Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Voorgeschiedenis

13-08-2019

Voorgeschiedenis van de besluitvorming over windenergie Apeldoorn

Mijn Apeldoorn

2019: raadsbehandeling

Op 12 september 2019 zullen de raadsfracties met elkaar discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek van het college over de locaties voor windmolens in Apeldoorn. Ook zullen de raadsfracties bespreken hoe het gewenste vervolgproces voor dit onderwerp eruit moet zien. Hierbij betrekt de raad de reacties van de insprekers van de bijeenkomst van 11 juli 2019. De gemeenteraad organiseerde toen een bijeenkomst over het onderzoek van het college van B&W over mogelijke locaties voor windmolens. 37 Insprekers voerden het woord en gaven hun reactie op het onderwerp.

2017: gemeenteraad stelt onderzoek in

In 2017 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Apeldoorn. Dit feitenonderzoek werd uitgevoerd door bureau Wing, in opdracht van de toenmalige raadswerkgroep Windenenergie. De aanleiding voor dit onderzoek was de wens van een aantal partijen om in het gebied Beekbergse Broek windturbines te realiseren.
In november 2017, na afronding van het onderzoek en de inspraakprocedure, besloot de gemeenteraad dat een vervolgonderzoek nodig was naar de alternatieven, voorwaarden en mogelijk andere geschikte locaties voor windmolens in de gemeente Apeldoorn. Dat onderzoek is uitgevoerd door bureau Pondera en in het voorjaar van 2019 afgerond. De uitkomsten worden op 27 juni 2019 in de gemeenteraad besproken.

Op deze pagina leest u meer over de voorgeschiedenis van het onderzoek in relatie tot Beekbergse Broek.

Raadsopdracht vervolgonderzoek november 2017

Naar aanleiding van het feitenonderzoek Windenergie ontving de gemeenteraad veel meningen en vragen van Apeldoorners over dit onderwerp. Deze meningen en vragen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het politieke debat over windenergie. Op 9 november 2017 stelde de gemeenteraad een raadsopdracht aan het college van B en W over windenergie vast. U kunt de raadsopdracht hier downloaden en lezen:

Inspraakreacties juni - september 2017

De gemeenteraad ontving naar aanleiding van het onderzoek en het publieke debat hierover veel inspraakreacties over windenergie. Hieronder een overzicht van de ontvangen reacties en de antwoorden op technische vragen uit de Apeldoornse samenleving: