Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Mogelijk geschikte locaties voor windmolens

De gemeente heeft begin 2019 onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2017 en geeft antwoord op een aantal vragen die in 2017 door de gemeenteraad zijn gesteld. Uit het recente onderzoek komen onder andere vijf locaties naar voren die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van in totaal 10 windmolens.

Nog niet zeker

Of, waar en wanneer er windmolens komen is nog niet zeker. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig en ook een verdere uitwerking van de voorwaarden waaronder dat kan. Het college wil dat er voldoende garanties komen voor bewoners ten aanzien van leefbaarheid en aanvullend onderzoek naar de effecten op de omgeving. Ook stelt het college als eis dat bewoners financieel mee kunnen profiteren van windenergie.

Mogelijk geschikte locaties

De extra eisen voor onderzoek en participatie komen bovenop bestaande wettelijke normen voor windmolens. Zoals geluidsnormen, normen voor minimale afstanden tot bebouwing etcetera. Als aan al deze technische, wettelijke normen wordt voldaan, blijven er vijf locaties in de gemeente over waar mogelijk in totaal tien windmolens geplaatst zouden kunnen worden.
Dat blijkt uit het onderzoek dat adviesbureau Pondera in opdracht van de gemeente uitvoerde. Het gaat om drie locaties in het gebied ten zuiden van Uddel, ten noorden van de A1. En om twee locaties in het gebied tussen Lieren, Klarenbeek en Loenen. Deze ‘mogelijk geschikte locaties’ zijn nog grof begrensd; exacte plekken zijn in dit stadium nog niet te geven.

Onderzoek en financiële participatie

Bij de verdere uitwerking van de 5 locaties, wil het college onderzoek naar de effecten van windmolens op gezondheid, landschap, cultuurhistorie en archeologie verplicht stellen. Ook onderzoek naar economische effecten en een draagvlakpeiling onder omwonenden zijn nodig. Deze extra onderzoeken moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk effecten in beeld zijn voordat een concrete windmolen gebouwd gaat worden.  
Daarnaast wil het college dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel mee te profiteren van windenergie. Een ontwikkelaar moet daarover in gesprek gaan met omwonenden en een concreet aanbod doen. Het college wil eisen opstellen waar dat proces aan moet voldoen.    

Inloopbijeenkomsten

Omdat er mogelijk veel vragen leven in de vijf gebieden wil wethouder Mark Sandmann in gesprek met belanghebbenden in het gebied. Te beginnen met de dorpsraden van de vijf locaties. Bewoners en eigenaren in de nabijheid van de vijf wind-locaties hebben op 12 juni een brief ontvangen met informatie over de ontwikkelingen en een uitnodiging voor twee bijeenkomsten op 1 en 2 juli.  Op deze bijeenkomsten zijn ook impressies getoond van de mogelijke toekomstige situatie met windmolens. Enkele van deze impressies vindt u terug op deze pagina [link naar nieuwe subpagina Impressies locaties] 

Vervolg

Op 11 juli spreekt de gemeenteraad over het onderwerp. Het college stelt voor om de vijf wind-locaties nu eerst verder te laten onderzoeken. De genoemde extra eisen voor onderzoek en participatie zijn hier onderdeel van. Naast uitwerking van de 5 mogelijke locaties, vindt het college ook een verkenning naar windenergie op de langere termijn noodzakelijk. Die verkenning moet zich richten op het wegnemen van belemmeringen voor het realiseren van windprojecten, in het bijzonder langs de A1. Deze lange termijn verkenning is onderdeel van de Regionale Energiestrategie die Apeldoorn de komende tijd samen met andere gemeenten, waterschap en provincie gaat maken. Hier worden ook lokale en regionale belanghebbenden bij betrokken.