Subsidie Voorschoolse educatie en taalklassen

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen succesvol aan het basisonderwijs kunnen deelnemen. We willen daarom onderwijsachterstanden verminderen en voorkomen. Dit doen wij door voorafgaand aan of tijdens de basisschoolperiode extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.

Lees meer

Wanneer het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de basisschool vaststelt dat een kind achterloopt op de ontwikkeling, komt het in aanmerking voor extra ondersteuning. Een peuter kan bijvoorbeeld naar een peuterspeelzaal met voor voorschoolse educatie (ve). Daar worden zijn vaardigheden extra gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen (van 4 tot 12 jaar) die al naar de basisschool gaan kunnen deelnemen aan een taalklas. Deze extra lessen bevorderen de beheersing van de Nederlandse taal.

Alleen in het landelijk register kinderopvang opgenomen gespecialiseerde instellingen die zich inzetten om ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verminderen of voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor een bekostiging.

Jaarlijks wordt door de gemeente aan een aantal instellingen subsidie verleend. De gemeente heeft met deze instellingen afspraken gemaakt over vroegschoolse educatie en taalklassen. Deze instellingen ontvangen van de gemeente het aanvraagformulier voor deze subsidie.

Het verzoek tot vaststelling van de subsidie met de eindverantwoording over het volledige kalenderjaar stuurt u vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar. Met een verzoek tot vaststelling vraagt u ons om de subsidie die wij als voorschot aan u verleend hebben definitief te maken. De aanvraag tot vaststelling kunt u online indienen.

De bijlagen bij de aanvraag tot vaststelling bestaan uit:

 • Inhoudelijke verslag. In dit verslag staat in welke mate de activiteiten zijn gerealiseerd.
 • Financieel verslag. In dit verslag staat in welke mate de verleende subsidie is besteed.
  Als uw organisatie € 50.000,00 of meer subsidie ontvangt, stuurt u ook de volgende bijlage mee:
 • Een controleverklaring met inachtneming van het controleprotocol.
  Het college beslist binnen acht weken na de indiening van de aanvraag of binnen acht weken na de verstrekking van de aanvullende informatie.

U kunt een verzoek tot uitstel van de vaststelling indienen via de knop subsidie vaststellen.

Door het coronavirus is de kinderopvang 2 momenten gesloten geweest, te weten van 16 maart tot 18 juni 2020 en van 16 december tot 8 februari 2021. Door deze sluiting hebben peuters minder kansen gehad om te werken aan hun (taal)achterstanden. Het rijk stelt middelen beschikbaar om opgelopen achterstanden te bestrijden. De gemeente heeft een eenmalige bekostigingsregeling vastgesteld voor de besteding van de beschikbare middelen.

We zetten in op 2 doelen:

 1. extra aanbod peuters: peuters hebben tijdens de lock downs de stimulans van de voorschool gemist. Met een extra aanbod kan dit voor een deel worden gecompenseerd.
 2. ouderbeleid: om besmettingen te voorkomen, mogen ouders sinds maart vorig jaar niet meer naar binnen bij de voorscholen. Dit betekent dat er weinig contact is tussen de ouders en de medewerkers. De ouderbetrokkenheid staat daarom onder druk. Met activiteiten gericht op de ouders, bv het afleggen van een huisbezoeken, kan het contact weer worden aangehaald.

Bekostiging aanvragen

De aanvraag-termijn is gesloten. Op dit moment kunt u geen bekostiging aanvragen.

Bekostiging kon tot 30 november 2021 worden aangevraagd door:

 • Kinderopvangorganisaties die in 2020 voorschoolse educatie aanboden;
 • Binnen de gemeente Apeldoorn;
 • Voor kosten die nodig zijn voor het organiseren van de activiteit of het project, waaronder personele kosten, huisvestingskosten en materiaalkosten.

Bekostigingsplafond

Er is maximaal € 93.000,00 beschikbaar.

Beoordeling aanvragen

 1. De bekostiging wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van ontvangst de dag waarop de aanvraag volledig is.
 3. Wordt het bekostigingsplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen bepaald door middel van loting.
 4. De eerst getrokken aanvraag wordt als hoogste gerangschikt.
 5. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor bekostiging.
 6. De bekostiging wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Uitbetalen en vaststellen 

Het college stelt uw bekostiging eerst voorlopig vast. Dat heet verlenen. De bekostiging wordt binnen 6 weken na dit besluit als voorschot uitbetaald. Nadat de activiteit of het project is afgerond, wordt de bekostiging vastgesteld. 

Bekostigingsregeling

U vindt de publicatie van deze bekostigingsregeling op de website van de Rijksoverheid.

Uw Reactie
Uw Reactie