuurdersacademie Apeldoorn.

· Inventariseren welke wensbestuurders hebben.

· Organiseren nieuwe initiatieventer ondersteuning van besturen.

· Bestaande en (eventueel) nieuw op te richten initiatieven koppelen aan de geïnventariseerde wens.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Sportverenigingen: o.a. Omnisportvereniging WSV Apeldoorn en HC Ares.

· Rabobank Apeldoorn e.o.

· Vereniging Sportraad Apeldoorn

· Verenigingsondersteuning

· Wijkraden

Bestuurlijke netwerken van sport- en beweegaanbieders geven bestuurders de mogelijkheid om laagdrempelig elkaar te informeren en samen te werken. Dit kan op diverse manieren (bijvoorbeeld in platformen), betreffende vele organisatorische thema’s en leidt tot effectiever en efficiënter besturen. Uitkomsten kunnen zijn: een gezamenlijke administratie of uniforme formats voor bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid.

ACTIES - Ambitie 3

ALLE SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS HEBBEN EEN PROACTIEVE HOUDING VOOR EEN POSITIEVE SPORTCULTUUR.

· Sport- en beweegaanbieders blijvend stimuleren aandacht te hebben voor onderwerpen die (indirect) bijdragen aan een positieve sportcultuur.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Werkgroep (On)gewenst gedrag organiseert vanuit Vereniging Sportraad Apeldoorn, Stimenz en verenigingen bijeenkomsten en scholing voor vertrouwenscontactpersonen en informeert verenigingen betreffende dit onderwerp.

· Oprichten projectgroep.

· Vanuit de projectgroep organiseren van kennisdeling en actie betreffende onderwerpen als VCP, VOG, Sport RI&E, gedragsregels, stimuleren van positief gedrag en discriminatiebeleid.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Sportverenigingen: bestuurders, technisch kader en vertrouwenscontactpersonen

· Werkgroep(On)gewenst gedrag

· Verenigingsondersteuning

· Politie

· Stimenz

Sport en bewegen moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Plezier is het fundament om te blijven sporten en bewegen en/of (als kader) betrokken te zijn. Gezamenlijk scheppen wij de voorwaarde dat bij de Apeldoornse sport- en beweegaanbieder met plezier kan worden gesport en bewogen.

 

VAN JONGS AF AAN VAARDIG IN BEWEGEN

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruitgaat. Als kinderen niet vaardig zijn in sporten en bewegen, is de kans groter dat ze er ook geen lol aan beleven. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. De ambitie op nationaal niveau is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen naar boven toe om te buigen. De partijen binnen dit nationale deelakkoord hebben afgesproken de focus te leggen op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, thuis, op school, op de kinderopvang, in de wijk en bij de sportclub (bron: Nationaal Sportakkoord; deelakkoord 5).

DE APELDOORNSE UITDAGING

De landelijke ambitie zoals hierboven benoemd wordt ook in Apeldoorn breed gedragen en daar sluiten we grotendeels op aan. Een goede motorische ontwikkeling en ontwikkelen van voldoende beweegvaardigheden is een basis die we ieder kind in Apeldoorn willen meegeven. Apeldoorn is een stad waar veel gezinnen wonen met (jonge) kinderen en die willen we gezond en veilig laten opgroeien. Spelen en bewegen vormen daarin een cruciaal onderdeel. Kinderen die weinig en/of eenzijdig bewegen ontwikkelen zich motorisch minder goed en hebben een grotere kans op overgewicht. Dit willen we voorkomen. Hoewel ‘Vaardig in bewegen’ op alle leeftijden van belang is, zeker ook op oudere leeftijd, wordt al van jongs af aan de basis gelegd voor een leven lang blijven bewegen. De beweegvaardigheid is een goede voorspeller of je gaat sporten en bewegen en blíjft sporten en bewegen. Daarom zetten we in Apeldoorn ook vooral in op van jongs af aan vaardig in bewegen. Waarde focus in het nationaal akkoord vooral ligt op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, leggen wij in Apeldoorn de focus op 2-18 jaar. Het is een gezamenlijke opgave van ouders en verzorgers, scholen en opvang, sport- en beweegaanbieders en gemeente in Apeldoorn om kinderen thuis, op school, op de kinderopvang, in de wijk en bij de sportclub voldoende en goed te leren bewegen.

ONZE UITDAGING

Wij willen dat in de gemeente Apeldoorn alle kinderen van jongs af aan (2 t/m 18 jaar) de mogelijkheid hebben zich optimaal (breed) motorisch te ontwikkelen. Dat doen we in samenwerking met ouders, kinderopvang, onderwijs, de sportclubs- en bonden, de zorg, gemeente Apeldoorn en het bedrijfsleven. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen spelenderwijs en met veel plezier op maat (afgestemd op de mogelijkheden van het kind en zijn/haar omgeving) hun motoriek optimaal kunnen ontwikkelen en opgroeien in Apeldoorn met een leven lang gezonde en actieve levensstijl.

Ambitie 1

We hebben inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar en zo mogelijk ook 13 t/m 18 jaar.

Ambitie 2

In Apeldoorn is er bij kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs (meer) aandacht voor bewegen en (brede) motorische ontwikkeling van 2 t/m 18-jarigen.

Ambitie 3

In de gemeente Apeldoorn zijn ouders bewust van het belang van motorische ontwikkeling en bewegen, waaronder buitenspelen, al vanaf jonge leeftijd.

Ambitie 4

In Apeldoorn gaan sportverenigingen jeugdleden breed motorisch opleiden, naast of in plaats van hun sport specifieke aanbod.

ACTIES - Ambitie 1

VAN ALLE KINDEREN EN JONGEREN VAN 2 T/M 12 JAAR, EN ZO MOGELIJK 13 T/M 18 JAAR, IN GEMEENTE APELDOORN IS INZICHTELIJK WAT HUN MOTORISCHE VAARDIGHEDEN ZIJN.

· Testen en meten van de motorische vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs en toeleiden naar passend aanbod. Om de motorische vaardigheden van kinderen in kaart te brengen en structureel te volgen, gaan we periodiek de motorische vaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd testen en meten. Aan de hand van de resultaten leiden we ze toe naar het geschikt sport- en beweeg aanbod. We kunnen ze adviseren welke sport goed bij hen past of welke extra beweegondersteuning het kind nodig heeft.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

• Pilot verbeteren motoriek jeugd; testen en meten (opgestart vanuit het programma Comfortabele Gezinsstad en JOGG).

• Leerlingenvolgsysteem voor vakdocenten bewegingsonderwijs (Sportstimulering)

Wie hebben we daarbij nodig?

• Primair onderwijs

• JOGG

• CJG

• Sportstimulering

• Gemeente Apeldoorn

• Stichting Leergeld

ACTIES - Ambitie 2

IN APELDOORN IS ER BIJ KINDEROPVANG, PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS (MEER) AANDACHT VOOR BEWEGEN EN (BREDE) MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN 2 T/M 18-JARIGEN.

· Kinderopvanginstellingen implementeren een beweegprogramma voor peuters. Veel Apeldoornse peuters maken gebruik van kinderopvang. We vinden het belangrijk dat op de kinderopvang het bewegen voor het jonge kind wordt gestimuleerd. De samenwerkingspartners van het Sport- en Beweeg akkoord Apeldoorn zetten erop in om beweegprogramma’s voor peuters te implementeren op de kinderopvanginstellingen.

· Voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.

a. Het bewegingsonderwijs voldoet aan de nieuwe wettelijke norm van 2 uur gymles in de week.

b. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, bij voorkeur door het aanstellen van vakdocenten.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Uitrol Nijntje Beweegprogramma op VVE’s.

· MAM’s kinderopvang heeft bewegen als thema.

· Er is een projectgroep bewegen voor peuters en kleuters (huidige deelnemers KDO, NOVITAS, NTK, JOGG, gemeente Apeldoorn en Sport stimulering).

Om invulling te geven aan dit actiepunt, gaan we de bovenstaande initiatieven versterken en nieuwe initiatieven stimuleren.

· Inzet consulent Bewegingsonderwijs (visie op kwaliteit bewegingsonderwijs en ondersteuning bieden aan scholen).

· Gesprekken met scholen/onderwijskoepels over bewegingsonderwijs en inzet vakdocent.

· Stimuleren inzet van vakdocenten (huidig op +/- 30 scholen).

· Inventarisatie Bewegingsonderwijs en sport en bewegen in en rondom basisscholen in Apeldoorn (december 2017).

· Sport- en beweeg clinics op scholen. Beweeg

· programma’s op scholen die inzetten op breed motorische ontwikkeling (o.a. Loopland Gelderland).

· Innovatiegroep: Innovatie inde gymzaal.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Kinderopvanginstellingen:

o Doomijn

o MAM’s kinderopvang

· JOGG

· Sportstimulering

· CJG

· KNGU (Bewegen met Nijntje)

· Gemeente Apeldoorn

· Accres, afdeling Sportaccommodaties

· Primair Onderwijs c.q.de Onderwijsbesturen, w.o.:

o PCBO

o Leerplein 055

o Veluwse Onderwijsgroep

o IKC Hei &Bos

o ’t Schrijvertje

o Vrije School De Vijfster|o

· Gezonde School (GGD)

· Loopland Gelderland

· Gemeente Apeldoorn afdeling sport en onderwijs

ACTIES - Ambitie 2

IN APELDOORN IS ER BIJ KINDEROPVANG, PRIMAIR ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS (MEER) AANDACHT VOOR BEWEGEN EN (BREDE) MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN 2 T/M 18-JARIGEN.

· Stimuleren van bewegen onder schooltijd, naast de lessen bewegingsonderwijs, op het primair onderwijs (ter illustratie: pauzesport, speelkwartier, bewegend leren). Onder schooltijd wordt er door kinderen veel gezeten en dat is slecht voor hun gezondheid en concentratievermogen. Deze ambitie beoogt het aantal beweegmomenten gedurende de week, onder schooltijd, te verhogen.

· Inventariseren van de behoefte naar een kwaliteitsimpuls van het bewegen in en rondom het voortgezet onderwijs. Na het primaire onderwijs gaan de meeste Apeldoornse kinderen naar het voortgezet onderwijs. De vaksecties bewegingsonderwijs verzorgen daar de gymlessen. Veel kinderen stoppen met sporten terwijl ze op het voortgezet onderwijs zitten en gaan minder bewegen. Dit zou aanleiding kunnen zijn om het bewegen in en rondom het voortgezet onderwijs een impuls te geven. Over de behoefte hiernaar in Apeldoorn is echter weinig bekend. Een inventarisatie hiernaar is dus noodzakelijk.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Natuurlijk spelen op het schoolplein

· Stimuleren van Bewegend leren

· De Daily Mile, die op een aantal scholen al wordt uitgevoerd en door JOGG wordt gestimuleerd.

· Beweegprogramma’s op scholen die inzetten op breed motorische ontwikkeling (o.a. Loopland Gelderland)

· Georganiseerde vaksectie

Wie hebben we daarbij nodig?

· Primair onderwijs

· Gemeente Apeldoorn (project schoolpleinen)

· JOGG

· Sportstimulering

· Gezonde School (GGD)

· Voortgezet onderwijs, besturen en vaksectie bewegingsonderwijs

· Sportstimulering 

ACTIES - Ambitie 3

IN GEMEENTE APELDOORN MAKEN WE OUDERS BEWUST VAN HET BELANG VAN MOTORISCHE ONTWIKKELING EN BEWEGEN, WAARONDER BUITENSPELEN, AL VANAF JONGE LEEFTIJD.

· Voorlichting aan ouders over het belang van bewegen op jonge leeftijd. Jonge ouders zijn zich nog onvoldoende bewust van het belang van sport en bewegen voor hun kind. Door ouders daarover te gaan voorlichten, stimuleren we de ouders om beweegrijke keuzes te maken bij de opvoeding van hun kind.

· Er wordt een sport- en beweegstartpakket ontwikkeld en beschikbaar gesteld om ouders bewust te maken van het belang van sport en bewegen voor henzelf en voor hun kinderen. Om ouders van kinderen te stimuleren om zelf en hun kinderen te laten bewegen, wordt er een sport- en beweegstartpakket samengesteld dat zal worden uitgereikt aan alle jonge ouders. Dit startpakket informeert over bewegen en stimuleert bewegen. Het is vergelijkbaar met boekstart.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· CJG heeft intentie een beweeghoek in te richten op het consultatiebureau en tijdens consultatiegesprekken spelen en bewegen als thema mee te nemen.

· JOGG/Sportstimulering bezoekt ouderbijeenkomsten op scholen.

· Boekstart, dat zich richt op lezen voor kinderen.

Wie hebben we daarbij nodig?

· JOGG

· CJG

· Sportstimulering

· Gezonde school (GGD)

· St. Leergeld (intermediairs)

· CODA/Markant

ACTIES - Ambitie 4

IN APELDOORN GAAN SPORTVERENIGINGEN JEUGDLEDEN BREED MOTORISCH OPLEIDEN, NAAST OF IN PLAATS VAN HUN SPORT SPECIFIEKE AANBOD.

· Sportverenigingen implementeren een breed motorisch programma voor alle jeugd in hun jeugdopleiding (zowel in beleid als uitvoerend). Kinderen gaan steeds jonger sporten. Het sportaanbod voor het jonge kind is daarbij vaak snel sport specifiek, terwijl uit onderzoeken blijkt dat zo lang mogelijk breed motorisch bewegen beter is voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierdoor worden ze beter in de sport van hun keuze en gaan ze dat met meer plezier doen.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

• SV Dynamo heeft een breed motorisch programma.

• Combinatiefunctionaris volleybal (ondersteuning aan clubs gericht op breed motorisch opleiden).

• Diverse sportaanbieders bieden voor de jongste jeugd het Nijntje Beweegdiploma aan.

• FSG Apeldoorn biedt sport overstijgende programma’s aan binnen RMTC.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Sportverenigingen

· Sportstimulering

· FSG Apeldoorn

· Topsport Gelderland

· Loopland Gelderland

· Pronami Skills

TOPSPORT DIE VERBINDT EN INSPIREERT VOOR TALENTEN EN ONTWIKKELING

Het praten over topsport is bijna topsport zelf: passie, kracht, doorzettingsvermogen, zweet, van goed naar goud. Topsport leeft in Apeldoorn! Het is er en met succes. Met veel oud topsporters uit het verleden én met topsporters in het heden die groot geworden zijn in en rond Apeldoorn. Met sportevenementen als de Midwintermarathon en Giro d ’Italia. Maar ook regelmatig terugkerende Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen in diverse disciplines – dus ook paralympisch– en waarin het (baan)wielrennen, volleybal en atletiek centraal staan. Dit was niet mogelijk geweest zonder een rijk en actief verenigingsleven. Maar ook niet zonder unieke sportinfrastructuur als Omnisport en sportpark Orderbos. Op de top van ons kunnen zijn we nog zeker niet. Net als gedreven sporters, teams en coaches zijn er nog vele wensen, ideeën en mogelijkheden om succes te behalen, bestendigen of te vergroten. Allemaal met één doel: met topsport te inspireren om het beste uit jezelf te halen.

DE APELDOORNSE UITDAGING

Een optimaal sportklimaat in Apeldoorn, van talentontwikkeling tot en met topsportevenementen, waarin de inspirerende waarde van sport nog meer wordt versterkt. Dat doen we in samenwerking met sportbonden, sportclubs, Topsport Gelderland, het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven. Met elkaar zorgen we ervoor dat elke sporter met ambitie zich optimaal kan ontwikkelen. Ongeacht je achtergrond, beperkingen of medaillekansen. Met elkaar zorgen we ervoor dat deze groep een inspiratiebron is voor alle Apeldoorners als het gaat om een gezonde en actieve levensstijl.

WELKE GEZAMENLIJKE AMBITIES 2020 - 2021 HEBBEN WE IN APELDOORN?

Topsport leeft in Apeldoorn. In elk facet. Op een groot aantal fronten is er in de afgelopen jaren flink gebouwd, bijvoorbeeld als het gaat om topsportinfrastructuur en topsportevenementen. Deze lijn zal de komende jaren worden doorgezet. Er is één onderwerp waar nog een groot groeipotentieel zit: talentontwikkeling. En dat begint al vanaf de jonge jaren. Een goede brede motorische ontwikkeling van kinderen is van groot belang voor de fysieke prestaties van later. En de transitie van talent – of het nu naar topsporter is of blijvend in de amateursport – vraagt dan ook steeds meer om (ook!) een sterke sport generieke aanpak. Om zo meer sporttalenten de kans te geven om hun talent verder te ontwikkelen. Op deze terreinen is een brede coalitie van partijen gevonden die willen samenwerken. Vandaar de volgende (overkoepelende) ambitie in Apeldoorn: “Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling”.

Ambitie 1

In Apeldoorn werken partijen intensiever samen op het terrein van talentontwikkeling

Ambitie 2

In Apeldoorn vergroten we de kweekvijver van toekomstige topsporters

Ambitie 3

In Apeldoorn zijn jongeren en volwassenen zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl

ACTIES - Ambitie 1

IN APELDOORN WERKEN PARTIJEN INTENSIEVER SAMEN OP HET TERREIN VAN TALENTONTWIKKELING.

· Inventariseren van breed motorische initiatieven in Apeldoorn. Om de samenwerking en initiatieven te versterken is het van belang om inzicht te hebben in wat er nu al gebeurt in Apeldoorn op het terrein van breed motorische initiatieven. Aan de hand van deze initiatieven wordt gekeken naar de kracht die er al is in Apeldoorn en die gedeeld kan worden. En tegelijkertijd wordt gekeken naar datgene wat er nog ontbreekt en nodig is om een impuls te geven aan de sport generieke sportlijn.

· Opzetten van een talenten hub in Apeldoorn voor de leeftijd van 11-19 jaar. In Apeldoorn is al veel kennis aanwezig op het terrein van talentontwikkeling. Het ontbreekt alleen aan een centrale plek waardoor iedereen zijn of haar kennis kan versterken op het terrein van talentontwikkeling. Of het nu gaat om individuele talenten, ouders of sportverenigingen. Samen versterken we onze kennispositie en werken we aan nieuwe initiatieven en verbindingen.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Voorbeelden van huidige breed motorische initiatieven zijn het Regionaal Multi Talent Center (RMTC), beweegscan (fysio’s), het loop abc (running movements).

· Om invulling te geven aan dit actiepunt, gaan we de bovenstaande initiatieven versterken en nieuwe initiatieven stimuleren.

· De FSG-campus is op dit moment een centrale plaats waar diverse activiteiten en ontwikkelingen zijn rondom het thema talentontwikkeling.

· Om invulling te geven aan dit actiepunt, gaan we het bovenstaande verder uitbouwen.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Topsport Gelderland

· Sportverenigingen

· FSG

· Fysiotherapeuten

· Accres

· Running movements

· Vereniging Sportraad Apeldoorn

· Onderwijs

ACTIES - Ambitie 2 - 52

IN APELDOORN VERGROTEN WE DE KWEEKVIJVER VAN TOEKOMSTIGE TOPSPORTERS.

· Onderzoeken van de haalbaarheid van een Apeldoorns sporttalentenjacht (talentscout dag) voor scholieren van de middelbare scholen in Apeldoorn. Apeldoorn heeft een veel groter potentieel aan talenten dan nu bekend is. Dat heeft te maken met het huidige systeem waarin met name sportverenigingen en -bonden binnen de beoefening van de eigen sport kijken naar talent. Talent houdt echter niet op bij een sport specifieke sportgrens. Zo zien we bijvoorbeeld binnen het wielrennen een succesvolle toestroom van BMX’ers naar het baanwielrennen. Door breder te testen en te meten komen we veel meer te weten over de potentie van sporters. Op deze manier vergroten we de vijver en halen we het talent van ieder kind naar boven.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Landelijke en regionale sport generieke testdagen.

· De huidige ervaringen met sportgeneriek testen zal verder worden uitgebouwd.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Topsport Gelderland

· Voortgezet Onderwijs

· Sportverenigingen

· Sportaccommodaties

· Accres

"Mijn wens is dat dit akkoord voor nóg meer bewustwording zorgt in de Apeldoornse samenleving voor sport en bewegen. Georganiseerd of ongeorganiseerd. DOE MEE! Meer is er niet nodig. DOE MEE met dit Sport- en Beweegakkoord. DOE MEE met sport en bewegen. DOE MEE voor jezelf!"
Dick Boschman, Sportmanager regio Stedendriehoek én Noord-Veluwe

ACTIES - Ambitie 3

IN APELDOORN ZIJN JONGEREN EN VOLWASSENEN ZICH BEWUST VAN HET BELANG VAN EEN ACTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL.

· Opzetten van een Apeldoorns bewust wordingscampagne voor een gezonde en actieve leefstijl. Een talentvolle leefstijl – gezonde voeding, voldoende rust, fysieke inspanning, etc. – past bij iedereen! Onderzoek laat zien dat het belangrijke randvoorwaarden omvat voor een lang en gezond leven. Voor topsporters, talentvolle sporters en coaches staat het centraal om tot optimale prestaties te komen. En daarmee kunnen en vervullen zij ook een belangrijke voorbeeldfunctie om anderen te inspireren. Er wordt een Apeldoornse bewustwordingscampagne ontwikkeld voor jeugd en volwassenen om gezonde leefstijl met sport- en bewegen te stimuleren.

Wat gebeurt er al en wat gaan we doen?

· Er zijn verschillende initiatieven om een gezonde leefstijl onder de aandacht te brengen van de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn JOGG en marketing van onder andere zorgverzekeraars.

· Ontwikkelen van een bij Apeldoorn passende bewustwordingscampagne.

Wie hebben we daarbij nodig?

· Topsport Gelderland

· VNO NCW - Bedrijfsleven

· Zorgaanbieders

· Sportaanbieders

· Onderwijs

· JOGG

· Leefstijlcoaches

· Sportdiëtisten

· Gemeente Apeldoorn

· Apeldoorn Marketing

SAMEN AAN DE SLAG

Het opgestelde Sport- en Beweegakkoord kent inspirerende ambities en een vertaling naar concrete acties. Nu is het moment aangebroken om samen met de partners dit najaar en het volgend jaar aan de genoemde acties vorm en inhoud te gegeven. De uitvoering zal plaatsvinden door een slagvaardige organisatie die een afspiegeling vormt van betrokken partners, die schematisch is weergegeven op pagina 58. Voor de uitvoering is vooral de inbreng van de partners zelf van belang en is daarnaast externe financiering beschikbaar, zoals het uitvoeringsbudget van het Ministerie VWS en inbreng vanuit NOC*NSF en de sportbonden.

ORGANISATIE

Ambassadeurs Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

De ambassadeurs waren actief betrokken in de aanloop naar én de ontwikkeling van het Sport- en Beweegakkoord. Zij hebben aangeboden om tijdens de uitvoering ook in 2020, 2021 en 2022 hun netwerk en expertise in te brengen (bijlage 1 - samenstelling ambassadeurs startsituatie 10 juni 2020). De ambassadeurs staan als klankbordgroep ten dienste van de regiegroep. Ieder deelakkoord wordt door een ambassadeur geadopteerd en deze ambassadeurs fungeren als sparringpartners voor de aanvoerders van de werkgroepen.

Regiegroep Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

De kerngroep heeft met de ondertekening haar werkzaamheden afgerond. De vervolgwerkzaamheden zullen plaatsvinden onder leiding van de regiegroep Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn. De taken van de regiegroep zijn:

· Coördinatie van de uitvoering in nauwe samenwerking met de werkgroepen;

· Beheer van het uitvoeringsbudget inclusief het opstellen van een jaarbegroting en het beoordelen van de aanvragen van de werkgroepen;

· Informeren van partners en andere geïnteresseerden over de voortgang en relevante ontwikkelingen. Jaarlijks wordt tenminste één bijeenkomst gehouden voor alle partners en geïnteresseerden over het Sport- en Beweegakkoord;

· Ontwikkelen van een visie op hoofdlijnen over de vervolg aanpak na 2022.

De regiegroep heeft een brede samenstelling die gebaseerd is op kennis van de zes deelakkoorden en van relevante organisaties/netwerken. Mede vanwege de kennis over de totstandkoming van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn wordt de regiegroep tenminste samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vereniging Sportraad Apeldoorn, Stimenz, Accres, Onderwijs, Gemeente Apeldoorn, Topsport Gelderland, enkele sportaanbieders (georganiseerde sport en een commerciële sportaanbieder) en de adviseur lokale sport (zie bijlage 3 - startsituatie 10 juni 2020).

Werkgroepen

De uitvoering van de actiepunten uit de zes deelakkoorden vindt plaats door werkgroepen die door de regiegroep worden ingesteld. Mogelijk kunnen sommige acties worden samengevoegd in één werkgroep voor een betere samenhang. De werkgroepen worden samengesteld met partners die een bijdrage willen leveren aan de uitvoering. Iedere werkgroep kent een aanvoerder (zie bijlage 4 - startsituatie 10 juni 2020). De aanvoerder zorgt voor een evenwichtige samenstelling en werkwijze van de werkgroep. Iedere aanvoerder heeft een ambassadeur als sparringpartner. De aanvoerder zorgt voor de afstemming met de regiegroep over de voortgang en de afhandeling van aanvragen in het kader van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

De adviseur lokale sport (namens de gezamenlijke sport) is gedurende de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord beschikbaar om de regiegroep, de werkgroepen en de sportaanbieders van advies te voorzien over de subsidie Sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders) en over de versterking van de lokale organisatiegraad van sport en bewegen.

SAMEN AAN DE SLAG - PROJECTSECRETARIS

Gemeente Apeldoorn levert een bijdrage met de inzet van een projectsecretaris ter ondersteuning van de regiegroep en de ambassadeurs. De Vereniging Sportraad Apeldoorn heeft aangeboden om als back-up van de projectsecretaris op te treden.

FINANCIERING

Uitvoeringsbudget algemeen

Het Ministerie van VWS stelt een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 80.000,- voor de jaren 2020 en 2021. Voor het jaar 2022 is het uitvoeringsbudget nog niet bekend. Dit budget is bedoeld om uitvoering van de afgesproken concrete acties (mede) mogelijk te maken. De regiegroep kan werkgroepen uitnodigen om een projectplan voor een concrete actie te maken, indien er middelen vanuit het uitvoeringsbudget mee gemoeid zijn. Voor de toewijzing van de middelen zal de regiegroep vooraf voorwaarden benoemen. In de loop van het jaar zal blijken of de voortgang op de acties volgens plan verloopt. Desgewenst kan de regiegroep het budget re-alloceren tussen en binnen de deelakkoorden. Indien het totaalbudget niet volledig wordt uitgegeven, dan zal het restant bedrag worden toegevoegd aan het uitvoeringsbudget 2021 en/of 2022.

Naast het uitvoeringsbudget is er sprake van andere middelen zoals:

· Sportlijn vanuit NOC*NSF en Sportbonden ter ondersteuning van de sportaanbieders (services voor deskundigheidsbevordering en procesbegeleiding van het clubkader);

· Landelijke subsidieprogramma’s vanuit VWS of andere Ministeries of organisaties;

· Gelders sportprogramma van provincie Gelderland;

· Gelders Sportakkoord2.0

UITVOERINGSBUDGET2020

Besloten is het budget van € 80.000,- als volgt te verdelen over de zes deelakkoorden. Voor deelakkoord 1 wordt € 30.000,- beschikbaar gesteld. Voor de overige deelakkoorden is € 10.000,- per deel akkoord beschikbaar.

UITVOERINGSBUDGET 2021 EN 2022

De regiegroep maakt in het najaar een uitvoeringsprogramma en bijbehorende begroting 2021 en 2022.

PARTNERS

PARTNERS SPORT EN BEWEEGAKKOORD APELDOORN.

De coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat ook in Apeldoorn de sport- en beweegaanbieders begin maart vrijwel van de ene op de andere dag met een heel andere werkelijkheid te maken kregen. Alle aandacht was met name gericht op de vraag hoe als sportaanbieder door deze crisisperiode heen te komen. Zaken die op dit moment nog steeds heel actueel zijn.

Het gezamenlijke afronden met alle betrokkenen van het Sport- en Beweeg akkoord Apeldoorn was daardoor in beperktere mate mogelijk dan gewenst. Het voorgenomen moment van de gezamenlijke ondertekening door de partners kon niet plaatsvinden. De hoop is nu dat het in het najaar rondom de start van het nieuwe sportseizoen, bijvoorbeeld in de Nationale Sportweek, een bijeenkomst kan plaatsvinden om het Sport- en Beweegakkoord alsnog gezamenlijk te ondertekenen. Deze bijeenkomst wordt dan tevens het startschot voor de uitvoering van concrete activiteiten in 2020, 2021 en 2022. In de overtuiging dat de kracht van sport en bewegen onze samenleving zeker in die periode weer een stuk mooier en gezelliger zal maken.

Hierna staan de partners* vermeld die in juni 2020 hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de uitvoering van (één of meer deelakkoorden) van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn:

PARTNERS

· Accres Apeldoorn B.V.

· Anne Fokke de Vries

· Apeldoornse Mixed Hockey Club

· Bas van der Goor Foundation

· Bestuursacademie Apeldoorn

· Centraal Beheer

· Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

· CLC Taaltraining en Inburgering

· Coach2score

· CSV Apeldoorn

· De Onderwijsspecialisten

· DROS Alterno Apeldoorn

· Federatie van Apeldoornse Gymnastiekverenigingen(FAG)

· FSG Apeldoorn

· Fysiotherapiepraktijk Houwer & Ruijs

· Gemeente Apeldoorn

· Gert Bloem

· Gewoon Speciaal

· Groei &Toekomst

· Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn

· Gymnastiekvereniging Novitas Apeldoorn

· Gymnastiekvereniging NTK Apeldoorn

· Hockeyclub Ares

· Honk- en Softbalvereniging Robur‘58

· Johan Cruyff Foundation

· Kémi Ra consultancy

· Klimmendaal Apeldoorn

· Koninklijke Scholengemeenschap

· Koninklijke Visio het Loo Erf- Intensieve Revalidatie

· Libéma Profcycling

· Marit Jonker

· Mountainbikeclub Bar-End Apeldoorn

· NOC*NSF

· Omnisport Apeldoorn

· Omnivereniging WSV Apeldoorn

· Platform Sporten met een beperking

· Pronami Skills

· Rabobank Apeldoorn e.o.

· Running Movements

· Schaats- en Skeelervereniging DNIJ

· Senioren Platform Apeldoorn

· Sesam Academie

· Sportunity

· Stichting De Klup Apeldoorn

· Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn

· Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

· Stichting Obstacle Parcours MheenPark

· Stichting Special Heroes

· Stichting Sportevenementen Onder Dak/LifeGoals Apeldoorn

· Stichting Stimenz

· Stichting Topsport Gelderland

· SV Dynamo

· SV Dynamo /Stichting Topvolleybal Dynamo

· Tennisclub Sprenkelaar

· Uniek Sporten/Invictus Games

· V.V. Albatross

· Veluwse Onderwijsgroep

· Vereniging Sportraad Apeldoorn

· Voetbalvereniging ZVV‘56

· Voetbalvereniging Robur et Velocitas

· Werkgroep (On)gewenst gedrag Apeldoorn

· Zwart Reclamemakers

Mede mogelijk gemaakt door:

· Sport verenigt Nederland

· Gelderse Sport Federatie

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 - SAMENSTELLINGAMBASSADEURS

 
Organisatie Naam
Oud-sportbestuurder Apeldoorn Anne Fokke de Vries
Bas van der Goor Foundation Bas van der Goor
Centraal Beheer/ Achmea Jack Hommel
Centrum voor Jeugd en Gezin Saskia Blom
Uniek Sporten Apeldoorn Edwin de Wolf
Gelderse Sport Federatie Tjienta van Pelt
Gemeente Apeldoorn Nathan Stukker
Rabobank Apeldoorne.o. Sjoerd Scholte
Veluwse Onderwijsgroep ---------------------

BIJLAGE 2 - SAMENSTELLING KERNGROEP SPORT-EN BEWEEGAKKOORD

 
Organisatie
Accres Apeldoorn B.V. Bas Löverink, Bé Gerritse, Nicole Dürr, Jan Schild
Adviseur lokale sport Pascal Kamperman
Gemeente Apeldoorn Aletha Huisman, Aranka Bosch, Linda Hooijer en Marijke Gerritsen
Vereniging Sportraad Apeldoorn Jan Werkhoven
Stimenz Tjeerd Lemstra
Topsport Gelderland Dick Boschman
Uniek Sporten Danny Bekkers
(Co-)Sportformateurs Annemiek van de Grint, Ary Hordijk, Hanneke Lakenvelt-Verbree

BIJLAGE 3 - SAMENSTELLINGREGIEGROEP

 
Organisatie Naam
Accres Apeldoorn B.V. Nicole Dürr
Adviseur lokale sport Pascal Kamperman
Gemeente Apeldoorn Patricia Douma
Onderwijs Nico Teunissen
AMHC Edgar Breed
Stimenz Eric Vroom a.i.
SV Dynamo/stichting Top Dynamo Peter de Vries
Topsport Gelderland Dick Boschman
Vereniging Sportraad Apeldoorn Henk Dijkgraaf
Project ondersteuning Marijke Gerritsen (Gemeente Apeldoorn), Sonja Noija (Sportraad Apeldoorn)

BIJLAGE 4 - WERKGROEPEN

Dit is de startsituatie met werkgroepen. Per thema kunnen meerdere werkgroepen worden ingesteld. De aanvoerder zorgt voor de coördinatie daartussen.

 
Werkgroep Aanvoerder
Verbinding, zichtbaarheid en promotie Jeroen Kops
Sporten en bewegen voor iedereen Danny Bekkers
Duurzame sportinfrastructuur Robert Rὂsler
Vitale sportaanbieders in positieve sportcultuur Tjeerd Lemstra
Van jongs af aan vaardig in bewegen Rico de Boer
Topsport die inspireert en verbindt voor talent in ontwikkeling Dick Boschman

Versie maart 2021