Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Asielzoekerscentrum GGNetHet college ziet in oktober 2015 mogelijkheden voor een regulier AZC op de locatie GGNet met al dan niet een nevenvestiging voor maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of Immendaal. Het COA wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken terwijl direct kan worden gestart met het realiseren van 400 opvangplekken op de GGNet-locatie. GGNet en COA worden gevraagd goed rekening te houden met de huidige bewoners. In oktober 2016 wordt besloten af te zien van de realisatie van een nevenvestiging.

Mijn Apeldoorn

Wat is de stand van zaken?

Het realiseren van het AZC aan de Deventerstraat loopt. In september 2018 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In december 2018 is de omgevingsvergunning aangevraagd die nodig is voor de renovatie van de bestaande gebouwen De Sprenge, De Kapel, De Voorde en De Gaarde. Het bestemmingsplan biedt ook mogelijkheid voor nieuwbouw.

Hoe gaat het verder?

Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving zullen zorgvuldig worden gemonitord door o.a. overleg met het COA, omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. Hiervoor heeft Buro Beke een risicoanalyse gemaakt. Deze is onderwerp van gesprek in het omwonendenoverleg. Dit overlegorgaan - dat deels voortkomt uit de eerdere klankbordgroep - bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, wijkraden, COA, GGNet, de politie en de gemeente en komt op reguliere basis samen. Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring kan een gefaseerde groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie plaatsvinden.

Vanaf de start van de locatiestudie heeft de gemeente met de Apeldoornse samenleving op diverse manieren en langs diverse kanalen over vluchtelingenopvang gecommuniceerd.