Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Tunnel Laan van Osseveld

22-09-2021

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Deze weg is een belangrijke verkeersader in de stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De tunnel gaat de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, gaat de Laan van Osseveld dan tijdelijk dicht voor verkeer. Alle info hierover leest u op deze pagina.

Mijn Apeldoorn

Wat gaat er precies gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit drie aspecten:

Aanleg van de tunnel

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks altijd veilig onder het spoor door. Niemand hoeft hier nog voor dichte slagbomen te wachten. En doordat auto’s dan niet meer hoeven te stoppen en op te trekken, wordt de lucht schoner en het geluid voor omwonenden minder.

Weg voor auto’s verbreden naar twee keer twee rijstroken

Met het oog op de toekomst wordt de tunnel geschikt gemaakt voor twee keer twee rijstroken. Dit omdat we later het oostelijke deel van de Ring breder willen maken.

Fietsers- en voetgangersbrug over de tunnel

Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers veilig de Laan van Osseveld oversteken. Hiermee maken we ook de snelle fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer weer een stukje beter.

Wegwerkzaamheden

Om dit te kunnen realiseren, gaat de Laan van Osseveld voor langere tijd dicht voor verkeer. Dat heeft voor veel inwoners én bezoekers van Apeldoorn consequenties. Er komen omleidingsroutes, die we zorgvuldig gaan voorbereiden. Ook leggen we vooraf op verschillende manieren contact met bewoners en ondernemers in de directe omgeving, om samen de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Op dit moment houden wij rekening met de volgende planning:

 
2e kwartaal 2021 Gereedmaken projectgebied
Januari 2022 Start bouwwerkzaamheden
Medio 2023 Tunnel is klaar

Tijdens de bouwwerkzaamheden gaat de Laan van Osseveld voor maximaal 1,5 jaar dicht.

De laatste ontwikkelingen

Aannemer aanleg tunnel bekendgemaakt

Na een intensieve selectieprocedure is de opdracht voor de bouw van de tunnel gegund aan Hegeman Bouw en Infra. Samen met ProRail en gemeente Apeldoorn is Hegeman op het moment druk bezig om de planning van de werkzaamheden af te ronden. Meer informatie hierover volgt.

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft u tijdens de bouw van de tunnel Laan van Osseveld in vergelijking met anderen onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie hierover vindt up op: www.apeldoorn.nl/Nadeelcompensatieverzoek-inkomstenverlies-of-hinder.   

Bij nadeelcompensatie geldt een zogeheten normaal maatschappelijk risico. Dat is een eigen risico of ondernemersrisico bij maatschappelijke ontwikkelingen. Schade dat binnen het normaal maatschappelijke risico valt, komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor het aanleggen van de tunnel zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze bestaan uit het verleggen van gemeentelijke rioleringen en kabels en leidingen van nutsbedrijven. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van mei 2021 tot november 2021. De Laan van Osseveld blijft tijdens deze periode geopend.

Stand van zaken Mobiliteitsplanonderzoek

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de effecten van een langdurige afsluiting van de Laan van Osseveld. Door middel van dit onderzoek is (op basis van veiligheid en het voorkomen van overbelasting van smallere straten) de meest geschikte omleidingsroute gekozen. De omleidingsroutes maken gebruik van hoofdwegen en vermijden smallere straten in woonwijken. Voorafgaande aan de werkzaamheden zullen wij het volledige omleidingsplan presenteren.

Autoverkeer

  Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer

Omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer (klik op de afbeelding om te vergroten)

  • Route 1 via de A50 (paars). Deze route maakt gebruik van de aansluitingen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord en vormt hiermee een alternatief voor verkeer in de noord – zuid richting en vice versa.
  • Route 2 via de Deventerstraat en Zutphensestraat (oranje).
  • Route 3 via Kanaal-Noord en Matenpoort (groen). Deze route faciliteert een noord – zuid verbinding binnen de kern van Apeldoorn.
  • Route 4 via Laan van Erica, Laan van Maten en Matenpoort (blauw).
  • Route 5 via de westelijke ring (groen). Deze route richt zich op verkeer dat vanaf de Europaweg via de Laan van Mensenrechten naar Apeldoorn-Noord rijdt. Dit verkeer wordt geadviseerd gebruik te maken van de westelijke ring, om zodoende het gebied rondom de Deventerstraat, Zutphensestraat, Matenpoort en Wapenrustlaan te ontzien.

Fietsverkeer

Omleidingsroutes fietsers

Omleidingsroutes fietsers (klik op de afbeelding om te vergroten)

  • Route 1 (paars) is de omleiding voor fietsverkeer dat gebruik maakt van de fietspaden langs de Laan van Osseveld in richting noord - zuid en vice versa. Dit verkeer wordt omgeleid via de Veenhuizerweg, de Linie, tunnel onder het spoor, het Ravelijn en vervolgens naar de fietspaden langs de Laan van Osseveld, Zutphensestraat en vice versa.
  • Route 2 (groen) is de omleiding voor fietsverkeer in de west – oostelijke richting en vice versa, globaal gezien het fietsverkeer tussen Apeldoorn en Deventer (F344). Dit verkeer wordt omgeleid via de route Zutphensestraat, Ina Boudier-Bakkersingel, Jacqueline van de Waalsingel, Veenhuizerweg en vice versa.

De omleidingsroutes worden met gele borden langs de fietspaden aangegeven.

Voetgangers

Omleidingsroutes voetgangers

Omleidingsroutes voetgangers (klik op de afbeelding om te vergroten)

  • Deze route maakt, net als voor het fietsverkeer, gebruik van de tunnel onder het station. Dit is voor voetgangers de kortste route om het spoor te kruisen

Aanpassingen kruising ‘De Tol’

Omdat één van de omleidingsroutes over de Zutphensestraat en Deventerstraat loopt, wordt de kruising bij de Tol tijdelijk aangepast voor het autoverkeer dat van de Zutphensestraat naar de Deventerstraat (rechts)afslaat. Om fietsers veilig te kunnen laten oversteken wordt ook het fietspad verplaatst en wordt een VRI (stoplicht) aangebracht:

 Aanpassingen kruising 'De Tol'

Aanpassingen kruising 'De Tol' (klik op de afbeelding om te vergroten)

Ontwerp van de tunnel

Wij kijken er naar uit om op korte termijn het ontwerp van de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld aan u te presenteren. Houd onze digitale nieuwsbrief, website en social media berichten in de gaten voor meer nieuws

Nauwe samenwerking

De tunnel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Rijk en de provincie. De bijdrage van het Rijk komt uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2012 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; ProRail voert dit programma in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is veiligheid op overwegen vergroten én hinder door overwegen verminderen. Een uniek onderdeel van het LVO is dat ProRail gezamenlijk met de betrokken partijen kijkt naar de mogelijkheden die er zijn vanuit het spoor, de weg én de omgeving.
Gedurende het hele project werken we als gemeente nauw samen met spoorbeheerder ProRail (verantwoordelijk voor de realisatie van de tunnel) en de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Veel gestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Op de hoogte blijven?

We willen alle betrokken gedurende het hele traject goed informeren. Dat doen we onder andere via deze website, een digitale nieuwsbrief, social media en in bijeenkomsten. Wilt u niets missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Digitale bijeenkomst 28 juni, 2021

Bekijk de YouTube video van de bijeenkomst.

Inloopbijeenkomst 30 oktober, 2020

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.