Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Veelgestelde vragen en antwoorden over Tozo

Antwoord op algemene vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), vragen over Tozo tijdelijke inkomensondersteuning en over Tozo lening voor bedrijfskapitaal. Ook vindt u het antwoord op vragen over het aanvragen van deze regeling.

Mijn Apeldoorn

Algemene vragen over Tozo

Wat is Tozo?

Tozo staat voor 'tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers'. Met deze tijdelijke regeling ondersteunt het kabinet zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers. Ondernemers kunnen voor een periode van maximaal zeven aaneengesloten kalendermaanden inkomensondersteuning voor levensbehoud ontvangen.

Vanaf wanneer en tot wanneer geldt Tozo?

Ondernemers die voor 1 juni 2020 als gevolg van corona-maatregelen in financiële problemen zijn geraakt konden een Tozo-aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 doen. Vanaf 1 juni 2020 kunt u nog steeds beroep doen op de regeling, maar niet meer met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. De Tozo-regeling geldt tot 30 september 2020. Als u deze inkomensondersteuning vanaf 1 maart ontvangt, kunt u dus maximaal zeven maanden Tozo ontvangen. Ontvangt u vanaf mei Tozo, dan geldt de regeling maximaal vijf maanden.

Wie komt in aanmerking voor Tozo?

De Tozo geldt voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Welke eisen worden er aan de Tozo-regeling gesteld?

De zelfstandig ondernemer:

 • heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor bedrijfskrediet nodig is;
 • is tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd (voor aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning)
 • is ouder dan 18 jaar (voor aanvraag van lening voor bedrijfskapitaal) ** 
 • is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • woont in Nederland. Voor ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, zal de toegang tot Tozo bedrijfskapitaal geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
 • heeft het bedrijf gevestigd Nederland. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het buitenland hun bedrijf hebben gevestigd zal de toegang tot Tozo inkomensaanvulling geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
 • heeft een bedrijf dat economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is in bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 • is vóór 17 maart 2020 zijn onderneming gestart en is ingeschreven bij de KvK; 
 • voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Wat als mijn partner en ik allebei zelfstandig ondernemer zijn?

Per gezin kan de gemeente aan tijdelijke inkomensondersteuning maximaal de gehuwdennorm van € 1.503,31 toekennen. Aanvragers kunnen het inkomen van de minstverdienende zelfstandige doorgeven. Er kan wel per zelfstandige, alleen in het geval dat ieder zijn eigen bedrijf heeft, een aanvraag voor bedrijfskapitaal worden gedaan. Beide partners moeten de aanvraag van elkaar ondertekenen.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan de gemeente waar ik woon. Waar moet ik Tozo aanvragen?

U vraagt Tozo aan in de gemeente waar u woont.

Ik ben als zzp'er gevestigd in Nederland, maar woon over de grens. Kan ik aanspraak maken op Tozo?

Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als u in Nederland woont, maar uw onderneming is in Duitsland gevestigd. Of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers een goede ondersteuning is, daarom wordt met spoed uitgezocht hoe deze ondernemers ondersteund kunnen worden. Tot die tijd kunt u geen aanspraak maken op Tozo.

Ik ben mijn bedrijf na 17 maart 2020 18.45 uur gestart, kan ik ook aanspraak maken op Tozo?

Nee, dat kan niet. Mogelijk heeft u wel recht op een reguliere bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Bij een bijstandsuitkering gelden wel andere voorwaarden, zoals het inkomen van een partner en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/bijstandsuitkering.

Ik werk geen 1225 uur per jaar, kan ik toch aanspraak maken op Tozo?

Nee, als u minder dan 1225 uren per jaar werkt kunt u geen aanspraak maken op Tozo. Mogelijk heeft u wel recht op een reguliere bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Bij een bijstandsuitkering gelden wel andere voorwaarden, zoals het inkomen van een partner en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie op www.apeldoorn.nl/bijstandsuitkering.

Mijn bedrijf bestaat nog geen jaar, moet ik dan ook 1225 uren gewerkt hebben om aanspraak te maken op Tozo?

Nee, dat hoeft niet. U moet dan vanaf de start van uw bedrijf tot 1 maart 2020 gemiddeld 24 uren per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u besteedt aan administratie en acquisitie tellen ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst, maar mijn omzet als zzp'er is helemaal weggevallen. Kan ik dan ook gebruik maken van Tozo?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst, want de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor Tozo?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of Tozo-loketten.

Kan ik, als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook aanspraak maken op Tozo?

Ja, ook als een DGA van een besloten vennootschap kunt u een beroep doen op de tijdelijke regeling. Zolang u aan alle wettelijke eisen voldoet: u bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en u werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

Tozo tijdelijke inkomensondersteuning

Wat is de hoogte van Tozo tijdelijke inkomensondersteuning?

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en van de thuissituatie.

 • voor een alleenstaande (met of zonder kinderen) wordt uw inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.052,32 inclusief vakantiegeld per maand
 • voor iemand die gehuwd is of samenwoont (met of zonder kinderen) wordt uw gezamenlijke inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1.503,31 inclusief vakantiegeld per maand. Als het inkomen van u partner al boven dat bedrag komt, kunt u geen aanspraak meer maken op deze regeling

Telt het inkomen van mijn partner ook mee voor mijn Tozo-aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning?

Om aanspraak te maken op de inkomensondersteuning zijn er twee mogelijkheden om het inkomen van uw partner verklaren:

 1. De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat het gezamenlijk inkomen van hemzelf en zijn partner lager is dan het sociaal minimum. De gemeente kan uitgaan van de verklaring en hoeft dit dus niet bij de aanvraag van de Tozo te controleren.
 2. De zelfstandige geeft een schatting op van zijn eigen inkomen en van het inkomen van zijn partner in de maanden waarover hij de Tozo aanvraagt. Het inkomen van de partner wordt op dezelfde manier geschat.

Is er een vermogenscheck bij de aanvraag van Tozo tijdelijke inkomensondersteuning?

Nee, er is geen vermogenscheck bij de aanvraag van Tozo,

Moet ik Tozo tijdelijke inkomensondersteuning terugbetalen als de economie weer aantrekt?

Nee, u hoeft Tozo tijdelijke inkomensondersteuning niet terug te betalen.

Ik heb ook nog een baan in loondienst, maar mijn omzet als zzp'er is helemaal weggevallen. Kan ik dan ook gebruik maken van Tozo tijdelijke inkomensondersteuning?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst, want de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoe bereken ik mijn netto inkomsten?

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst. Dus alle omzet/baten uit het bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Is het inkomen van u en eventueel uw partner per maand hoger dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo-regeling tijdelijke inkomensondersteuning.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Staat de Tozo ook open voor werkenden met bijzondere dienstbetrekkingen?

Diverse beroepsgroepen hebben te maken met bijzondere dienstbetrekkingen waardoor deze niet als zelfstandig ondernemer, maar ook niet als werknemer in loondienst zijn aan te merken, bijvoorbeeld sekswerkers die via de opting in regeling werken. Deze groepen komen niet in aanmerking.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is alleen voor zelfstandigen, dus mensen die in normale omstandigheden voor eigen rekening en risico werken, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan als zelfstandige en voldoen aan het zogeheten ‘urencriterium’

Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Wat is de hoogte van Tozo lening voor bedrijfskapitaal?

Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-.

Hoe hoog is de rente en wanneer moet ik de lening terugbetalen?

De rente voor de lening voor bedrijfskapitaal is 2%. De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. De verplichting tot betaling van rente en aflossing start op 1 januari 2021.

Is er een vermogenscheck bij de aanvraag van Tozo lening voor bedrijfskapitaal?

Om de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan te tonen, moet de zelfstandige aannemelijk maken dat er niet voldoende liquide middelen zijn om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij zal de gemeente ook kijken naar het eigen vermogen van de zelfstandige. Of als hij of zij een partner heeft, naar de helft van het gedeeld vermogen met die partner.

Als een zelfstandig ondernemer een lening van meer dan € 10.157 nodig heeft voor bedrijfskapitaal, kan hij of zij dan meer dan één aanvraag indienen?

Wanneer er meer dan € 10.157 nodig is, kan de zelfstandige een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Daarbij kan de zelfstandige die voldoet aan de voorwaarden voor de lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo, ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz.

Voor wie is de lening voor bedrijfskapitaal?

Het krediet kan worden verleend aan de zelfstandige die schriftelijk verklaart en aannemelijk maakt dat hij als gevolg van de coronacrisis over onvoldoende direct beschikbare geldmiddelen beschikt om aan de financiële verplichtingen verbonden aan diens bedrijf of zelfstandig beroep te kunnen voldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo?

De liquiditeitsproblemen moeten zijn ontstaan door de coronacrisis. Bijvoorbeeld als de zelfstandige lopende zakelijke rekeningen niet meer kan betalen. Ondernemers moeten dit via het aanvraagformulier toelichten. De gemeente voert hierop een lichte toets uit.

Daarnaast geldt dat de gemeente de lening voor bedrijfskapitaal niet kan verstrekken als daardoor het de-minimisplafond wordt overschreden. Meer informatie hierover staat op de website van Europa Decentraal.

Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt. Hierbij wordt uitgegaan van de verklaring van de ondernemer. Dit hoeft bij aanvraag niet gecontroleerd te worden

Kan de lening voor bedrijfskapitaal ook aangevraagd worden door bijvoorbeeld een VOF of BV?

Als het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend in de vorm van een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid, wordt het krediet alleen verleend als hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit het krediet voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:

 1. alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
 2. de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.

Mag aan een ondernemer die een lening voor bedrijfskapitaal heeft op grond van de Bbz ook een lening bedrijfskapitaal op grond van de Tozo worden verstrekt?

Dat is mogelijk. Als een zelfstandige al bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal ontvangt op grond van het Bbz 2004, dan kan de zelfstandige ook in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Er moet dan wel sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis. Dit moet de ondernemer verklaren.

Is het voor de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal ook noodzakelijk dat de partner tekent, ook al heeft hij of zij een eigen inkomen en geen bemoeienis met het bedrijf? 

Ja, ook voor een aanvraag voor de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal moet de partner tekenen.

Als er in één huishouden twee zelfstandig ondernemers zijn, kunnen zij dan allebei een Tozo lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Ja, dat kan. Als beiden een eigen (aparte) onderneming hebben dan kunnen beiden een lening aanvragen van max. € 10.157,=. Zij zijn en blijven wel gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de 2 kredieten (van elk max. € 10.157,=).

Vragen over de aanvraag van Tozo

Hoe kan ik Tozo tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen?

Tozo inkomensondersteuning verlengen
Heeft u voor 1 juni al wel aanspraak gemaakt op de regeling? Dan hoeft u niet opnieuw een volledige aanvraag te doen. U kunt dan een verlenging aanvragen met de toevoeging van het inkomen van een eventuele partner. Hiervoor kunt u het Tozo verlenging-formulier invullen.

Tozo inkomensondersteuning voor het eerst aanvragen
Wilt u de inkomensondersteuning aanvragen en heeft u deze voor 1 juni 2020 niet ontvangen? Dan kunt u het Tozo aanvraagformulier invullen.

Hoe kan ik Tozo lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt Tozo tijdelijke inkomensondersteuning en Tozo lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via het aanvraagformulier. Loopt u vast bij uw aanvraag door een technisch probleem in het systeem, stuur een e-mail naar gros@apeldoorn.nl.

Heeft u in de periode maart – mei een (deel van de) lening voor bedrijfskapitaal ontvangen, maar nog niet het maximale bedrag van €10.157,- bereikt? Dan kunt u vanaf 1 juni 2020 een tweede aanvraag voor de lening doen. Daarbij geldt dat de hoogte van beide leningen samen niet hoger dan €10.157,- kan zijn.

Wat gebeurt er nadat ik het aanvraagformulier heb ingevuld?

Heeft u een aanvraag gedaan voor tijdelijke inkomensondersteuning? Dan duurt het, nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en met de gevraagde stukken heeft ingestuurd, het ongeveer 10 werkdagen om uw aanvraag af te handelen. De uitkering staat daarna na ongeveer 3 dagen op uw bankrekening.

Heeft u een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal gedaan? Dan neemt BTBedrijfsadvies na ongeveer 10 werkdagen contact met u op over de lening. Dit bedrijf helpt ons met de aanvragen. Het duurt ongeveer vier weken om uw aanvraag af te handelen.

Kan ik in de tussentijd een voorschot krijgen van Tozo?

Tozo kent geen voorschotmogelijkheid. Alleen in een uiterst geval, wanneer u zelfs geen geld meer heeft om te eten (dat noemen we broodnood) en dit kunt bewijzen met een bankafschrift, bestaat er een mogelijkheid om een voorschot te krijgen.

Meer vragen?

Waar kan ik als ondernemer terecht met vragen over Tozo?

Staat uw vraag niet op deze website? U kunt met vragen terecht bij het KVK-coronaloket via www.kvk.nl/coronaloket of 0800-2117. U kunt dit telefoonnummer bellen van 8.30 tot 17.00 uur. Gaat uw vraag specifiek over de uitvoering van de regeling in Apeldoorn of over uw specifieke situatie? Neem dan contact op via 14055.