Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Stuitingsbrief Lelystad Airport - voorbeeld

Dit is een voorbeeld van de stuitingsbrief die u aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat kunt sturen.

Mijn Apeldoorn

--- begin brief --- 

Aantekenen


Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. de heer J.H. Dronkers
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Betreft: stuiting verjaringstermijn ex art. 3:317 BW schadevergoeding Luchthavenbesluit Lelystad

[plaats], [datum]

Excellentie,

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden (Staatsblad 2015, 130).

Hiermee is het luchthavenbesluit onherroepelijk van kracht geworden. Ik ondervind hiervan schade. Ik doe daarom een beroep op artikel 8.56, lid 1 van de Wet luchtvaart (Wlv). Op grond hiervan kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de benadeelde behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd.

Voorkoming verjaring
Vijf jaar na het onherroepelijk worden van het Luchthavenbesluit verjaart de aanspraak op een vergoeding van de schade, op grond van artikel 8.56, lid 2 Wlv juncto artikel 8.31, lid 2 Wlv. De schade die ik lijd door het Luchthavenbesluit kan nog niet definitief worden vastgesteld, omdat er momenteel nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad wordt behandeld.

Om te voorkomen dat de vordering op vergoeding van de schade verjaart, bericht ik u hierbij dat ik mij ten aanzien van mijn recht om een verzoek om schadevergoeding in te dienen ten gevolge van het (gewijzigde) luchthavenbesluit Lelystad ondubbelzinnig alle rechten voorbehoud.

Stuiting
U dient deze brief aan te merken als stuitingsmededeling, in de zin van artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek, evenals in de zin van artikel 12 Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 20192. Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, stuur ik u een exemplaar per aangetekende post.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Handtekening
[naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

----- einde brief ---