Wat zoekt u:

Inspraak en referendum

U kunt tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten meepraten over nog te nemen raadsbesluiten. Over besluiten die de raad al heeft genomen kunt u een referendum aanvragen.

Inspraak

Tijdens reguliere Politieke Markt-bijeenkomsten (deze vinden om de week plaats) kunt u meestal meepraten. Als algemene richtlijn geldt vijf minuten per spreker. Als er veel mensen willen spreken, geldt er een maximale spreektijd van 20 minuten voor iedereen samen, uitgaande van een vergadering van een uur. Eventueel kan de voorzitter beslissen de meesprekers het volle uur de tijd te geven en de bijeenkomst op de volgende Politieke Markt voort te zetten. Wilt u meepraten? Dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffe, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl. Het is ook mogelijk u vlak voor een bijeenkomst in de zaal aan te melden bij de voorzitter van de vergadering. Over het algemeen vragen voorzitters aan het begin van een bijeenkomst of er meesprekers zijn. Ook dan kunt u zich nog melden. 

Wanneer niet meepraten?

U mag niet meepraten:

  • als in de bijeenkomst een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt behandeld
  • tijdens een 'technisch blok' op de Politieke Markt
  • tijdens de mededelingen aan het begin van de bijeenkomst
  • tijdens de plenaire raadsvergadering

Toehoorder plenair debat

Behalve meepraten tijdens Politieke Markt-bijeenkomsten kunt u ook de plenaire raadsvergadering bijwonen als toehoorder. Plenaire raadsdebatten vinden doorgaans op de donderdagavond plaats vanaf 20.00 uur.

Referendum

In Apeldoorn bestaat ook de mogelijkheid om op verzoek van de Apeldoornse bevolking een referendum te houden. Op die manier kan de bevolking haar mening geven over een genomen raadsbesluit. De procedure hoe een referendum moet worden aangevraagd is geregeld in de Referendumverordening 2005.

Belangrijk is dat binnen 3 weken nadat de raad een besluit heeft genomen een zogenaamd inleidend verzoek wordt ingediend tot het houden van een referendum over dat besluit. Het verzoek moet door voldoende handtekeningen zijn ondersteund, namelijk 5% van het totaal aantal kiesgerechtigden bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Daarna moet een definitief verzoek worden ingediend.  De uitvoering van het referendum zelf lijkt op de gewone verkiezingsprocedure.