Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019

Besluit B&W Apeldoorn van 15 oktober 2019

Mijn Apeldoorn

Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;


Besluit:
De Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.
 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
  a. Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.
  b. Vereniging: een binnen de gemeente Apeldoorn gevestigde sportvereniging of een aan de vereniging gelieerde andere rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie zonder winstoogmerk op het terrein van sport.
  c. Duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties: maatregelen die leiden tot een vermindering van het energiegebruik of opwekking van duurzame energie. 
   

Artikel 2  Eenmalige subsidie in duurzaamheidsinvesteringen

 1. Het college kan aan een vereniging een eenmalige subsidie verstrekken in de kosten van duurzaamheidinvesteringen in de eigen sportaccommodatie indien het gaat om investeringen die in 2019 gerealiseerd worden, dan wel waarvoor in 2019 de verplichting wordt aangegaan.
 2. Indien de realisatie van de duurzaamheidsinvestering ná 2019 plaatsvindt moet deze vóór 1 juli 2020 gerealiseerd zijn.
 3. De subsidie bedraagt maximaal 20,55% van de investeringskosten.
 4. Het bedrag dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld (het subsidieplafond) wordt gelijktijdig met de vaststelling van deze regeling door het college bekend gemaakt.
 5. De aanvraag voor subsidie dient vóór 1 december 2019 te worden ingediend bij het college via het daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.
 6. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een  investeringsplan waarin de duurzaamheidsinvestering wordt omschreven en waaruit de kosten blijken. Het moet om redelijke en noodzakelijke uitgaven gaan.
 7. Alleen investeringen van minimaal € 5.000,00 komen in aanmerking voor subsidie.
 8. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.
 9. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.
 10. De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 100.000,00.


Artikel 3 Voorschotten en subsidievaststelling

 1. Aan de subsidieontvanger wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag uitbetaald.
 2. De subsidieontvanger dient binnen twaalf weken na uitvoering van de duurzaamheidsinvestering een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van facturen en/of betaalbewijzen waarmee de investering wordt aangetoond.
 3. Subsidies tot en met € 10.000,- worden direct vastgesteld.


Artikel 4 Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019’.

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 15 oktober 2019.
Inwerking getreden op de dag na elektronische bekendmaking.