Ga naar de homepage

Asielzoekerscentrum bij GGNet

Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft het college een besluit genomen voor het vraagstuk van een geschikte locatie voor de reguliere opvang van vluchtelingen.

Mijn Apeldoorn

Wat houdt het besluit in?

In oktober 2015 ziet het college  mogelijkheden voor een hoofdvestiging van een reguliere opvang voor vluchtelingen op de locatie GGNet met al dan niet een nevenvestiging van maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of op Immendaal. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken, terwijl direct kan worden begonnen met 400 opvangplaatsen op de GGNet-locatie. GGNet en COA worden gevraagd goed rekening te houden met de bestaande bewoners van GGNet. Inmiddels is het onderzoek naar de nevenlocaties afgerond. Op 28 augustus 2016 heeft het college besloten af te zien van realisatie van een nevenvestiging op de locaties Immendaal en de Kleiberg. Met de voorbereidingen voor de realisatie van het AZC aan de Deventerstraat is inmiddels een begin gemaakt. Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving zullen zorgvuldig worden gemonitord door o.a. overleg met COA, omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. Afhankelijk van de uitkomsten kan een gefaseerde groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie plaatsvinden. De gemeenteraad wordt opnieuw geraadpleegd als het college meer dan 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie wil toestaan of een nevenvestiging alsnog mogelijk wil maken. De omwonenden, wijkraden, het COA, GGNet, de politie en de gemeente komen samen in een klankbordgroep die elke 6 weken samenkomt.

Naast het traject voor de realisatie van een AZC in Apeldoorn is er in 2015 noodopvang georganiseerd in Apeldoorn. Dit als gevolg van de grote instroom van vluchtelingen. De eerste noodopvang vond plaats aan De Voorwaarts. De opvang daar is in maart 2016 beëindigd. Het COA heeft vervolgens een gebouw aan de Christiaan Geurtsweg gehuurd en geschikt gemaakt voor noodopvang van vluchtelingen. Het pand was in juni 2016 gereed. De instroom van vluchtelingen is op dit moment zo veel lager dat er geen noodopvang meer nodig is. Het COA heeft met de gemeente onderzocht of het gebouw op een andere manier kan worden ingezet voor de vluchtelingenopvang. In december 2016 is besloten daar van af te zien.

De voorgeschiedenis

Vanaf de start van de locatiestudie voor een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente op verschillende wijzen met de Apeldoornse samenleving over dit onderwerp gecommuniceerd. Op 10 november 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Apeldoornse samenleving. Op 8 juni 2015 was de laatste bijeenkomst, waar ook burgers waren uitgenodigd. Tijdens een inloop kon iedereen vragen stellen en opmerkingen maken over de locatiestudie en specifiek over de locatie-analyse die Arcadis heeft gemaakt in opdracht van het COA. Tot 15 juni 2015 konden reacties op deze locatiestudie worden aangeleverd. Er zijn ruim 500 reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 9,9 MB) en vormden belangrijke input bij  de besluitvorming over de realisatie van het AZC.

Voor het zomerreces van 2015  heeft het college vier scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad ter consultatie. (zie het collegevoorstel van 1-7-2015) Bij de behandeling tijdens de Politieke Markt Apeldoorn was er ook voor belanghebbenden gelegenheid om een mening kenbaar te maken. Op 24 september heeft de raad daarover gesproken en direct daarna een brief naar het college gestuurd met het advies. Het besluit van het college van 6 oktober is gebaseerd op dat advies en de inbreng van de Apeldoornse samenleving.

Proces bij het zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen

Op welke wijze is het proces ingericht om op een zorgvuldige manier te komen tot een goede keuze? Dit zijn de processtappen met de bijbehorende documenten:

Januari 2015

Maart 2015

Mei 2015

Juni 2015

  • Mondelinge en schriftelijke reactie mogelijkheden tot 15 juni
    • Inloopspreekuur  

Juli 2015

September/oktober 2015

Noodopvang Christiaan Geurtsweg

Bestuursovereenkomst

Risicoanalyse

Verslagen vergaderingen klankbordgroep

Meer informatie